WATERFORUM SURINAME - Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

advertisement
I waterforum
WATERFORUM SURINAME
Water is één van de natuurlijke hulpbronnen waarmee Suriname overvloedig gezegend
is. Dit grote aanbod van water is één van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling
van onze samenleving en is helaas nog onvoldoende beschermd. Wellicht vanwege
deze overvloed is de integrale aanpak van het duurzaam beheer van deze natuurlijke
hulpbron nog onvoldoende ontwikkeld. Het Waterforum Suriname wil een bijdrage
leveren aan de nationale beleidsontwikkeling en bewustwording van duurzame
aanwending van het beschikbare water.
II 44
Met de keynote presentatie ‘Water voor een vloeiende vooruitgang’ en de onthulling van het logo,
is op 12 december 2012 het Waterforum Suriname
(WFS) in het SURALCO Corner House gelanceerd.
Het forum is een bundeling van deskundigen uit de
watersector in Suriname die hun krachten willen
geven om te komen tot een integraal en duurzaam
beheer van onze waterbronnen. Het is bedoeld als
een overlegstructuur waarbinnen kennis, ervaring
en expertise wordt uigewisseld over waterbeheer,
waterbronnen, watergebruik, waterwetten etc. Vanuit deze professionele optiek zal het WFS ook een
bijdrage leveren aan de nationale beleidsontwikkeling op het gebied van waterbeheer in Suriname en
naar de samenleving toe voorlichtings- en educatieve
activiteiten ontplooien.
Derryck Ferrier droeg zijn presentatie “Water
voor een vloeiende vooruitgang” op aan de in
2009 overleden ‘waterpionier’ ingenieur Erwin
Tsai Meu Chong die zijn hele leven heeft gewijd
aan de inventarisatie en de ontwikkeling van instituten en procedures voor het beheer en de
economische verantwoorde benutting van de
natuurlijke hulpbron water.
Hij vervaardigde met financiële steun van UNESCO de Hydrologische kaart met de geografische
vastlegging en kwalitatieve omschrijving van de
nationale waterreserves in Suriname, en schreef
een zestal internationaal hooggewaardeerde publikaties over drinkwatervoorziening en bronwaterbenutting en oppervlakte water zuivering.
De lancering werd ingeleid door ir. Alwin Linger en
ir. Manodj Hindori. Keynote spreker was Derryck
Ferrier, MSc. “We beschikken wel over veel water,
maar ook over veel ‘watergerelateerde problemen”,
gaf Manodj Hindorie, voorzitter van het Forum,
bij zijn toespraak aan. Problemen bij de winning,
distributie en gebruik van drinkwater; bij de lozing
van oppervlaktewater, bij de beschikbaarheid van
irrigatiewater. Er vindt industriële watervervuiling
plaats. Ook sanitatie is een probleem. Climate
change is een niet te
verwaarlozen factor.
Anderzijds wordt Suriname’s waterpotentieel
nog onvoldoende benut
voor
hydro-energie
of voor commerciële
doeleinden zoals export van bulkwater.
Integraal waterbeheer
is daarom een basisvoorwaarde voor het
duurzaam aanwenden
van de beschikbare
waterbronnen.
Derryck Ferrier ging in op het voorkomen en het
gebruik van bronwater en oppervlaktewater en de
‘Perspektieven voor een alleszins vloeiende sociaaleconomische ontwikkeling met verantwoord watergebruik en waterbeheer als grondslag’. De grote betekenis van zowel bron- als oppervlaktewater voor de
economische ontwikkeling van Suriname illustreerde
hij onder meer door er op te wijzen dat schone
energie voortgebracht door waterkrachtcentrales
en een overvloed aan absoluut betrouwbaar schoon
water in de komende decennia, steeds belangrijkere
voorwaarden van doorslaggevende betekenis zullen
blijken te zijn voor investeerders op zoek naar loca-
VSB MAGAZINE DE WERKGEVER, NR. 10
waterforum I
anorganisch zwerfvuil en onverantwoorde lozing
van met chemicaliën gecontamineerde vloeistoffen. De veroudering van het rioleringsstelsels van
Groot- Paramaribo en de onvolkomenheden die er
te vinden zijn in de afvoersystemen van de nieuwe
agglomeraties buiten Paramaribo, vormen eveneens
bedreigingen voor zowel de kwaliteit van het oppervlaktewater van Suriname als de kwaliteit van
de fysieke levensomstandigheden en van het milieu.
ties voor de vestiging van hun bedrijven. Daarnaast
zullen ook vooral nieuwe levensmiddelen produkties en andere hoogwaardige hightech industriële
produkties als carbon fibres, industriele ceramics
en fotovoltaische cellen, die allemaal aangewezen
zijn op grote hoeveelheden schoon water dat tegen lage prijs betrokken kan worden, op zoek gaan
naar gebieden waar er hoogwaardig bronwater kan
worden betrokken tegen betrekkelijk lage prijzen.
“Zonder water is welvaart niet mogelijk, maar het
is paradoxaal genoeg dat voortgaande toename van
de welvaart, meestal ook toenemende onverschilligheid ten opzichte van het water als welvaartsbron
tot gevolg heeft” gaf Derryck Ferrier aan. “En door
deze koppeling in de maatschappelijke ontwikkeling gebeurt het maar al te vaak dat waterbronnen
enerzijds in steeds grotere mate boven hun maximale capaciteit worden benut, terwijl anderzijds de
kwaliteit van het bronwater en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de diverse soorten oppervlaktewater steeds meer te lijden krijgen van de voortgaande
modernisering, in de vorm van nieuw geëntameerde
agrarische, mijnbouw en industriële produkties met
een grond-en watervervuilend karakter.”
Hij wees daarbij op de bodem- en water contaminatie door het gebruik van kwik en de contaminatie
van zowel het oppervlakte water als het bodemwater door de toepassing van chemicaliën in de
landbouw. Ook waarschuwde hij voor de verdere
verspreiding van de ‘wegwerpconsumptie’ die tot
een voortdurende vergroting van het gevaar voor
contaminatie van waterbronnen en oppervlakte
waterreserves leiden als gevolg van organisch en
Het Water Forum heeft reeds een Plan van Aanpak
voor het jaar 2013-2014 opgesteld. De huidige beleidsprioriteiten worden in kaart gebracht. Beschikbare informatie over waterbeheer, waterbronnen,
watergebruik, waterwetten, bestemmingsplannen
etc. wordt verzameld, waaronder informatie van
‘water pioniers’. Andere stakeholders zullen betrokken worden bij het WFS en er zal contact worden
opgenomen met internationale organisaties waarmee
partnerschappen kunnen worden aangegaan. Ook
zullen er voorlichtings- en educatieve activiteiten
ontplooid worden.
Tijdens de launch vroeg het Water Forum reeds
officieel het lidmaatschap van de Internationale
Organisatie Global Water Partnerships aan door
overhandiging van de aanvraag aan de Regionale
Coordinator van Global Partnership-Caribbean,
mevr. Avril Alexander. Met dit lidmaatschap zal
toegang worden verkregen tot het Internationaal
Netwerk van Global Water Partnership.
Ter gelegenheid van 2 februari 2013, ‘Wetlands Day’
met voor dit jaar het thema ‘Wetlands en Waterbeheer’, gaf het Water Forum een perscommuniqué
uit. Hiermee wil het Forum het bewustzijn vergroten over de relatie tussen wetlands (moerassen en
zwampen) en waterbeheer en de ecologische waarde
van wetlands door de grote diversiteit aan planten
en dieren in die gebieden.
Het Bestuur
Het eerste bestuur van Waterforum Suriname wordt gevormd door:
Manodj Hindori, voorzitter (St. Vincentius ziekenhuis )
Alwin Linger, secretaris (N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij)
René van Essen, commissaris (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)
Mariska Riedewald, commissaris Milieu (Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu)
Audrey Singh, commissaris Wetenschap, Onderzoek en Technologie ( Anton de Kom Universiteit van Suriname
Johanna Lakhisaran, commissaris Educatie, Awareness en PR ( PAHO/WHO)
Tahnee Saerie, commissaris Waterbeheersing ( Ilaco Suriname N.V.)
VSB MAGAZINE DE WERKGEVER, NR. 10
45 II
Download