Actualisatie verzekering politiek molest voor raadsleden

advertisement
Memo actualisatie verzekering politiek molest voor raadsleden
Achtergrond
De verzekering dekt schaden voortvloeiend uit wraakacties, gepleegd door burgers uit
politieke motieven of uit ongenoegen over maatregelen die betrokken functionarissen uit
hoofde van hun functie moeten nemen, alsmede "klein molest".
Er zijn twee opties:
1. De verzekering indexeren naar een premie van € 22,50 (was € 20,00) per raadslid.
(totaal dus €765)
2. De verzekering gelijktrekken met voorwaarden en dekkingen B&W met een premie
van €48,50 per raadslid. (totaal dus €1.649)
Ad 1)
Dekking is € 50.000 uitkering* bij overlijden en € 100.000** bij blijvende invaliditeit.
Cumulatie wordt verhoogd naar €25.000.000 per gebeurtenis bij een vliegtuigramp en
€15.000.000 op de grond. Klein molest wordt ook gedekt en er is een 24-uurs dekking.
Ad 2)
Dekking is € 150.000 uitkering* bij overlijden en €300.000** bij blijvende invaliditeit.
Cumulatie wordt verhoogd naar €25.000.000 per gebeurtenis bij een vliegtuigramp en
€15.000.000 op de grond. Klein molest wordt ook gedekt en er is een 24-uurs dekking.
- toevoeging van dekking voor “klein molest” bestaande uit; terrorisme,sabotage, vordering,
werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie, rellen, relletjes of opstootjes,
vandalisme, actie van wettelijk ingestelde autoriteiten met betrekking tot voornoemde
gebeurtenissen
* De genoemde dekkingen zijn bij uitkering belast door IB omdat de werkgever de premie
betaalt.
** bij bijv. het verlies van een vinger zou een 5% invaliditeit kunnen gelden, dat zou tot een
(voor de IB belaste) uitkering van € 5.000 leiden omdat de werkgever de premie betaalt.
Overigens is de verzekering enkel voor de raadsleden afgesloten (m.u.v. de SP-fractie die
toentertijd hebben aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken), oftewel 34 personen.
Advies Riskmanagement & Verzekeringen
Optie 2 heeft een realistische dekking.
Een belangrijk punt is de IB-belaste uitkering die heel veel mensen vergeten.
De cumulatie is een belangrijke verbetering tegenover de bestaande polis.
De scherpe premie van de vernieuwde verzekering komt ook doordat meerder groepen
(B&W, Raad, parkeerwachters, rampenbestrijders en vrijwilligers) qua voorwaarden in één
verzekering worden ondergebracht.
-o-
Download