Raad van Toezicht College van bestuur

advertisement
Raad van Toezicht
Stichting PrimAH kent een statutair directeur-bestuurder, die het bevoegd gezag
vormt van de stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de
directeur-bestuurder. De toezichthoudende bevoegdheden van de Raad van
Toezicht zijn uitgewerkt in de statuten van de stichting. De directeur-bestuurder is
verantwoordelijk voor de strategie van de gehele organisatie en geeft daarbij
leiding aan de schooldirecteuren en aan de medewerkers van het stafbureau. Het
stafbureau biedt ondersteuning aan de directeur-bestuurder en aan de
schooldirecteuren.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die worden benoemd voor vier jaar. Zij
kunnen na afloop van hun zittingsperiode meteen, maar hooguit eenmaal worden
herbenoemd.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Hans van Prooijen (Voorzitter)
Henderikus Haan (lid financiële auditcommissie)
Wilma Jongsma (lid financiële auditcommissie)
Gerrit Kuiken
Peter Roovers
College van bestuur
De Directeur-Bestuurder is mevrouw Saakje Berkenbosch.
Stafbureau
Het stafbureau bestaat uit:
Bianca Kamminga (Beleidsmedewerker onderwijs en onderwijshuisvesting)
Gea Linker (Beleidsmedewerker financiën)
Janet Buissink (Administratief medewerker)
Medezeggenschap
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit 28 leden: van elk van
de 12 scholen een ouder en een personeelslid.
Meidina Oldenziel (Voorzitter) –Ouder OBS de Eshoek, Annen
Sandra van Rossum (Secretaris) –Ouder OBS Jan Thies, Rolde
Missie
Stichting PrimAH staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat hart voor
kinderen en hart voor personeel centraal. We werken op basis van vertrouwen en
nemen en geven verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in
de scholen zichtbaar zijn.
In al ons handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan
verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van
kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als
meetbaar gevolg.
Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en
veranderingen.
Motto
Het motto van de stichting is:
·
Hart voor kinderen
Elk kind heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn talenten. We hebben de
plicht om constant te werken aan de verbetering van ons onderwijs, met betere
schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden
en sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen als gevolg.
Hart voor personeel
Elk personeelslid heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn mogelijkheden.
Het belang hiervan valt samen met het belang van de leerlingen. Er is zorg voor
elkaar.
·
Duurzame ontwikkeling
Iedereen heeft de kans en de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en
anderen daarbij te motiveren en te ondersteunen.
·
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De school is één van de spelers op het veld als het gaat om overleg en
samenwerking op het gebied van onderwijs, sport en welzijn en maakt onderdeel
uit van het buurtnetwerk. De school betrekt ouders en waar mogelijk ander
dorpsbewoners bij activiteiten op de school.
Doelstelling
De stichting heeft tot doel alle kinderen van 4 tot 12 jaar, zonder onderscheid,
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Het onderwijs is gericht op een
ononderbroken ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden
en sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en mogelijkheden van elke individuele
leerling.
Contact
Om contact op te nemen met de stichting PrimAH
verwijzen wij graag naar de website:
www.primah.org
Download