Inhoud Arbeidsvoorwaarden Bereikbaarheid CAO

advertisement
Nummer
Inhoud
5A
mei 2007
Arbeidszaken
 Actuele vragen
Bevordering en extra periodieken bij
Arbeidsvoorwaarden
maximum salarisschaal
Bereikbaarheid CAO-helpdesk Werkgeverszaken
Arbeidsvoorwaarden vakantiekrachten
Vakbonden gaan niet in op de tweede bieding
van VGN
Bijeenkomsten
Cursussen CAO Gehandicaptenzorg
Hoofden P&O-dag 2007
Arbeidsmarkt/onderwijs
Naar een erkenningssysteem
Subsidie van 50 miljoen euro voor vernieuwing
specialistische opleidingen
praktijkleren
Topevenement Best Practices 2007
Overheid moet rol oppakken bij risico hepatitis B
Trainingsdag Sturen op de golven van
verandering
Wetgevingskalender
Arbeidsvoorwaarden
Bereikbaarheid CAO-helpdesk Werkgeverszaken
In verband met een personeelsbijeenkomst is de CAO-helpdesk Werkgeverszaken
dinsdag 12 juni niet bereikbaar. U kunt uw vraag die dag eventueel alvast mailen
naar [email protected] Woensdag 13 juni is de helpdesk weer telefonisch
bereikbaar.
Terug naar inhoud
Vakbonden gaan niet in op tweede bieding van VGN
De vakbonden hebben tot teleurstelling van de VGN geheel afwijzend
gereageerd op de (tweede) bieding die de VGN op 5 april jl. heeft gedaan.
Dit bleek op 10 mei jl. toen de partijen de onderhandelingen over een
nieuwe CAO Gehandicaptenzorg na ruim een maand hervatten. Tijdens de
onderhandelingen bleek dat de nieuwe bieding van de VGN bij de
achterban van de vakbonden op bepaalde punten op weinig steun kan
rekenen.
Tijdens het vorige overleg op 5 april jl. presenteerde de VGN een tweede bieding.
De vakbonden vroegen tijd voor overleg met hun achterban, waardoor de
onderhandelingen werden opgeschort.
Weinig draagvlak
Bij de hervatting van het overleg op 10 mei jl. bleek dat de vakorganisaties niet
bereid of in staat waren om met de VGN daadwerkelijk te onderhandelen om tot
een akkoord te komen. Ook werd duidelijk dat het voorstel van de VGN bij de
achterban van de vakbonden op weinig draagvlak kon rekenen met betrekking tot
inkomensontwikkeling, seniorenverlof, leeftijdsuren en een jaarurensystematiek.
Ruimte ontbreekt
De VGN heeft getracht om tijdens het overleg, dat in een goede sfeer verliep, op
deze punten nader tot elkaar te komen. De vakbonden verwezen echter slechts
naar de standpunten die zij op 27 maart jl. naar voren hadden gebracht.
Bovendien wilden zij uitdrukkelijk de mogelijkheid openhouden om ook andere
onderwerpen opnieuw te bespreken. De VGN concludeert hieruit dat bij de
vakbonden de ruimte ontbreekt om op dit moment tot afspraken te komen.
Voortgang proces nodig voor nieuwe bieding
Partijen hebben afgesproken het overleg op 19 juni a.s. te vervolgen. Op verzoek
van de VGN zal dit overleg ambtelijk in een kleiner verband worden voorbereid. Op
basis van deze voorbereiding gaat de VGN in het kader van de voortgang van het
proces onderzoeken of zij een nieuwe bieding kan presenteren. Daarvoor is vooral
een bereidheid van beide partijen nodig om tot een akkoord te komen door
verschillen in wensen en standpunten te overbruggen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. (Muriël) van
Twilert, 030-27 39 718, [email protected]
Terug naar inhoud
Cursussen CAO Gehandicaptenzorg
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de CAO
cursussen die in 2007 worden gegeven. Voor een aantal cursussen zijn er
nog plaatsen beschikbaar.
