Bijlage te aanvaarden kosten omkaderings- en

advertisement
BIJLAGE
Subsidiabele kosten voor omkadering- en inschakelingspremies
Deze bijlage omvat een toelichting bij de kosten die kunnen ingebracht worden voor het
verwerven van de omkadering- en inschakelingspremies.
Alle kosten en opbrengsten voor het werkervaringsproject dienen apart geregistreerd te
worden in de boekhouding. Zij vormen de sui-generisafdeling.
De subsidiabele kosten hiervan kunnen deel uit maken van het omkaderingsdossier. Deze
dienen met bewijsstukken aan het Subsidieagentschap bezorgd te worden ter verantwoording
van de verkregen voorschotten voor het voorbije kalenderjaar.
1. Personeelskosten:
Welke kosten?
De promotor kan loonkosten inbrengen van eigen personeelsleden die de begeleiding en
opleiding doen van de werknemers in het werkervaringsstelsel.
Tenzij hiervoor een uitzondering werd toegestaan worden enkel de loonkosten van effectieve
begeleiders toegestaan.
Dit kunnen zowel contractuele als statutaire personeelsleden zijn.
Enkel de loonkosten in functie van begeleiding kunnen ingebracht worden. Het VSA schat
redelijkerwijs in dat er niet meer dan een verhouding van 1 begeleider op 5
doelgroepwerknemers nodig zijn om de nodige omkadering te bieden.
Om gesubsidieerd te worden moeten deze kosten additioneel zijn ten opzichte van andere
subsidies en bewezen worden. De individuele rekeningen moeten ter controle aan de
administratie overgemaakt worden. Indien het personeelslid de voorbije jaren nog niet
gefinancierd werd dient eveneens het arbeidscontract overgemaakt te worden. Ook bij
wijzigingen van het arbeidscontract maakt u dit over.
De aanvaarde loonkosten omvatten:
Brutoloon
Eindejaarspremie
Vakantiegeld
Patronale lasten
Andere loonkosten zoals, woon-werkverkeer, fietsvergoedingen, groepsverzekeringen,
hospitalisatieverzekeringen, maaltijds- en ecocheques, premies/vergoedingen voor prestaties.
Worden niet aanvaard:
Provisies voor vakantiegeld,….
Ontslagpremies
Zitpenningen
Forfaitaire onkosten (bv. voor telefoon,…)
Bedrijfswagen
Kosten eigen aan de werkgever (arbeidsongevallen, B.A., vakbondspremie, kosten soc. secr.,
geneeskundig onderzoek, …)
Loonkosten waarvoor men reeds een persoonsgebonden financiering ontvangt.
1
Hoe in te brengen?
U kan de loonkosten in uw omkaderingsdossier inbrengen via het tabblad ‘Personeelskosten’.
Hier dient u per ingezet personeelslid alle gevraagde informatie in te vullen in de gele cellen.
De bedragen van de toewijzing naar het omkaderingsdossier worden automatisch berekend
(totale loonkost * benuttingspercentage ) en de sommatie hiervan wordt overgebracht naar het
tabblad ‘ALGEMEEN’.
In te vullen rubrieken:
Naam: voor- + achternaam van het personeelslid
Functie: de functie welke het personeelslid uitvoert binnen uw organisatie (indien
leerwerkbedrijf, ook naam van de organisatie weergeven)
Arbeidsprestatie: percentage van tewerkstelling (1 tot 100%) volgens de arbeidsovereenkomst
(voltijds – deeltijds)
Brutoloon: brutoloon + betaalde feestagen, gewaarborgd loon, haard- en
standplaatsvergoedingen, …
Eindejaarspremie:
Vakantiegeld: zowel enkel als dubbel vakantiegeld
Patronale lasten: vnl. RSZ-werkgever
Lasten verminderingen: o.a. sociale maribel en structurele verminderingen, in deze tabel
moeten deze als positief getal ingegeven worden (worden in mindering gebracht bij de
sommatie van de totale loonkost)
Andere loonkosten: o.a. woon-werkverkeer, fietsvergoedingen, groepsverzekeringen,
hospitalisatieverzekeringen, maaltijds- en ecocheques, premies/vergoedingen voor prestaties
Benuttingspercentage: percentage van zijn arbeidsprestatie dat het personeelslid begeleiding
uitvoerde voor dit dossier (van 1 tot 100%)
2. Werkingskosten
Welke kosten?
Bovenop de directe werkingskosten voor huur en opleidingen wordt er nog een forfaitaire
werkingskost toegekend ten bedrage van 20% op de som van de ingebrachte loon- en
werkingskosten. Deze kosten omvatten voornamelijk de kosten die niet rechtstreeks
verbonden zijn met de doelgroepwerknemers of met het begeleidend personeel maar wel
nodig zijn voor het uitvoeren van het werkervaringsproject (o.a. aandeel nutsvoorzieningen,
aandeel kosten voor management en ondersteunende diensten).
Bij de huurkosten moet het gaan om extra kosten voor het gebruik van gebouwen, lokalen,
toestellen, … die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het project en aantoonbaar zijn via
contracten/facturen.
De eerste keer dat u een huurkost inbrengt dient u eveneens het contract mee te sturen als
stavingsstuk. Interne huuraanrekening van gebouwen in eigen bezit is niet subsidiabel.
Ook kosten die wettelijk ten laste zijn van de eigenaar (bv. voor herstellingen) zijn niet
subsidiabel.
De opleidingskosten moeten betrekking hebben op gerichte opleidingen voor
doelgroepwerknemers en/of omkaderingspersoneel. De prestatievergoedingen voor externe
opleidingen zijn beperkt tot 125 euro per uur (all-in).
2
Verplaatsingskosten van begeleiders, alsook verplaatsingskosten van de
doelgroepwerknemers naar de opleiding zijn subsidiabel.
Werkervaringsprojecten die gericht zijn op technische opleidingen kunnen ook redelijke
kosten voor grondstoffen, hulpstoffen en verbruiksmaterialen, voor specifieke werkkledij en
veiligheidsmateriaal en voor specifieke afvalverwerking van technische opleidingsmaterialen
inbrengen. Ook hier dienen alle kosten aangetoond te worden met de mogelijke
stavingsstukken zoals facturen of boekhoudkundige stukken.
Kosten voor aankopen hoger dan 250 euro die via afschrijvingen in de boekhouding vermeld
(dienen te) worden komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten.
Hoe in te brengen?
Deze kosten kunnen in het omkaderingsdossier ingebracht worden via het tabblad
‘Werkingskosten’.
Per specifieke kost (huur of opleiding) dient u alle gevraagde informatie in te vullen in de gele
cellen. De bedragen van de ingebrachte kosten worden automatisch berekend (kostprijs *
benuttingspercentage (1 tot 100 %)) en de sommatie hiervan wordt overgebracht naar het
tabblad ‘ALGEMEEN’.
In te vullen rubrieken bij de huurkosten:
Omschrijving: vermelding van gebouw, lokaal, toestellen, … met vermelding van
functie/plaats binnen het project
Nummer stavingsstuk: contract, factuur, boekhoudstuk, …
Kostprijs: factuurbedrag, kostprijs
Benuttingspercentage: percentage dat verdeelsleutel weergeeft voor dit dossier (van 1 tot
100%)
In te vullen rubrieken bij de opleidingskosten:
Omschrijving: benaming van de opleiding (of omschrijving van de kost)
Nummer stavingsstuk: contract, factuur, boekhoudstuk, …
Aantal uren: aantal gevolgde opleidingsuren (niet bij verplaatsingskosten/ kosten interne
technische opleiding)
Kostprijs: factuurbedrag, kostprijs
Benuttingspercentage: percentage dat de verdeelsleutel weergeeft voor dit dossier (van 1 tot
100%)
Het supplement forfaitaire kosten van 20% op de som van de ingebrachte loon- en
werkingskosten wordt dan automatisch berekend in het tabblad ‘ALGEMEEN’.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards