schaderegeling en

advertisement
SCHADEREGELING EN
VERZEKERING
1. De school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen aan eigendommen van leerlingen,
ook niet als deze bij docenten of conciërges in bewaring zijn gegeven.
2. Aansprakelijkheidsverzekering
De Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
Het eigen risico bedraagt € 227,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Eigen risico bij stage is € 113,00.
Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten.
3. Ongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht
staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de vakanties, excursies, e.d.), alsmede gedurende het
rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding
of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg
zijn om 's middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen
dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.
De verzekerde bedragen zijn:
€ 908,= bij overlijden
€31.765,= maximaal bij blijvende invaliditeit
€ 908,= voor kosten van geneeskundige behandeling
€ 136,= voor tandheelkundige behandeling per element
Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals aan brillen en fietsen niet onder de verzekering
vallen.
4. Reisverzekering
De ongevallenverzekering is tevens van kracht tijdens door de school georganiseerde excursies, uitstapjes e.d.
Voor enkele reisrisico's is een reisverzekering afgesloten met onder meer de volgende dekking:
annulering: (vooraf afsluiten) maximaal € 500,00
extra kosten: kostprijs (bijv. opsporing, redding, repatriëring, overlijden, extra kosten en reiskosten verlengd verblijf,
extra reiskosten terugroeping familieomstandigheden of ernstige zaakschade in Nederland.
Telecommunicatiekosten: € 45,00
reisbagage (€ 45,00 eigen risico)
€ 454,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of
beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd, indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen.
Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd! Apparatuur is niet verzekerd, indien onbeheerd in een
vervoermiddel achtergelaten. Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de
politie verstrekt te worden. De kosten van een geneeskundige behandeling en tandheelkundige
kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien en voor zover deze niet elders zijn verzekerd.
De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld! De betrokkene
ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij
dient tevens een verklaring van de eigen ziektekostenverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd.
De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en de verklaring omtrent het eigen risico,
met alle op het geval betrekking hebbende originele nota's naar de Zuidstaete t.a.v. schadeafdeling in Maasbracht of
Horst. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding.
Download