Voor de volgende cursussen is inschrijving nog mogelijk:




CAO Gehandicaptenzorg arbeidstijden en (vergoedingen) bijzondere
diensten – 5 juni 2007
CAO Gehandicaptenzorg vakantie en verlof – 2 oktober 2007
CAO Gehandicaptenzorg arbeidstijden en (vergoedingen) bijzondere
diensten – 22 november 2007
CAO Gehandicaptenzorg salariëring en vergoedingen – 18 december 2007
De cursussen verschillen onderling zowel qua inhoud als qua doelgroep. Alle
hoofden P&O hebben hierover in december 2006 een uitgebreid schrijven
ontvangen. De informatie over de inhoud, doelgroep en kosten van de
verschillende CAO-cursussen vindt u tevens op ons ledennet onder het (besloten)
thema CAO-helpdesk (www.vgn.org). Inschrijven is uitsluitend mogelijk via ons
ledennet.
Om zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de cursisten te voldoen, is het van
belang dat deelnemers zich alleen voor die cursus inschrijven die zowel qua inhoud
als qua doelgroep geschikt is. Wij vragen u met name te letten op de vereiste
voorkennis die bij sommige cursussen wordt gevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling
Werkgeverszaken, 030-27 39 722.
Terug naar inhoud
Arbeidsmarkt/onderwijs
Subsidie van 50 miljoen euro voor vernieuwing praktijkleren
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen om samen met scholen nieuwe
manieren van praktijkleren te ontwikkelen. Minister Van der Hoeven van
Economische Zaken stelt hiervoor de komende vier jaar 50 miljoen euro
beschikbaar. Met deze subsidie wil de minister de werkgevers als
vragende partij meer invloed geven op het beroepsonderwijs. Dat moet
leiden tot een betere aansluiting van dat onderwijs op de arbeidsmarkt.
De subsidie kan alleen door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd. Als
een werkgever samen met minstens een (v)mbo-instelling een voorstel maakt om
de beroepspraktijkvorming te vernieuwen, kan ze een beroep doen op de
subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB). Hierbij kan het bijvoorbeeld
gaan om een betere inrichting en begeleiding van de beroepspraktijkvorming, de
afstemming tussen binnen- en buitenschools leren, het realistischer maken van
leerstof en praktijkoefeningen, etc. Scholen en instellingen in het werkveld kunnen
zelf bedenken hoe zij vorm, inhoud, proces en taakverdeling rondom het
praktijkleren willen vernieuwen. De subsidieregeling financiert 50% van de kosten
uit het BIB-fonds. Scholen en instellingen betalen allebei een kwart.
Rol VGN
De VGN heeft in samenwerkingsverband met werkgeversorganisatie VNO-NCW
gepleit voor meer aandacht voor het praktijkleren. Overleg tussen VNO-NCW en de
overheid heeft tot deze regeling geleid.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de VGN: dhr. H.
(Hans) Timmerman, 030-27 39 727, [email protected]
Terug naar inhoud
Overheid moet rol oppakken bij risico hepatitis B
Binnen de gehandicaptenzorg is besmetting met Hepatitis B een erkend
arbeidsrisico. De VGN adviseert haar lidinstellingen al jaren om alle
medewerkers tegen Hepatitis B te vaccineren en geen stagiaires binnen
de instelling te laten zonder vaccinatie. Zo heeft de VGN recent voor “het
Prikpunt” een raamovereenkomst gesloten met de Keurcompany /
ArboNed. Oplossingen zijn echter niet zo eenvoudig als het Nationaal
Hepatitis Centrum ons wil laten geloven in het artikel Zorg vergeet
stagiair te beschermen van 8 juni jl. waarin het beeld wordt opgeroepen
dat zorginstellingen de kosten van de Hepatitis B vaccinaties afwentelen
op de leerlingen.
De eerste stageperiodes zijn van korte duur. Het duurt 8 maanden voordat de
vaccinatie tegen hepatitis B daadwerkelijke bescherming biedt. Indien vaccinatie
door de zorgaanbieder plaatsvindt bij binnenkomst van de stagiaire is er pas 8
maanden later daadwerkelijke bescherming. Op het moment waarop de vaccinatie
tegen Hepatitis B moet plaatsvinden om tijdens de (korte) stage beschermd te
zijn, is de leerling/stagiaire nog niet bij de instellingen bekend. Instellingen kunnen
daardoor deze vaccinaties niet zelf verzorgen. Alleen de onderwijsinstelling of de
leerling zelf weten dat ze potentieel stage gaan lopen binnen een zorginstelling.
