Directeur

advertisement
Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin Utrecht
Lokalis biedt sinds 1 januari 2015 basishulp aan jeugd en gezinnen in de stad Utrecht.
Ruim 300 gezinswerkers helpen klanten hun veerkracht te behouden en versterken om
problemen op te lossen, dan wel beter hanteerbaar te maken. Vragen van gezinnen gaan
over opvoeden, gedragsproblematiek van kinderen, omgaan met een beperking, psychische
klachten, echtscheiding, huiselijk geweld, schulden en meer. Kenmerkend aan Lokalis is dat
inhoud, inhoudelijke doorontwikkeling en bedrijfsvoering integraal deel uitmaken van de
werkwijze binnen het primaire proces en minimaal zijn belegd bij aparte (staf)afdelingen.
In verband met een verandering in de besturing van de organisatie, zoeken wij per 1 juli een
Directeur (m/v)
36 uur per week
Deze directeur geeft samen met de directeur-bestuurder leiding aan de organisatie. Als
directeur ben je verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering en richt je je daarnaast
expliciet op de doorontwikkeling van bedrijfsvoering. Je weet daarbij aan te sluiten op onze
visie van parallel organiseren, waarbij organiseren gericht is op wat duurzaam werkt voor de
klant en de professional. Je hebt specifiek kennis van manieren van informatievoorziening
en bekostiging, passend bij een platte beweeglijke organisatie met teams die zich
ontwikkelen richting ‘passend eigenaarschap’.
Je werkt vanuit gedeelde visie, voert graag een stevige dialoog, stelt de juiste vragen, hebt
oog voor verschillen en komt met praktische oplossingen die het primaire proces direct
ondersteunen. Je bent onderzoekend en realistisch, en kunt gezamenlijke ideeën omzetten
in gezamenlijke daden. Extern ben je in staat tot strategisch partnerschap met partners en
gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wijkgerichte sturing en populatiegerichte
bekostiging.
De organisatie
Lokalis bestaat uit hbo- en wo-geschoolde gezinswerkers die werkzaam zijn in achttien
buurtteams en twee stedelijke teams voor vo en mbo. Alle gezinswerkers doen in basis
hetzelfde werk. Daarnaast draagt ieder met zijn unieke ervaring, kennis en talent op eigen
wijze bij aan het samen leren en daarmee versterken van de basishulp. Dit gebeurt zowel in
en vanuit de buurtteams zelf, als door deel te nemen aan stedelijke opgaven.
De teams zijn in toenemende mate eigenaar van basishulp en bedrijfsvoering en zijn mede
richtingbepalend in beleidsvorming. Zij worden aangestuurd en ondersteund door twaalf
teammanagers. Deze teammanagers zijn tevens verantwoordelijk voor ontwikkelprogramma's en bedrijfsvoering. Op de bedrijfsvoeringstaken worden zij ondersteund door
een klein team, bestaande uit adviseurs en administratie. De teammanagers vormen samen
met de directeur-bestuurder en de directeur het managementteam.
De functie
De eindverantwoordelijkheid voor de aansturing van Lokalis ligt bij de directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder gaat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering delen met de
nieuwe directeur. Zij geeft daarnaast leiding aan de doorontwikkeling van basishulp en het
strategisch partnerschap op het gebied van stelselvernieuwing. Zij vertegenwoordigt de
organisatie naar de Raad van Toezicht en naar buiten, bijvoorbeeld richting gemeente.
De directeur ondersteunt en stuurt een deel van de teammanagers en de stafmedewerkers
en faciliteert de interne samenwerking. De directeur richt zich, naast de realisatie van
basishulp, op de doorontwikkeling van bedrijfsvoering. Het realiseren van bedrijfsvoering als
integraal onderdeel van het primaire proces is een expliciete ontwikkeltaak.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
Samen met en onder eindverantwoordelijkheid van directeur-bestuurder leiden van
Lokalis:
- realiseren doelstellingen
- leidinggeven aan de helft van de teammanagers
- Leidinggeven aan stafmedewerkers Financiën, P&O, Communicatie en Kwaliteit,
Planning & Verantwoording
- zorgdragen voor beheer van financiële middelen
Ontwikkelen van bedrijfsvoering als integraal onderdeel van de primaire taak: het
realiseren van basishulp.
Doorontwikkelen van een stafafdeling die zowel faciliterend is aan het realiseren van
basishulp, als vanuit haar eigen expertise bijdraagt aan deze realisatie en
doorontwikkeling.
Richting geven aan bekostiging.
Visie op inrichting van ICT-omgeving en informatievoorziening.
Vertegenwoordigen Lokalis, met name op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
Wat vragen wij
Wij vragen het volgende ten aanzien van:
Visie & kennis
• Kennis van de zorg voor jeugd, Wmo en passend onderwijs in het algemeen en de
transformatie van de jeugdzorg in het bijzonder.
• Een gefundeerde visie op kwaliteit van zorg vanuit klantperspectief; je kunt de dagelijkse
praktijk overstijgen en feiten van een afstand, in de ruimere context en lange
termijnperspectief plaatsen.
• Je geeft blijk van continu leren, van reflectievermogen en zelfinzicht.
Realisatie
• Bewezen ervaring met betrekking tot het realiseren van een voorwaardenscheppende
informatievoorziening die voorziet in hoogwaardige dialoog en informatie-uitwisseling.
• Bewezen ervaring met (het vereenvoudigen en vernieuwen van) bekostigings- en
verantwoordingssystematiek en inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en
continuïteit aan Lokalis stellen.
Leidinggeven
• Algemene leidinggevende kwaliteiten en bewezen integrale managementervaring in een
complexe organisatie binnen het sociaal domein.
• Je hebt een verbindende en coachende stijl van leidinggeven en inspireert door aan te
sluiten bij ideeën, interesses, ambities en talenten van medewerkers.
• Je stimuleert eigenaarschap bij teams en teammanagers. Je neemt standpunten in, voert
de open dialoog en neemt op het juiste moment strategische beslissingen. Je
committeert je hieraan door ernaar te handelen.
Omgevingsbewustzijn
• Het vermogen om snel relevante netwerken, allianties en relaties buiten de eigen
organisatie op te bouwen, te onderhouden en aan te wenden.
• Je bent omgevings- en organisatiesensitief en je bewust van de effecten van gemaakte
keuzes, besluiten en/of activiteiten op de organisatie en het stelsel.
• In de samenwerkingsrelatie met de gemeente Utrecht als opdrachtgever geef je blijk van
politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
Wat bieden wij
Wij bieden je een inspirerende organisatie vol enthousiaste medewerkers met hart voor de
klanten. Lokalis hanteert voor de beloning van de directeur de salaristabel van CAO
Jeugdzorg, waarbij de functie is ingedeeld in schaal 13. Het betreft een fulltime functie (36
uur per week). Wij bieden een jaarcontract, dat bij gebleken geschiktheid kan worden
omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
Belangstelling?
Je kunt je sollicitatie tot en met 27 april 2017 sturen naar [email protected].
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marenne van Kempen, directeurbestuurder, telefoon 06-86839434.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 (1e ronde) en donderdag 11 mei (2e ronde).
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Hennelies Verboon,
directiesecretaresse, telefoonnummer 06-86824240.
Download