02-10-2013 Pensioen - 10-stappenplan werkgevers wijzigen

advertisement
10-stappenplan omzetten pensioenregeling 2014, 2015
STAP 1 Inventariseren
Budgeteffecten van wijzigingen OP, NP, pva, AOP, ZW, WGA, provisieverbod, netto staffels,
inloop/uitlooprisico, einde arbeidscontract.
STAP 2 Toetsen
Fiscale ruimte vereist aanpassing? Zie schema 1. Let eventueel ook op hoge franchise.
STAP 3 Afstemming extern
Adviseur(s), pensioenuitvoerders  wensen, mogelijkheden, alternatieven
STAP 4 Pensioenrichtleeftijd nu herzien of niet
Beoordeel of herzien moet of mag. Zie schema 2. Overweeg overige wijzigingen af te wachten.
STAP 5 Percentages OP, NP, AOP herzien of niet
Let op effecten aanpassing OP op NP en pva. NP, AOP verbeteren?
STAP 6 Oude en nieuwe regeling: knippen of omrekenen
Breng de verschillende voor- en nadelen in kaart. Zie schema 3.
STAP 7 Financiële gevolgen bekijken
Zowel van werkgever als werknemers. Onderscheid groepen (ex-)werknemers. Zie schema 4.
STAP 8 Financiële gevolgen (geheel of gedeeltelijk) compenseren
Afhankelijk van budget, compenseer vooral met maatregelen waar groepen werknemers van
profiteren die n.a.v. stap 7 de meest negatieve gevolgen of risico’s dragen. Zie schema 5.
STAP 9 Overeenstemming werkgever met werknemers
In de vorm van nieuwe arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling.
STAP 10 Overeenstemming werkgever met pensioenuitvoerder
In de vorm van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.
SCHEMA 1: VEREENVOUDIGD STROOMSCHEMA BEHOREND BIJ STAP 2
1.
2.
3.
Is het opbouwpercentage per dienstjaar van het OP, PP en WzP dat volgens de salaris-/diensttijdmethode (middelloon, eindloon) is vastgesteld, gelijk of lager dan
het opbouwpercentage per dienstjaar dat behoort bij de reglementaire pensioenleeftijd? (V&A 12-004)
Is de reglementaire staffel gelijk of lager dan de van toepassing zijnde staffel en voldoet de staffel aan de bijbehorende voorwaarden uit het staffelbesluit van 12
februari 2013 (nr. BLKB2013-43M)?
Alleen het reglementaire en niet het fiscaal maximale pensioengevende loon van de werknemer is bekend. De regeling moet worden aangepast, als tussen deze
twee variabelen geen of onvoldoende ruimte bestaat.
(Bronnen: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 170612 en Besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013-43M)
SCHEMA 2: Handhaven huidige pensioenleeftijd (op 65 jaar?) 0f 67 jaar? Bij stap 4.
VOORDELEN 65 JAAR HANDHAVEN
Administratief eenvoudiger
Geen discussie over omrekenen of knippen
Weinig overleg (instemming) vereist
Communicatie eenvoudig (het meeste blijft zoals het was)
Dekking pva wordt niet duurder
Voordelen 67 jaar
Minder onzekerheid over uitstelmogelijkheid (doorwerkeis)
Meer duidelijkheid over kosten (uitruilfactoren)
Meer duidelijkheid over looptijd arbeidscontract
Iets minder kans op vereiste aanpassingen per 1-1-2015
Dekking pva loopt door tot leeftijd 67
SCHEMA 3: Indien pensioenrichtleeftijd wel wijzigen, knippen of omrekenen? Bij stap 6
VOORDELEN KNIPPEN tot en na 1-1-2014
Minder overleg (instemming) vereist
Minder discussie over kosten (uitruilfactoren,
uitvoeringskosten)
Meer flexibiliteit in uitkeringsfase
VOORDELEN OMREKENEN tot 2014 naar nieuwe regeling
Administratief eenvoudiger
Eenvoudigere communicatie (1 pensioenrichtdatum)
Minder last van doorwerkeis
SCHEMA 4: Gevolgen maatregelen per doelgroep. Bij stap 7.