De stage is een onlosmakelijk deel van het beroepsonderwijs. Naar de mening van
de VGN is de onderwijsinstelling daarmee ook verantwoordelijk voor tijdige
vaccinatie van de leerlingen. Gelet op de gemeenschappelijke belangen van
vaccinatie van zorgpersoneel acht de VGN voor wat betreft de bekostiging van de
vaccinaties een rol weggelegd voor de rijksoverheid. Tot op heden bestaat er
echter nog geen regeling op dit terrein. De VGN adviseert om, zolang de
rijksoverheid geen regeling vaststelt, over de vaccinatiekosten in de regio
afspraken te maken tussen de zorginstellingen en de opleiding. Het initiatief
hiervoor ligt bij de onderwijsinstelling. Zij kennen de leerlingen en weten bij welke
instellingen deze stage gaan lopen.
Indien tijdige vaccinatie van toekomstige stagiaires in uw regio een knelpunt is,
verzoeken wij u om in overleg te gaan met de betreffende onderwijsinstelling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Bertijn,
beleidsmedewerker werkgeverszaken, 030-27 39 698, [email protected]
Terug naar inhoud
 Actuele vragen
Bij bevordering heeft de werknemer recht op twee extra periodieken.
Maar hoe tel je deze periodieken indien de werknemer is ingedeeld in het
maximum van zijn salarisschaal?
Bij bevordering heeft de werknemer recht op twee periodieken (artikel 4:11 lid 1
CAO Gehandicaptenzorg). Hiertoe wordt het oude salarisbedrag verhoogd met de
twee volgende bedragen uit de oude schaal en wordt de werknemer vervolgens
ingeschaald in de nieuwe schaal. Hierbij wordt de werknemer ingedeeld in de
nieuwe salarisschaal in hetzelfde salarisbedrag, danwel indien dit bedrag niet
voorkomt in de nieuwe schaal, in het naasthogere gelegen salarisbedrag.
Bij een werknemer die zich in het maximum van de salarisschaal bevindt, is het
niet mogelijk om het salaris met twee periodieken te verhogen (er zijn immers
geen periodieken meer over in de schaal). De CAO Gehandicaptenzorg regelt voor
een dergelijke situatie niet hoe de periodieken bij bevordering geteld moeten
worden. De VGN adviseert om in deze situaties het uitgangspunt dat periodieken in
de eigen schaal worden geteld te handhaven. Het tellen van de periodieken in de
eigen schaal kan worden bereikt door in de salarisschaal waar de werknemer is
ingedeeld door te tellen alsof deze schaal langer is. Het is naar de mening van de
VGN niet de bedoeling om, in de situatie dat de werknemer in het maximum van
de salarisschaal is ingedeeld, twee periodieken te tellen in de schaal waarin de
functie waarnaar de werknemer wordt bevorderd, is ingedeeld. Hierdoor zou er
namelijk onderscheid ontstaan tussen werknemers die wel en werknemers die niet
in het maximum van de salarisschaal zijn ingedeeld.
Voorbeeld
Een werknemer is ingeschaald in functiegroep 45, inpassingsnummer 28. De
werknemer wordt bevorderd naar een functie die is ingedeeld in functiegroep 50.
De werknemer wordt ingedeeld in salarisschaal 50, inpassingsnummer 30.
Zoals eerder gezegd, regelt de CAO Gehandicaptenzorg niet hoe de periodieken
geteld dienen te worden bij bevordering als de werknemer zich in het maximum
van de schaal bevindt. Om hierover duidelijkheid te krijgen binnen de eigen
organisatie, kan de werkgever hiervoor een eigen regeling maken met de
ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging (artikel 4:11 lid 2 CAO
Gehandicaptenzorg). Indien de werkgever een eigen regeling maakt, raden wij u
aan bovenstaand advies van de VGN vast te leggen in deze eigen regeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk,
030-27 39 719 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur) of [email protected] (s.v.p.
met vermelding van uw telefoonnummer).
Terug naar inhoud
Arbeidsvoorwaarden vakantiekrachten
In de vorige Nieuwsbrief Arbeidszaken hebben wij u een overzicht
gegeven van de belangrijkste punten waar u rekening mee moet houden
indien u als werkgever vakantiekrachten inzet. Eén van deze punten is de
werkingssfeerbepaling in de CAO Gehandicaptenzorg. Naar aanleiding van
vragen bij de CAO-helpdesk werkgeverszaken lichten wij dit punt nader
toe.
