Functienaam Directeur- bestuurder Librijn Openbaar

advertisement
Functieprofiel Directeur-bestuurder Librijn Openbaar Onderwijs
Functienaam
Organisatie
Dienstverband
Salarisschaal
Directeur- bestuurder Librijn Openbaar Onderwijs
Librijn Openbaar Onderwijs
1,0 fte
Schaal 15 cao-PO
Functieprofiel Directeur-bestuurder Librijn Openbaar Onderwijs (1,0 fte)
Verbindend bestuurder, transparant manager en belangenbehartiger
DE FUNCTIE IN HET KORT
Aandachtsgebieden
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de aandachtsgebieden onderwijs,
kwaliteitszorg, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, ICT en samenwerking met relevante
partners. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door een directeur bedrijfsvoering en financiën en
functionarissen van het stafbureau met expertise op het gebied van financiën, huisvesting, P&O, ICT
en facilitaire zaken.
Bevoegd gezag
De directeur-bestuurder legt als bevoegd gezag intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht
en extern aan de Inspectie van het Onderwijs, de gemeenten, belanghebbenden en de betrokken
partners. Hij of zij is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand
gehouden scholen met uitzondering van de taken en bevoegdheden die op grond van de Wet op het
Primair Onderwijs en de Statuten van de stichting expliciet aan de Raad van Toezicht zijn
voorbehouden. De directeur-bestuurder bestuurt de stichting, ingevolge het bestuursreglement en
de statuten, draagt zorg voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategische beleid,
geeft leiding en sturing aan de organisatie en vertegenwoordigt en profileert de stichting extern.
Interne en externe stakeholders
De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan de clusterdirecteuren, de directeur bedrijfsvoering
en financiën en de strategisch beleidsmedewerker van het stafbureau. Dit stafbureau (Bureau
Management Ondersteuning - BMO) staat onder leiding van de directeur Bedrijfsvoering en
Financiën.
De directeur-bestuurder is uit hoofde van de functie lid van de besturen van de stichtingen voor
Passend primair onderwijs in de regio alsmede bestuurslid van stichtingen/verenigingen van
eigenaren waarin de gebouwen van Librijn zijn opgenomen. De stichting participeert in
samenwerkingsverbanden voor onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg en werkt samen met
verschillende andere partners.
BEDRIJFSINFORMATIE
Librijn
Librijn Openbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van 11 scholen met 15 schoollocaties in Delft en
Rijswijk. Het gaat daarbij om 9 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal
basisonderwijs. De scholen van Librijn kenmerken zich door een veelheid aan pedagogische-
didactische onderwijsconcepten (Montessori, Freinet, Dalton) waarbij optimaal wordt aangesloten
bij de behoeften van ouders. Totaal zijn er rond de 2900 leerlingen en ca. 280 personeelsleden.
Organisatie
De Raad van Toezicht oefent (intern) toezicht uit op de stichting en is werkgever van de directeurbestuurder. Het bestuursreglement regelt de werkwijze van de directeur-bestuurder en de Raad van
Toezicht. De directeur-bestuurder stelt een managementstatuut vast. Hierin is bepaald welke taken
en bevoegdheden krachtens mandaat van de directeur-bestuurder door de (cluster- en locatie-)
directeuren en eventuele andere functionaris(sen) worden uitgevoerd. Op de scholen zijn een
clusterdirecteur, locatiedirecteur, leraren op verschillende niveaus en onderwijsondersteunend
personeel werkzaam.
Veel informatie staat op de website van Librijn, bijvoorbeeld de Statuten, het Organogram, het
Jaarverslag 2015, het Strategisch Beleidsplan 2015-2018 en de Kadernotitie ‘Besturen, organiseren
en toezicht’ (2014). Zie: www.librijn.nl.
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:
1. Politiek-bestuurlijk: belangenbehartiging
 vertegenwoordigt Librijn op gezaghebbende wijze
 verwoordt de standpunten van Librijn overtuigend
 is extern voldoende zichtbaar
 heeft een goed gevoel voor politieke/bestuurlijke verhoudingen
 zoekt de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
 benut het eigen netwerk in het belang van Librijn
2. Inhoudelijk: strategisch beleid
 betrekt stakeholders bij de ontwikkeling van het beleid
 heeft door het strategisch beleidsplan een heldere koers uitgezet
 heeft visie en brede maatschappelijke expertise
 maakt duidelijk welke resultaten worden beoogd
 kan heldere en daadkrachtige besluiten nemen
 is ambitieus
3. Leiderschap: de organisatie
 heeft voldoende contact met de leidinggevenden
 kan verbinden en verschillen overbruggen
 neemt de medewerkers serieus, kan luisteren, is transparant
 geeft richting én ruimte aan de medewerkers
 versterkt de samenhang en samenwerking in Librijn
4. Aansturing van de organisatie
 heeft voldoende inhoudelijke kennis van het PO werkveld
 is gericht op het behalen van resultaten
 is ondernemend
 geeft richting én ruimte aan de medewerkers
 kan medewerkers stimuleren en inspireren

draagt bij aan samenhang en samenwerking binnen het Bureau Management Ondersteuning
WAT VRAGEN WIJ?
Algemeen:
 Een bestuurder met focus op de realisatie van ‘stimulerend onderwijs’: het beste onderwijs
voor elk kind;
 Voorstander van openbaar onderwijs zijn en de ‘kernwaarden van openbaar onderwijs’
onderschrijven;
 Aantoonbare meerjarige ervaring als professioneel bestuurder in het onderwijs waarbij
primair onderwijs een pré is;
 Aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en de diverse beleidsterreinen:
onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en organisatie, financiën, huisvesting, ICT en
samenwerking met relevante partners;
 Besluitvaardigheid, koersvastheid en resultaatgerichtheid vanuit een faciliterende,
bestuurlijke rol (handson mentaliteit);
 Ervaring in het samenwerken met aanverwante organisaties: collega-onderwijsorganisaties,
samenwerkingsverbanden, gemeenten, kinderopvang etc.;
 Een breed en levend netwerk in het onderwijs en aanverwante organisaties.
Uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht van Librijn voor de komende periode:
 Het doorontwikkelen van de samenwerking op verschillende niveau’s in de omgeving van
Librijn waaronder een herschikking van de scholen, IKC-ontwikkeling, passend onderwijs, de
AZC school en het starten van een opleidingsschool met de Haagse PABO.
 Het onderzoeken of een samenwerking (in welke vorm ook) met omliggende besturen
mogelijk is om te komen tot een schaalvergroting.
 Vanuit de vastgestelde besturingsfilosofie samen met alle directeuren de praktische
uitwerking evalueren en bijstellen.
INGANGSDATUM
1 september 2017
WAT BIEDEN WIJ
Librijn biedt:
 Een uitdagende bestuurdersfunctie in een mooie Randstedelijke omgeving;
 Schaal 15 van de cao PO;
 Een toegewijd team van professionals;
 Een professionele en betrokken Raad van Toezicht.
Selectieprocedure
ScoliX begeleidt Librijn Openbaar Onderwijs bij de werving & selectie van hun nieuwe directeurbestuurder.
Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op donderdag 1 en vrijdag 2 juni, de gesprekken met de
commissies vinden plaats op vrijdag 9 juni en donderdag 15 juni. Een assessment kan deel uitmaken
van de procedure.
Download