PO789

advertisement
317550340
Praktische Opdracht presenteren – onderwerp: programmeren
In deze periode staat het begrip 'programmeren’ centraal. We kijken
naar zowel het maken van programmastructuurdiagrammen (PSD’s) als
het daadwerkelijk programmeren.
Bij deze Praktische Opdracht moet je je verder verdiepen in zaken die
te maken hebben met programmeren. Je moet informatie verzamelen,
verwerken en presenteren.
Onderwerpen
Je kiest uit de onderstaande lijst een onderwerp waar je meer over te
weten wilt komen. Dit doe je in overleg met je docent.
Het is niet de bedoeling dat je je alleen gaat verdiepen in allerlei
toepassingen, maar je moet je vooral verdiepen in het hoe, wat en
waarom van deze toepassingen en met name de informatica
aspecten van een onderwerp. Dit zal ook in je presentatie duidelijk
naar voren moeten komen.
Hieronder staat een aantal mogelijke onderwerpen. Vwo-leerlingen
mogen alleen kiezen uit de onderwerpen waarachter 'vwo' staat. Havoleerlingen mogen uit alle onderwerpen kiezen. (Ja, ook uit die
waarachter 'vwo' staat...) Je mag ook een eigen onderwerp kiezen,
maar bespreek je keus altijd eerst met je docent.
Pagina 1 van 4
317550340
Links staat het onderwerp, in het midden of het voor havo of vwo-leerlingen en
rechts staan tips.
Onderwerp




Tip
Object-oriented
vwo Welke voordelen biedt object oriented
programmeren
programmeren?
Programmeertalen die vwo Ga op het net op zoek naar ongewone
heel anders werken,
programmeertalen. Beperk je in je
zoals LOGO, HASKELL
presentatie tot 1 taal. Kijk ook rond in
en FORTRAN.
z.g. gebruikersgroepen van gebruikers
van die talen. Waarom en waarvoor
worden deze bijzondere talen gebruikt?
Variabelen
havo Onderzoek welke de belangrijkste typen
variabelen zijn. Waarom zijn er zoveel?
Wat zijn de voordelen van het ene type
ten opzichte van een ander. Waarom
moeten variabelen soms worden
“gedeclareerd”?
Interfaces
havo Hoe komt de interface van een
programma tot stand? Welke theorie zit
daar achter?

Overerving oftewel
inheritance
vwo Wat houdt in object oriented
programmeren het begrip inheritance in?

Macro’s
havo Wat zijn macro’s? Hoe werken ze?

Virussen

Java

Javascript
havo Wat zijn virussen? Welke verschillende
typen zijn er? Hoe werken ze?
Virusbescherming.
vwo Waarom is deze taal zo populair? Wat
biedt ze meer dan anderen. En wat zijn
toch die Java-applets?
havo Wat is het? Hoe is het anders dan Java?
Hoe werkt het in een HTML-pagina?

ASP.NET

Lego en de computer

Navigatiesoftware

Server side code


Pagina 2 van 4
havo Wat is het? Hoe werkt het? Waarom
wordt het steeds populairder?
havo Lego Mindstorms. Met welke talen werkt
het? Hoe werken de editors van die
talen?
havo Hoe werkt het?
vwo Wat is het? Hoe werkt het? Wat is view
state?
Error handling
havo Wat is het? Waarom is het nodig? Hoe
werkt het?
Cascading Style Sheets vwo Hoe werkt het? Waarom is het beter dan
alle markup code in het HTML document
te stoppen?
317550340

PO Lego Mindstorms

PO Raspberry Pi
havo Programmeer een Lego Mindstorms
vwo computer zodat hij zelfstandig de weg uit
een ‘doolhof’ vindt.
havo Installeer het besturingssysteem op een
vwo raspberry pi en programmeer een spel.

Je maakt deze Praktische Opdracht met zijn tweeën. Dus niet alleen of met
meer dan twee personen.

Je werkt altijd samen met een andere leerling van hetzelfde schooltype.
Dat wil zeggen: twee havo- of twee vwo-leerlingen. Op deze manier zal er een
duidelijk verschil moeten ontstaan in de kwaliteit van de uitgewerkte
Praktische Opdrachten die jullie inleveren.

Het ICT-gereedschap waarmee je deze Praktische Opdracht vormgeeft, is
PowerPoint. In plaats daarvan mag je ook HTML of Flash gebruiken. De
presentatie moet uiteindelijk wel zelfstandig draaien. De presentatie bevat dus
alle informatie. Liefst zonder interactie met de gebruiker. De kwaliteit van de
informatie bepaalt het cijfer voor de inhoud. Het uiterlijk van de dia’s
speelt hierbij een ondersteunende rol, niet een hoofdrol.

Je hebt enkele weken de tijd voor je Praktische Opdracht. Dat zijn tenminste
zes studielasturen. Zie het werkschema.
Pagina 3 van 4
317550340
PO789
Beoordelingmodel
Voor de volgende aspecten worden punten toegekend:
1. Vakinhoudelijk
 Hebben de leerlingen voldoende informatie (buiten het lesboek) verzameld?
 Geeft de presentatie een redelijk compleet beeld van het onderwerp?
 Leidt de presentatie tot een verdieping van de kennis voor het vakgebied
informatica?
 Is de opbouw van de presentatie logisch?
 Is aan het eindproduct te zien dat aan dit onderwerp zes studielasturen is
besteed?
Score: _____
(maximaal zes punten)
2. Logboek
 Geven de logboeken een goed beeld van het proces?
Score: _____
(maximaal twee punten)
3. De presentatie
 Wordt de informatie overzichtelijk gepresenteerd?
 Zijn de vormgeving van de dia's, de overgangen en dergelijke aantrekkelijk?
 Zijn er functionele illustraties gebruikt?
Score: _____
(maximaal twee punten)
Namen:
Totaal aantal punten:
Ingeleverd op:
Maximaal haalbare cijfer : 10
Eindcijfer:
Pagina 4 van 4
6
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards