2015 - invulschema vaststelling - BeGRIP

advertisement
Organisatie
Programma
Cluster
BeGRIP Coaching
5. Basishulp
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team
Aangevraagd bedrag
Verlening 2015
€ 49.500
Vaststelling 2015
€ 49.720 voor 904 uur basishulp KST.
Toets ASV
Hoofdstuk 3; Aanvraag van de
subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag voldoet nog niet
helemaal aan het gestelde in het
subsidiebeleidskader “5.0 Basishulp
Krimpens Sociaal Team”.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli
De subsidieaanvraag is op 23 juni
2014 ontvangen.
Hoofdstuk 7: Verantwoording subsidie
-Art. 17.1: Aanvraag binnen 13 weken na
verrichting activiteiten indienen.
De aanvraag is op 22 april 2016 ingediend.
Dit is 3 weken te laat.
-Art. 17.2: Inhoudelijk verslag waaruit de
activiteiten blijken.
De aanvraag is volledig.
Afwijkingen t.o.v.
ASV
Hardheidsclausule toepassen v.w.b.
de aanvraag en 2015 zien als een
overgangsjaar; met BeGRIP in
gesprek gaan om e.e.a. aan te
passen zodat voor 2016 kan voldaan
worden aan gestelde in
ASV/beleidskader.
Geadviseerd wordt om de hardheidsclausule
toe te passen, v.w.b. de indieningsdatum
van de aanvraag tot vaststelling.
Zo ontbreekt het overzicht tarifering
en hanteert men nog niet de term
‘basishulp’ (maar ‘intensieve maar
kortdurende hulp’).
Samenvatting
aanvraag
500 uur (= ong. 0,56 fte)
hulpverlening t.b.v. inzet vanuit het
Krimpens Sociaal Team.
De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op een (inhoudelijk) verslag,
waaruit blijkt dat er 904 uur is geleverd:
- 832 uur: direct cliëntcontacttijd voor
21 trajecten
- 46 uur: groepsaanbod
- 26 uur: overleg
904 uur totaal
Activiteiten
Het Krimpens Sociaal Team maakt
onderdeel uit van de Krimpense
toegang voor opvoeding, welzijn, zorg
en inkomensvoorzieningen. Deze
toegang valt onder de
verantwoordelijkheid van de
gemeente.
BeGRIP Coaching heeft uitvoering gegeven
aan de voorgenomen activiteiten.
Het doel van het Krimpens Sociaal
Team is het stabiliseren en/of het
oplossen van complexe
problematieken bij de inwoners en/of
gezinnen in Krimpen. Het Krimpens
Sociaal Team biedt hulp bij complexe,
meervoudige problematiek, waarbij
een integrale werkwijze noodzakelijk
BeGRIP heeft basishulp in 21 trajecten
geboden bij complexe, meervoudige
problematieken, waarbij een integrale
werkwijze noodzakelijk is.
BeGRIP werkte vanuit het principe één
gezin, één plan, één regisseur.
BeGRIP werd aangestuurd en werkte in
opdracht van de verschillende
procesregisseurs van het KST.
De medewerkers van BeGRIP rapporteren in
de Suite4sociale regie. Hierdoor is het altijd
inzichtelijk wat de geboden hulp inhoudt.
is. Het Krimpens Sociaal Team werkt
vanuit het principe één gezin, één
plan, één regisseur.
De doelgroep van het Krimpens
Sociaal Team zijn alle inwoners van
Krimpen aan den IJssel van min 9
maanden oud tot en met 100 jaar en
ouder die te maken hebben met
complexe, meervoudige problematiek
die men zelf niet kan of wil oplossen.
BeGRIP levert
- 500 uur (= ong. 0,56 fte)
Basishulp in het Krimpens
Sociaal Team
- de prijs voor een fte hulpverlener
basishulp per jaar bedraagt voor
2015 gemiddeld maximaal:
€ 87.700,De kwaliteitseisen en
randvoorwaarden zijn vastgelegd in
de bijlage Uitvoeringsvoorwaarden
subsidiebeleidskader basishulp
Krimpens Sociaal Team, behorend bij
de “Beleidsregel Subsidiëring 2015
5.0 – Basishulp Krimpens Sociaal
Team”. De subsidieontvanger heeft
zich gecommitteerd aan deze regels,
en heeft voorafgaande aan de
subsidieverlening kennis genomen
van de vereisten en deze rechtsgeldig
ondertekend. De bijlage maakt
onderdeel uit van de
subsidieovereenkomst.
Vanwege het feit dat het
subsidiebedrag niet toereikend bleek voor de
hulpvraag, heeft BeGRIP ook
werkzaamheden verricht op basis van
inkoop. Dit was 134 uur.
BeGRIP heeft geleverd:
- 832 uur: cliëntcontacttijd (21
trajecten)
- 46 uur: groepsaanbod
- 26 uur: overleg
904 uur totaal
BeGRIP hanteert een inclusief uurtarief van
€ 55 per uur. Voor € 49.500 kan er dus 900
uur basishulp KST worden geleverd.
Lopende 2015 is, in overleg met BeGRIP,
afgesproken om af te wijken van het
gestelde in de beschikking, t.w. “500 uur (=
ong. 0,56 fte) hulpverlening KST” en aan te
sluiten bij het tarief dat BeGRIP altijd
hanteert. Hierdoor is het mogelijk om 900
uur te realiseren in het budget.
Bijzonderheden
De subsidieovereenkomst wordt voor
de periode van één jaar afgesloten.
Zie bij “activiteiten” de wijziging van het
uurtarief.
Inhoudelijke toetsing
beleidskader
De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in
de “Beleidsregel subsidiëring 2015
5.0 – Basishulp Krimpens Sociaal
Team”.
BeGRIP heeft de gevraagde prestaties
geleverd conform de Beleidsregel
subsidiëring 2015: “5.0 – Basishulp
Krimpens Sociaal Team”.
Begroting 2015
Het subsidieplafond wordt niet
overschreden.
Aan BeGRIP is een voorschot uitbetaald van
€ 49.500..
Overeenkomstig ASV 2012 (artikel 17) is
het, gezien de omvang van het
subsidiebedrag t.w. minder dan € 50.000,
niet nodig een financieel verslag aan te
leveren. BeGRIP heeft daarom alleen een
inhoudelijk verslag aangeleverd waaruit blijkt
dat de prestaties zijn geleverd.
Post / Budget
6671201 KST Jeugdhulp
6671201 KST Jeugdhulp
Beslissing
Voor de periode 1 januari 2015 tot en
met 31 december 2015 wordt een
budgetsubsidie beschikbaar gesteld
van € 49.500,BeGRIP levert:
- 500 uur Basishulp in het
Krimpens Sociaal Team (= ong.
0,56 fte)
- de prijs voor een fte hulpverlener
basishulp per jaar bedraagt voor
2015 gemiddeld maximaal:
€ 87.700,-.
Geadviseerd wordt om de hardheidsclausule
toe te passen, v.w.b. de indieningsdatum
van de aanvraag tot vaststelling.
Tevens wordt geadviseerd om de subsidie
aan BeGRIP, voor het bieden van basishulp
KST, vast te stellen op het verleende bedrag
t.w. € 49.500.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards