leraar lager onderwijs

advertisement
LERAAR LAGER ONDERWIJS
Tiensevest 60 – 3000 Leuven – Tel. 016/30 11 72
LESVOORBEREIDINGSFORMULIER
Naam van de lesgever: Vanderschrijven Joris
School: GBS De Letterslikker
Opleidingsjaar: 1 BaLO
Klas: 2A
Datum: 1/10/2014
Titularis: Mevr. Tweeklankers
Aantal lln. : 16
Lestijden: 08.50u – 09.45u
Leergebied: Taal
Domein: Schrijven
Lesonderwerp: korte klanken, lange klanken en andere klanken
Doelstelling en beginsituatie
Beginsituatie (variabelen bij leerlingen, leerkracht, klasgroep, school, omgeving):
 De lln zijn vertrouwd met de opbouw van de les om een woordpakket aan te
brengen.
 Ik zorg dat de CD met oerwoudgeluiden klaar staat.
Doelstellingen (cognitief, motorisch, dynamisch-affectief/sociaal):
 De lln kunnen auditief korte, lange en andere klanken herkennen en van
elkaar onderscheiden.
 De lln zijn aan het eind van de les vertrouwd met de verschillende kleuren
die gebruikt worden voor de verschillende klanken.
 De lln kunnen de begrippen korteklank aapjes, langeklank aapjes en
andereklank aapjes correct verwoorden.
Aandachtspunten (Waar moet ik gezien mijn beginsituatie en doelstellingen extra op
letten?):
 Ik let erop dat de lln rustig blijven bij het beluisteren van de
oerwoudgeluiden.
 Ik let op een correct kleurgebruik op mijn bordschema
-
.
1
Onderwijsleersituatie:
Timi
ng
I. INLEIDING
‘10
Leerinhouden
Mijn mama ging vorig jaar op reis naar een oerwoud.
Daar moest ze buiten in een tentje slapen. De eerste
nacht kon ze niet slapen door het lawaai, maar ze
wist niet wat het was. Ze heeft het geluid wel
opgenomen. Misschien weten jullie welk geluid het is?
(oerwoudgeluiden met korte klank a, o, e , i , u
korteklank aapjes)
Didactische werkvormen/activiteiten
Klasgesprek
Lkr vertelt verhaal over een moeder die op reis ging naar
het oerwoud.
De tweede nacht heeft ze echter geen oog dicht
gedaan. Het waren niet dezelfde dieren. Ze maakten
een ander geluid. (oerwoudgeluiden met lange klank
aa, oo, ee , uu langeklank aapjes)
En zo ging het ook de derde nacht. (oerwoudgeluiden
met andere klank: oe, ui, ij, r, s , t, ie , l , p , k, eu
andereklank aapjes)
2
Groeperingsvormen
Klassikaal
Leermiddelen
CD speler
CD , bord
Timi
ng
II. KERN
Leerinhouden
Didactische werkvormen/activiteiten
Groeperingsvormen
Leermiddelen
Onderwijsleergesprek
‘10
‘5
‘5
a, o, e, i, u –korteklank aapjes
ee, aa, oo, uu – langeklank aapjes
oe, ui, ij, r, s, t, ie, l, p, k , eu –andere klankaapjes
Lkr laat lln verwoorden welke klanken bij welke klankaap
horen en bij elke nieuwe klankaap worden de apen
nagespeeld.
De lkr brengt de apen met de juiste kleur aan bord.
Klassikaaal
Bord
Individuele inoefening:
auditief dictee
Herken de klank die niet in het rijtje thuishoort.
Lkr dicteert klanken en de lln kleuren de ballonnen in de
juiste kleur en doorstrepen de ballon die niet past.
Spellingschrift p 39 oefening 1
Individueel
Spellingschrift
Individueel
Spellingschrift
individueel
spellingschrift
In groepjes van
4 lln
werkblaadjes
zandloper of
timer
Herken de klank en kleur het juiste vakje
Lkr dicteert klanken en de lln kleuren het vak van de
vlinder in de juiste kleur.
Spellingschrift p 40 oefening 2
‘5
Kleur de klanken die er niet staan.
Lln lezen de zinnen en kleuren de weggelaten klanken in
de juiste kleur
Spellingschrift p 40 oefening 3
Verbetering: de lkr haalt de spellingschriften op.
3’
5’
Coöperatieve verwerking
De lkr deelt de lln in groepjes van 4. De lkr deelt de
werkblaadjes uit per groep (zie bijlage).
Elk groepslid schrijft eerst individueel zo veel mogelijk
korteklank aapjes neer (woorden met een korte klank). Je
krijgt hiervoor 2 minuten (lkr draait de zandloper om/zet
de timer op).
Elk groepslid leest nu om de beurt een korteklank aapje
voor. De andere groepsleden vullen hun lijstje aan met de
woorden die ze zelf niet gevonden hebben.
3
Timi
ng
Leerinhouden
Didactische werkvormen/activiteiten
Hoeveel korteklank aanpjes hebben jullie samen
gevonden?
10’
De lln doen hetzelfde voor de langeklank aapjes en de
andereklank aapjes
Verbetering: De lkr haalt de werkblaadjes op.
III. SLOT
2’
Rollenspel
De lln doen de verschillende apensoorten met hun klanken
nog eens na.
4
Groeperingsvormen
Leermiddelen
Situering in de eindtermen/leerplannen:
4.7
Gebruikte bronnen:
Bordschema:
korte klanken
lange klanken
andere klanken
a, o, e, i, u –korteklank aapjes
ee, aa, oo, uu – langeklank aapjes
oe, ui, ij, r, s, t, ie, l, p, k , eu –andere
klankaapjes
Achterkant linkerflap
Achterkant rechterflap
5
Naam:…………………………………………………………………
………………
Nummer:…………..
Woordpakket: korte klanken, lange klanken en andere klanken
1. Je krijgt 2 minuten ‘denktijd’ om zoveel mogelijk korte klankaapjes op te schrijven.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Nu zeg je elk om de beurt een antwoord in jouw team. Heb je het woord niet op je
blaadje staan, dan schrijf je het woord erbij. Schrijf het woord erbij in oefening 1.
Hoeveel woorden hebben jullie samen gevonden?
Wij hebben samen
korte klankaapjes gevonden!
3. Je krijgt 2 minuten ‘denktijd’ om zoveel mogelijk lange klankaapjes op te schrijven.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Nu zeg je elk om de beurt een antwoord in jouw team. Heb je het woord niet op je
blaadje staan, dan schrijf je het woord erbij. Schrijf het woord erbij in oefening 3 .
Hoeveel woorden hebben jullie samen gevonden?
Wij hebben samen
lange klankaapjes gevonden!
Je krijgt 2 minuten ‘denktijd’ om zoveel mogelijk andere klankaapjes
op te schrijven. Gebruik de klanken uit het kadertje hiernaast.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Nu zeg je elk om de beurt een antwoord in jouw team. Heb je het woord niet op je
blaadje staan, dan schrijf je het woord erbij. Schrijf het woord erbij in oefening 5 .
Hoeveel woorden hebben jullie samen gevonden?
Wij hebben samen
andere klankaapjes gevonden!
Apenveel succes!!!
Download