NP risicobasis
zonder knip
Communicatie
eenvoudig;
verlaging groter
dan fiscaal nodig
Oudere
werknemer
Minder
onzekerheid over
uitruilfactoren
Doorwerkvereiste
als belangrijk korte
termijn
aandachtspunt
Geringe gevolgen
door uitruilfactoren. Doorwerkvereiste iets
minder relevant.
Grote gevolgen
door
uitruilfactoren.
Doorwerkvereiste
veel minder
relevant.
Communicatie
eenvoudig;
verlaging groter
dan fiscaal nodig
NP risicobasis met
knip
Optimalisering NPdekking, echter op
korte termijn
weinig effect.
Betere dekking bij
arbeidsongeschikt
heid.
Optimalisering NPdekking. Tot
pensioendatum
groot effect.
Betere dekking bij
arbeidsongeschikt
heid.
Pensioenleeftijd 65
(en andere
voorwaarden)
behouden
Pensioenleeftijd 67
met knip OP
Pensioenleeftijd 67
OP omrekenen
(collectieve
waardeoverdracht)
Pva-dekking 67
Jonge
werknemer
Grote onzekerheid
over
uitruilfactoren.
Wellicht last van
doorwerkvereiste
vanwege de lange
termijn.
Meer zekerheid
over
uitruilfactoren. Iets
minder last van
doorwerkvereiste.
Meeste zekerheid
over uitruilfactoren
en nog minder last
van
doorwerkvereiste.
Ex-werknemer
werkt elders
Doorwerkvereiste
aandachtspunt.
Waarschijnlijk
verschillende
pensioenleeftijden.
Dekking NP bij
uitstel checken.
Meestal niet van
toepassing op exwerknemers.
Waarschijnlijk
geen gevolgen
Meestal niet van
toepassing.
Geen gevolgen
Geen gevolgen
(blijft op oude
pensioendatum)
Meestal niet van
toepassing op exwerknemers.
Geen gevolgen
Arbeidsongeschikte
Samenloop met
WIA. Uitstel
pensioen niet
mogelijk voor AO
deel.
Minder samenloop met WIA. Bij
vervroe-gen stopt
dekking AOP en
PVA.
Minste samenloop met WIAuitkering. Bij
vervroegen
pensioen stopt
AOP en PVA
Meestal niet van
toepassing.
Werkgever
Geen akkoord
werknemers
nodig, minder
advieskosten,
geen extra
uitvoeringskost
en.
Akkoord
werknemers
nodig, adviesen extra uitvoeringskosten
Akkoord
werknemers
nodig, adviesen extra
uitvoeringskosten
Extra communicatie vereist,
eventueel
dekking NP
verhogen.
Op korte termijn
minder
gevolgen.
Premie pva
10-20% hoger.
SCHEMA 5: Budgetgevolgen (geheel of gedeeltelijk) compenseren. Bij stap 8.
Toeslag
verlenen of
verhogen
Dekking NP
verbeteren
(hoger,
opbouw)
Dekking AOP
verbeteren
Jonge
werknemer
Lage inkomens
profiteren relatief
het meest.
Grote positieve
gevolgen op lange
termijn
Groot voordeel op
lange termijn,
vooral indien van
risico naar opbouw
Groot voordeel op
lange termijn
Overige
wenselijke
aanpassingen
Pensioengevend
loon verhogen
wenselijk
Franchise
verlagen
Oudere
werknemer
Hoge inkomens
profiteren relatief
gering
Geringe positieve
gevolgen op lange
termijn
Gering (bij opbouw) of groot (bij
hoger) voordeel op
korte termijn
Voordeel
gedurende korte
periode
Demotie en
parttime met
behoud van OP
Ex-werknemer werkt
elders
Geen gevolgen
Arbeidsongeschikte
Geen gevolgen
Werkgever
Toeslag OP volgt
toeslag OP
pensioengerechtigden
Geen gevolgen
Volgt in beginsel
actieve
werknemers!
Meestal geen
gevolgen.
Geen gevolgen
Meestal geen
gevolgen.
Extra dekking 
hogere lasten.
Soepel beleid t.a.v.
vervroegen en
verlengen.
Vooral budget
uitgeven aan
indexatie.
Vaak hogere
lasten.
Pensioengrondslagomhoog 
hogere lasten.
Extra uitkering 
hogere lasten.
Extra dekking 
hogere lasten
Download