Israël : het land van de Bijbel

advertisement
Inleiding
Elk volk wordt getekend door het land
waarin het woont. Door de grond die
het bebouwt, door de natuur
waartegen het worstelt om zijn
bestaan. Israël is voor velen het land
der vaderen. Drie wereldgodsdiensten
stammen uit dit land: het jodendom, de
islam en het christendom. Vandaag
leven de belijders van deze
godsdiensten in soms pijnlijke situaties
naast mekaar binnen de beperkte
ruimte van het land der vaderen. Maar
ook buiten de grenzen van Israël zien
miljoenen mensen naar dit land als
naar een tweede vaderland. Een groot
deel van de wereldbevolking gelooft
immers dat de geschiedenis die zich
daar heeft afgespeeld voor hen
heilsgeschiedenis is, met een actuele
waarde. Israël is een mooi land. Geen
ander land kon beter gekozen worden
als woonplaats voor een God. Het
heeft een lange kustlijn langs de
Middellandse Zee en het heeft een
klimaat dat je kan vergelijken met ZuidSpanje. De zomer is lang, warm en
zonder regen. Hij duurt van april tot
oktober. De winter duurt van november
tot maart; dan vallen er regenbuien,
afgewisseld met lange perioden van
zonneschijn. Palestina is een klein
land, kleiner dan België.
Israël heeft een bewogen
geschiedenis. In 70 na Christus werd
Jeruzalem verwoest. In 130 werden de
joden door de Romeinen uit hun stad
en land verdreven. Hierdoor raakten zij
over heel de wereld verspreid. Sinds
de stichting van de nieuwe staat Israël
keren vele joden naar hun Beloofde
Land terug.
Werkopdrachten
1. Welke 3 wereldgodsdiensten leven in dit land samen?
2. Wat is het verschil tussen het jodendom en christendom?
1. Het huidige Israël
Met een oppervlakte van 22.770 km² is Israël ongeveer
half zo groot als Nederland. Er is maar 21 procent van het
land echt bebouwbaar, de rest is bergen en woestijn. Het
aantal inwoners is iets meer dan 6 miljoen waarvan
182.000 Israëli's in de West Bank wonen, 20.000 in de
Hoogten van Golan, 7.000 in Gaza en 176.000 in Oost
Jeruzalem. Dit zijn bezette gebieden die niet aan de staat
Israël waren toebedeeld na de tweede wereldoorlog,
maar later in bezit
zijn genomen.
Godsdienst
80 procent van de
inwoners van
Israël zijn joods.
Een derde van
deze Joden komt
oorspronkelijk uit
Europa of
Amerika 15% uit Afrika, 13% uit Azië en 21% is in Israël
zelf geboren. 15% van de inwoners zijn moslim, veelal
Palestijnen en 2 procent is christen.
Jeruzalem
De hoofdstad Jeruzalem is voor veel mensen een
belangrijke stad. Voor de Joden is dit de stad van David,
de hoofdstad van Israël. Voor de Moslims is deze stad
belangrijk omdat hier de profeet Mohammed in een droom naar toe is gereisd en voor de Christenen is
de stad weer belangrijk omdat Jezus hier heeft geleefd en ook is gestorven. De stad is dan ook
verdeeld in verschillende delen.
2. Geschiedenis van Israël
Doorheen de geschiedenis heeft Palestina reeds heel wat benamingen gehad:
Jezus werd in 6 voor Christus geboren in Palestina; er sluipt dus een fout in onze
tijdrekening. In die tijd werd het land bezet door……………………………… Zij
bezetten het land in 63 V.C.
Dat had voor gevolg dat de Israëlieten belastingen moesten betalen aan de
Romeinse keizer …………………………………….. (Lc.2,1)
De keizer had iemand aangesteld om in zijn plaats over Palestina te regeren. Dat
was ………………………….. (Lc. 1,5)
3. Palestina in Jezus’ tijd.
Judea
Het is een hoog land met talrijke bergruggen, die af en toe door diepingesneden beekjes
doorkruist worden. De dalen zijn meestal zonder water. Slechts op enkele plaatsen (Jeruzalem
en Bethlehem) vindt men grote dalbekkens met goede grond. Omdat Judea meer steppe en
woestijnachtig is, vooral in het oosten (woestijn van Judea) is het meer op kudden
aangewezen.
In de tijd van Jezus woonden de Judeeërs in het godsdienstig centrum van het land. Zij hadden
de tempel. De geleerde Rabbi’s en veel strenge farizeeërs woonden hier. Deze eisten dat
iedereen de wet van Mozes en de vele voorschriften zouden onderhouden. Het leven moest
immers door en door joods blijven. Alle joden, ook die uit het buitenland (= diaspora joden)
keken met trots en ontzag naar de Judeeërs. Vandaag nog leeft er te Jeruzalem een groep
joden die zeer nauwlettend de wet onderhouden.
Ook de hoofdstad Jeruzalem is gelegen in het heuvelland Judea en is de heilige stad voor
joden, christenen en islamieten.
Stad van joden: Jeruzalem was het hart van Palestina. David maakte haar tot hoofdstad.
Salomon liet er de tempel bouwen. Deze was dan ook het centrum van de
godsdienstbeleving.Bij de herhaalde verwoestingen van de stad bleef de westelijke muur van
het tempelplein overeind. Vandaag nog is deze westelijke muur, de Klaagmuur, het centrum
van de joodse godsdienstbeleving;
Stad van christenen: zoals elke vrome jood bezocht Jezus vaak de tempel. In deze stad werd
hij gekruisigd, begraven en is hij verrezen. Voor de christenen is deze stad belangrijk precies
omdat er zoveel herinneringen zijn aan Jezus. Het is ook vanuit Jeruzalem dat de apostelen
aan hun zendingsopdracht begonnen. Hier hadden ook de eerste kerkvergaderingen plaats.
Stad van islamieten: volgens de godsdienstige overlevering en de geschriften van de islam is
Mohammed te Jeruzalem vanop de tempelberg ten hemel opgevaren. Op deze plaats werd in
691 de Rotskoepel ingewijd. Vandaag nog is deze moskee het centrum van de islamitische
godsdienstbeleving.
De Jordaan
De Jordaan vormt de
oostelijke grensscheiding.
Hij ontspringt in het
Hermongebergte en
verbindt de twee meren. In het water van
de Jordaan werd Jezus door Johannes de
Doper gedoopt.
De Dode Zee
De Dode Zee is een zeer groot lang meer:
16 op 80 km. Wanneer men hier aan de
oever staat bevindt men
zich op het laagste
gedeelte van het
aardoppervlak: 400m
beneden zeeniveau. Het
diepste punt van de Dode
Zee ligt nog eens 400m
dieper. Het water van de Dode Zee komt
hoofdzakelijk van de Jordaan. Door de
grote hitte verdampt het water zeer snel
zodat het overblijvende water een zeer
hoog zoutgehalte heeft. Daarom blijft men
erop drijven en kunnen vissen er niet in
leven.
De woestijn van Juda.
De Negevwoestijn
Deze woestijn strekt
zich uit tussen
Jeruzalem en Jericho
naar het zuiden toe.
Hier zou Jezus gevast
hebben. Hierdoor liep
de weg van Jeruzalem
naar Jericho waar Jezus het verhaal van de
barmhartige Samaritaan laat afspelen. Te
Massada (Dode Zee) liet koning Herodes
eens zijn versterkte burcht bouwen op een
hoog rotsplateau. Te Qumran werden de
beroemde Dode
Zee rollen
gevonden.
De naam “negev” betekent zuiden. Deze
woestijn ligt inderdaad ten zuiden van
Israël. Het is een rots-en bergwoestijn.
Grote vlakten worden nu in cultuur
gebracht met water uit het meer van
Galilea en de Jordaan: waar eens dorre
zandvlakten lagen bevinden zich nu jonge
aanplantingen.
De Sinaïwoestijn
Ze ligt ten zuiden van de Negev. Het is er
woest bergland en woestijngebied.Het is
hier dat Mozes van oase tot oase trok toen
hij zijn volk uit Egypte redde om ze naar
het beloofde land te leiden.
De Belangrijkste provincie is ……………………omwille van de
hoofdstad……………………………… De joden die hier woonden beschouwden
zichzelf als de beteren. Deze stad wordt…………………………………………………
Genoemd omdat zij een godsdienstig centrum is voor…………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Voor joden is ze belangrijk omwille van…………………………………………………
Voor de christenen is zij belangrijk want………………………………………………..
In Jeruzalem woonden vooral………………………………………… die de wet uiterlijk
zeer streng naleefden.
Deze provincie is hoofdzakelijk dor en droog.
De grenzen worden gevormd door:
W:…………………………………………………
O:…………………………………………………
Z:…………………………………………………
N:…………………………………………………
Enkele belangrijke plaatsen:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………
Galilea
Het heuvelige Galilea is het vruchtbaarst. Hier valt ook
het meeste regen. Men kweekt hier vooral graan,
druiven, vijgen en dadels. Langs het Meer is de
visvangst het belangrijkst.
In de tijd van Jezus waren de Galileeërs een
krijgszuchtig volk. Lafheid kenden ze niet en
ontevredenheid werd gemakkelijk uitgevochten. Er
waren vooral vissers. Hun beroep was zwaar maar winstgevend. Onder de Galileeërs waren
ook veel handelaars en ambachtslieden. Hierdoor gingen ze vaak om met niet-joden. Daarom
werden ze door de vrome joden als minder goed beschouwd.
Het Meer van Galilea is vrij groot: 12 op 20 km. Het is zeer visrijk. Het is ingesloten in
gebergten: voor vissers gevaarlijk omdat hierdoor een ingesloten wind plots hevige storm kan
veroorzaken.
De noordelijke provincie heet………………………. Het is een groene,
vruchtbare streek. De inwoners hielden zich vooral bezig met ………………………..
en………………………….. Daardoor hadden zij contact met niet-joden en werden zij
door vrome joden als……………………………………… beschouwd.
Belangrijke plaatsen:
Nazareth:………………………………………………………………………………….
Kafarnaüm:………………………………………………………………………………
Kana:……………………………………………………………………………………..
Naïn:……………………………………………………………………………………..
Samaria
Samaria is zeer heuvelachtig en weinig vruchtbaar. Op de hellingen past men terrasbouw toe
en kweekt men druiven. Eén van de talrijke bergtoppen is de berg Gerizim. In de tijd van
Jezus verweet men de Samaritanen geen rasechte joden te zijn. Ze waren ontstaan uit de
vermenging van Israëlieten met kolonisten die door de
koning van Syrië gestuurd waren. Ze werden door de
judeeërs als ketters beschouwd. Bij de heropbouw van de
tempel te Jeruzalem hadden de joden de medewerking van
de Samaritanen afgewezen. Daarom bouwden ze een eigen
tempel op de berg Gerizim.
De derde provincie………………………….. wordt indien mogelijk door joden
vermeden. De inwoners worden heidenen genoemd. Dat danken ze aan een
gebeurtenis in 721 VC. Toen werd het land bezet door Assyrië waardoor een
mengvolk ontstond. Wat uit Samaria kwam, was onrein (Joh.4,1-22)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards