HET WATERFORUM EN WERELD WATER DAG 2013

advertisement
HET WATERFORUM EN WERELD WATER DAG 2013
Manodj Hindori, voorzitter van Waterforum Suriname, presenteerde op het door het
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen georganiseerde seminar van 19 en 20 maart jl. in
het kader van de ‘Waterweek’, een Roadmap voor het Nationaal Water Beleid (NWB) van
Suriname. Het Stappenplan moet inhouden:
1) samenstellen van een multidisciplinaire commissie NWB;
2) Concipiëren van het NWB;
3) workshops en informatiebijeenkomsten met alle stakeholders;
4) bevorderen van bewustzijn bij beleidsmakers, politici en burgers;
5) aannemen en bekrachtigen van het NWB; en
6) implementeren van het NWB.
Manodj Hindori gaf aan dat het Het Nationaal Water Beleid moet omvatten:
Inventarisatie van waterbronnen
Bestemming van beschikbaar water
Drinkwater voor een ieder
Sanitaire voorzieningen in het gehele land
Bescherming tegen vervuiling en lozingen
Waterkwaliteit en afvalwaterzuivering
Efficiënte benutting van beschikbaar water
Management van overstromingen en droogte
Klimaatverandering en bescherming van bronnen
Infrastructuur en waterwerken
Wet-en regelgeving
Financiering en economische waarde
Coördinatie van beleid en organisatie van uitvoering
Institutionele capaciteitsontwikkeling
Onderzoek, onderwijs en trainingen
Landelijke awareness campagnes
Implementatie
Monitoring en evaluatie
Het Waterforum Suriname vestigde op haar lezing- en
discussieavond van 14 maart 2013 weer de aandacht
op de noodzaak van een integrale aanpak voor
waterbeheer. Beleidsmakers en politici moeten
bewuster gemaakt worden van het belang van het
treffen van maatregelen ter bescherming van onze
waterbronnen voor de toekomst.
De discussieavond werd geleid door Alwin Linger,
secretaris van het Waterforum. De eerste inleider, Otto
Ferf Jentink van het Wereld Waternet, belichtte het
aspect van internationale samenwerking. Internationale
waterpartnerschappen zijn vooral gericht op
capaciteitsopbouw. Hij gaf daarbij voorbeelden van
partnerschappen met Egypte en Suriname gericht op
capaciteitsontwikkeling voor drinkwater, riolering,
afvalwater, grond- en oppervlaktewater. In Suriname
wordt onder meer samengewerkt met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij en het Overliggend Waterschap MCP in
Nickerie.
De tweede inleider, Siewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ging uitvoerig in op verschillende
aspecten van integraal beheer van waterbronnen. Hij gaf aan dat Suriname over grote voorraden zoetwater beschikt maar dat
er in toenemende mate sprake is van bedreigingen zoals verandering in de regenval/regenseizoenen, stijging van de
zeespiegel, waterverdamping, wateroverlast en overstromingen, afname van waterbronnen, langere droge tijden, en
watervervuiling. Bij watervervuiling wees Naipal niet alleen op kwikvervuiling maar ook op lozingen van huishoudelijk- en
industrieel afval in stedelijke gebieden. Water is een economisch goed en essentieel voor economische en sociale
ontwikkeling. Demografische en klimatologische veranderingen maken een integraal waterbeheer noodzakelijk. Dit moet
echter niet geïsoleerd worden gezien maar als onderdeel van een gecoördineerde planning en gebruik van waterbronnen én
land en daaraan gerelateerde hulpbronnen.
De algemene conclusie bij de discussie was dat er veel meer aan bewustwording moet worden gedaan, zowel bij de burgers
als bij de beleidsmakers. Pas als men zich voldoende bewust is van de hedendaagse waterproblematiek zullen er integrale en
duurzame oplossingen kunnen worden geboden. Organisaties als het Waterforum Suriname moeten in belangrijke mate
bijdragen om die bewustwording te vergroten.
Download