Presentatie schoolsystemen

advertisement
Presentatie
schoolsysteem
Havo/Vwo
Door: Marvin, Christina, Simon en Caitlin
Algemene informatie
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs
(havo) en het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (vwo) bereiden leerlingen voor op
een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
en aan de universiteit.
Onderbouw HAVO/VWO
• Klas 1 t/m 3
• Kerndoelen
Bovenbouw HAVO/VWO
• HAVO 4 en 5
• VWO 4 t/m 6
• Profiel kiezen
Het uiteindelijke profiel van iedere
leerling bestaat uit:
• A. Een gemeenschappelijk deel - daartoe behoren de vakken
die voor iedereen verplicht zijn.
• B. Een profieldeel - daartoe behoren combinaties van vakken
in 4 richtingen:
• 1. natuur en techniek,
• 2. natuur en gezondheid
• 3. economie en maatschappij
• 4. cultuur en maatschappij
• C. Een vrij deel, waarin leerlingen extra (deel)vakken kunnen
kiezen, eventueel om twee profielen te combineren,
waardoor mogelijkheden om naar meerdere richtingen door
te stromen kunnen worden vergroot.
Structuur van vwo/havo
• Schoolperiode van 5-6 jaar
• Doorstroommogelijkheden naar het hbo en
universiteit
Overeenkomsten en verschillen
• Dezelfde leerstof. Verschil is de verdieping
• Samenvoeging van leerlingen. Welk niveau en
stimuleren in hun ontwikkeling en zoveel
mogelijk doorstroommogelijkheden naar
boven open te laten.
• VWO-ers staan voor een keuze
Tweede fase
• Vanaf het vierde leerjaar.
• Zelfstandig opdrachten uit voeren of
onderzoek doen.
• onderdelen van het schoolexamen worden
afgerond
• Aan het eind van hun HAVO 5 of VWO 6 is er
een centraal examen
Informatie over Piter Jelles !mpulse
‘Wij willen een school zijn die klaar is voor de samenleving
van morgen en de leerlingen daar een goede voorbereiding
op geeft’.
Adres:
Archipelweg 135
8921 VX Leeuwarden
Identiteit:
• De leer- en leefgemeenschap
De missie/visie
• De missie/visie is op school nader uitgewerkt
in enkele richtinggevende
speerpunten/doelen, uitgaande van de
verbinding die de drie cirkels, benoemd in de
missie, met elkaar hebben.
• Het leren centraal
• Afspraak = afspraak
• Aandacht
De school
• ‘Schoolspirit’
• Eigenaarschap
• Betrokkenheid
• Wederzijdse afhankelijkheid
• Leerling- en ouderparticipatie
• Gezamenlijke leer- en leef
afspraken
Vraag: wat voor type kind is geschikt
voor de onderwijsvisie van Impulse?
Antwoord:
'Een blauwdruk van een !mpulse leerling bestaat niet,
een blauwdruk van een leerling bestaat in zijn geheel
niet daarom bestaan wij' Wij gaan voor passend onderwijs dat aansluit bij de
beleving, passie en talenten van het kind en een
uitdaging biedt voor verdere ontwikkeling, kort maar
krachtig: maatwerk! Leerlingen leren vanuit eigen
doelen in samenhang met andere leerlingen.
Leerlingen met de adviezen: VMBO-TL, HAVO en VWO
kunnen zich aanmelden voor onze school.
Ons schoolbezoek
• Observatie
• Verhalen leerlingen
Interview
http://www.schoolvo.nl/?p_schoolcode=1360320DL-010
http://tkrtp.owinsp.nl/opbrengstenkaart/pls/ine
t/irs_pck.show_opboor?p_brin=20DL&p_vest
nr=10&p_jaar=2011&p_navi=11111
Discussie over
havo/vwo
•Stellingen
• Eens met de stelling? Ga aan de ‘Eens’ kant
staan
• Oneens met de stelling? Ga aan de ‘Oneens’
kant staan!
• Bedenk ook waarom je het eens of oneens bent
met de stellingen. Zorg ervoor dat je
argumenten hebt.
“Competentiegericht
onderwijs is beter onderwijs”
EENS
ONEENS
“Met een havo/vwo diploma doe je
meer kennis op dan met een mbo
diploma”
EENS
ONEENS
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards