Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W-nr.: 05.1422 d.d. 02-12-2005
‘Anders Werken’
Onderwerp
BESLUITEN
1) vast te stellen bijgaand Plan van Aanpak Anders Werken en daarmee
a) in te stemmen met de volgende vijf leidende principes:
i)
externe oriëntatie,
ii)
programmarealisatie,
iii) integraliteit,
iv) versterking van de sturing en
v) vergroting van het uitvoerend vermogen;
b) te besluiten tot de volgende maatregelen:
i) Professionalisering en kwaliteitsverbetering van leidinggevenden, zodat zij op een andere en
effectievere wijze leiding te geven.
ii) Investeren in houding en gedrag van medewerkers, zodat zij een hoge kwaliteit kunnen leveren,
beter vraag- en resultaatgericht kunnen werken, afspraken maken en nakomen en een grotere eigen
verantwoordelijkheid kunnen dragen.
iii) Instelling van een concerndirectie met als taken de aansturing van de organisatie, de strategische
advisering aan het bestuur en het sturen van de bedrijfsprocessen.
iv) De basis van de organisatie bestaat uit een aantal eenheden waarin gelijksoortige werkzaamheden
worden uitgevoerd. De eenheden zijn gegroepeerd in drie clusters die voor de burger herkenbaar
zijn en een vergelijkbare manier van aansturing vergen: ontwikkeling, beheer en dienstverlening.
v) Heldere toepassing van programmasturing, gericht op zaken die vanwege hun integrale en
strategische karakter om een programmatische benadering vragen.
vi) Vergroten van de efficiency en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, onder meer door de oprichting
van Shared Service Centra, de invoering van een professionele, vernieuwde ICT-infrastructuur, het
invoeren van 1 financiële administratie en de herijking van de concernstaftaken;
2) in het begin van de ontwikkelingsfase (voor februari 2006) een visie vast te stellen op doel,
werkwijze en inrichting van de bedrijfsvoering en de controlfunctie in Anders Werken. De
concerncontroller krijgt de opdracht om, binnen het kader van Anders Werken, deze opdracht uit
te voeren. Bestuurlijk opdrachtgever voor deze deelopdracht is de wethouder van Financiën;
3) de kosten van het Programma Anders Werken in dit stadium te ramen op € 1.570.000 voor de
jaren 2005 en 2006. De dekking wordt als volgt geregeld:
a) het bedrag voor 2005 (€ 120.000 ) wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien (zie
bijgevoegde begrotingswijziging);
b) dekking van de kosten 2006 (€ 1.45 miljoen) wordt gevonden door bestemming van het
positieve rekeningsresultaat 2005 voor dit doel;
4) dekking voor de kosten in 2007 (2 miljoen + pm) kan worden gevonden door de kosten van
Anders Werken met voorrang bij bestemming van het resultaat 2005 en/of 2006 te oormerken
voor dit doel;
5) dit besluit te nemen onder voorbehoud van het advies van de OR en de gemeentesecretaris/WOR-bestuurder
te verzoeken om het college over dat advies te informeren.
Samenvatting
De Gemeente Leiden staat voor een intensief organisatieontwikkelingsproces. Met dit proces ‘Anders Werken’
zet de gemeente in op een kwaliteitsimpuls voor de bedrijfsvoering en de werkwijzen. Het heeft tot doel dat de
gemeente vanaf 2007 consequent werkt vanuit de volgende vijf organisatieprincipes: integrale aanpak, denken
1
vanuit de stad, gericht zijn op het behalen van programmadoelen, een effectieve aansturing van processen en een
groot uitvoerend vermogen.
‘Anders Werken’ is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen die de samenleving aan een moderne
overheidsorganisatie als de gemeente stelt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat vraagstukken integraal en
resultaatgericht worden aangepakt, waar mogelijk in samenwerking met partners uit de stad of regio. Dat burgers
worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad en dat zij zo goed mogelijk worden bediend als zij
‘consument’ van gemeentelijke diensten. Ook het bestuur wordt optimaal bediend, zowel door professioneel,
samenhangend te adviseren, als door een kwalitatief goede aansturing en uitvoering van processen.
De gemeente start een professionaliseringstraject van leidinggevenden, dat hen in staat stelt om op een andere,
meer coachende wijze leiding te geven. Cruciaal voor het succes van Anders Werken is de medewerker zelf. Zij
zullen nieuwe competenties aanleren en gaan werken met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor het
resultaat. Daar staat tegenover dat mensen gericht opleidingen kunnen volgen en dat zij - binnen kaders - meer
ruimte krijgen om het dagelijks werk zelfstandig uit te voeren. De interne dienstverlening wordt verbeterd door
zgn. Shared Service Centra op te richten.
In het Plan van aanpak Anders Werken staan voorstellen om de programmasturing te versterken en de
organisatie opnieuw in te richten. Programmasturing wordt meer dan tot nu toe alleen gericht op zaken die
vanwege hun integrale en strategische karakter om een programmatische benadering vragen.
De organisatie wordt met ingang van het jaar 2007 ingericht in drie voor de burger eenduidige clusters:
ontwikkeling, beheer en dienstverlening. Deze drie clusters krijgen elk een eigen invulling wat betreft de manier
van werken. Een professionele, vernieuwde ICT infrastructuur werkt hieraan ondersteunend.
Last but not least treden in de top van de organisatie veranderingen op. Om gemeentebreed de sturing te
versterken, krijgt een nieuw te vormen concerndirectie tot taak om het bestuur strategisch te adviseren over
politieke prioriteiten, de organisatie en de programma’s aan te sturen en sturing te geven aan de verbetering van
bedrijfsprocessen.
2
Download