Alles wat aandacht krijgt groeit

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
UNIFORM INHAAL / HEREXAMEN V.W.O.
VAK
: SOCIOLOGIE
DATUM : 13 augustus 2008
TIJD
: 10.45 uur – 12.45 uur.
“Alles wat aandacht krijgt groeit”
5
10
In Stibula te Latour is gisteren het nieuwe schoolproject “De Kunstexpeditie” begonnen. Zes kinderen
van de buurtschool St. Lidwina mochten met de vertegenwoordigster van de kunstexpeditie uit
Nederland de bijbehorende leskist beschilderen. Binnen een uur was de geheel witte kist
omgetoverd tot een schitterend kleurenpallet, waarmee de reis naar “Iedersland” bijna kon
beginnen.
‘De Kunstexpeditie’ is een succesvol project uit Nederland dat is meegenomen door vier
Nederlandse stagiaires. De leskist van dit project is ontwikkeld met als doel het promoten van kunst
als multiculturele beeldtaal. De kinderen gaan op ontdekkingstocht en culturen ontmoeten elkaar in
een nieuw te ontwikkelen land ‘’Iedersland’’.
De kinderen worden uitgedaagd om zelf een nieuwe cultuur te ontwerpen en hun creativiteit verder
te ontwikkelen. De kunstexpeditie gaat ervan uit dat alles mogelijk is en niets te gek is.
15
Door het grote succes van dit project in Nederland wil De kunstexpeditie een stapje verder. De
ervaring leert inmiddels dat ook andere landen interesse hebben in de leskist. Suriname is voor De
Kunstexpeditie één van de eerste landen waarin dit project in zijn totaliteit zal worden uitgevoerd.
Daarbij is de St. lidwinaschool uit Latour de school die de eer krijgt om de pilotversie uit te voeren.
Naderhand zal worden gekeken welke aanpassingen doorgevoerd zullen moeten worden om ook
andere scholen de kans te geven te werken met dit project.
Times, dinsdag 8 april 2008
A-gedeelte
1a
‘’Alles wat aandacht krijgt groeit’’. Noem twee verschillende aspecten binnen dit project die
zullen groeien met de nodige aandacht en geef aan hoe ze zullen groeien.(4p)
b
Bespreek twee consequenties als binnen het socialisatieproces niet de nodige aandacht
wordt gegeve aanhet individu.(4p)
c
Noem twee (2) kenmerken van jongerentijd die in de tekst voorkomen. Geef de
tekstgedeelten aan waarin deze kenmerken voorkomen(4p)
2a
b
Bespreek het doel van onderwijs?(3p)
Geef aan hoe het doel van onderwijs tot uiting komt in het project ‘De
Kunstexpeditie’’. (4p)
3a
‘’De kinderen worden uitgedaagd om zelf een nieuwe cultuur te ontwerpen’’ Bespreek drie
(3) kenmerken die aanwezig moeten zijn om tot de nieuwe cultuur te komen. (6p)
3b
Is het mogelijk voor een individu om een nieuwe cultuur te ontwerpen? Motiveer je
antwoord aan de hand van drie overeenkomsten van cultuur. (6p)
c
Is er in dit project sprake van acculturatie of enculturatie? Motiveer je antwoord.(3p)
d
Zie regel 17 ” Suriname is ……………………………. worden uitgevoerd”. Bespreek twee (2)
redenen waarom het ideaal is om dit project in zijn geheel in Suriname uit te voeren.(4p)
B- gedeelte
4a
‘’Helaas, geld, technologie en know–how alleen brengen nog geen ontwikkeling teweeg’’.
Ben je eens met deze stelling? Motiveer aan de hand van twee argumenten(6p)
b. De goudwinning in Suriname heeft zowel positieve als negatieve aspecten op de surinaamse
samenleving. Bespreek twee (2) positieve en twee (2) negatieve effecten van de goudwinning
in Suriname. (8p)
5a
Op 5 juni is er in Suriname feest gevierd vanwege 135 jaar hindostaanse immigratie. Leg deze
vorm van migratie uit aan de hand van twee verschillende aspecten uit de theorie van
Peach.(4p)
b
Stelling : “de hindostanen zijn de meest geïntegreerde groep in de Surinaamse samenleving”.
Ben je eens met deze stelling? Motiveer aan de hand van twee argumenten. (4p)
d
Is er in Suriname sprake van natievorming. Motiveer je antwoord door middel vantwee (2)
concrete voorbeelden.(4p)
6a
Bespreek twee (2) redenen waarom Suriname gedurende de periode van 1995 tot 2005 wel
of niet gerekend mag worden tot een stabiel democratisch bestel.(6p)
b
Bespreek twee(2) redenen vanuit de theorie van Rabushka en Shepsle, waarom Suriname
anno 2008 nog steeds een plurale samenleving genoemd mag worden. (4p)
7a
De primaire fase van socialisatie is het oorspronkelijk proces waardoor het individu een
werkend lid van de samenleving wordt. Bespreek twee processen die in deze fase een
belangrijke rol spelen en geef van elk een concreet voorbeeld.(4p)
b
Leg uit wat de relatie is tussen socialisatie en cultuur.(4p)
8a.
Stelling: Het nederlands als officiële taal wordt nog gezien als een vorm van culturele
afhankelijkheid. Ben je het eens met deze stelling. Verduidelijk je antwoord aan de hand van
twee argumenten.(4p)
b. Anno 2008 is er nog steeds sprake van een ongelijke verhouding tussen het Noorden en het
Zuiden. Bespreek twee (2) manieren hoe deze ongelijke verhouding weggewerkt kan worden
(4p)
CIJFER= SCORE + 10/10
SUCCES
Download