In de CAO Gehandicaptenzorg staat dat de persoon die incidenteel, gedurende een
korte periode in de schoolvakanties, werkzaam is voor een periode niet langer dan
maximaal 6 weken achtereen, niet gezien wordt als werknemer in de zin van de
CAO Gehandicaptenzorg (artikel 1:1 sub b CAO Gehandicaptenzorg). Dit betekent
dat de bepalingen uit de CAO Gehandicaptenzorg niet van toepassing zijn op
vakantiekrachten die gedurende maximaal 6 weken achter elkaar in de
schoolvakanties werken. Dit laat de mogelijkheid open om een vakantiekracht aan
te stellen voor een ‘gebroken’ periode. Voorwaarde hierbij is wel dat per
overeengekomen periode de grens van maximaal zes aaneengesloten weken niet
wordt overschreden en dat de vakantiekracht de werkzaamheden verricht in een
schoolvakantie. Daarnaast adviseren wij u om iedere keer een aparte
arbeidsovereenkomst aan te gaan met de vakantiekracht.
Voorbeeld:
Mariska gaat in juni gedurende vier weken als vakantiekracht aan de slag in een
instelling in de gehandicaptenzorg. Na deze periode gaat ze van het geld dat ze
heeft verdiend twee weken op vakantie. Na afloop van haar vakantie krijgt ze weer
een arbeidsovereenkomst voor drie weken bij dezelfde instelling in de
gehandicaptenzorg.
Mariska heeft gedurende de schoolvakantie meerdere periodes gewerkt maar niet
langer dan zes weken achtereen. Dit betekent dat Mariska voor beide contracten
gezien kan worden als vakantiekracht en de bepalingen van de CAO
Gehandicaptenzorg niet toegepast hoeven te worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk, 030-27 39
719 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur) of [email protected] (s.v.p. met
vermelding van uw telefoonnummer).
Terug naar inhoud
Bijeenkomsten
Hoofden P&O-dag 2007
Op donderdag 7 juni 2007 organiseert de VGN wederom een bijeenkomst
voor hoofden P&O. Op deze dag besteden we aandacht aan nieuwe
ontwikkelingen en innovaties vanuit het thema arbeidsomstandigheden en
wat dit kan betekenen voor het toekomstige beleid van uw organisatie.
Deze dag staat in het teken van het managen van veranderingen en innovaties
vanuit het thema arbeidsomstandigheden. Er wordt ingegaan op de voorgenomen
aanpak van de arbeidsinspectie Het Nieuwe Inspecteren, brandveiligheid en
bedrijfshulpverlening, de inzet van businesscases om het rendement van
(arbo)investeringen vooraf in te schatten en nieuwe technologische
ontwikkelingen.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 juni 2007 in Nationaal
Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
Het inschrijfformulier vindt u op de ledensite van de VGN www.vgn.org
Wij verzoeken u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
voor
25 mei aan ons te retourneren. Graag verwelkomen wij u op 7 juni a.s. op de HPOdag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H.A. (Aart) Bertijn,
beleidsmedewerker arbeidsmarkt, 030-27 39 698, [email protected]
Terug naar inhoud
Naar een erkenningssysteem specialistische opleidingen
Op 12 juni 2007 vindt de startbijeenkomst plaats van het project Naar een
erkenningssysteem voor specialistische opleidingen in de
gehandicaptenzorg. Vanwege de toenemende concurrentie wordt het voor
instellingen steeds belangrijker om de kwaliteit, deskundigheid en
professionaliteit van de medewerkers expliciet aan te kunnen geven.
Externe legitimering van opleidingen speelt hierin een belangrijke rol.
Als hulpmiddel hiervoor zijn dit jaar als experiment twee raamwerken ontwikkeld.
Eén voor het werken met EMB-cliënten en één voor het werken met NAH-cliënten.
Op basis van deze raamwerken kan nu de stap worden gezet naar een
erkenningssystematiek voor deze en andere specialistische opleidingsactiviteiten.
In de startbijeenkomst willen wij samen met u verkennen aan welke
(rand)voorwaarden een dergelijk erkenningssysteem moet voldoen. Deze
startbijeenkomst, waarvoor alle hoofden Opleidingen zijn uitgenodigd, vindt plaats
in de regio Utrecht op 12 juni vanaf 13.00 uur.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met dhr. H.A. (Aart)
Bertijn, beleidsmedewerker arbeidsmarkt, 030- 27 39 698, [email protected] Voor
aanmeldingen kunt u ook contact opnemen met mw. N. (Natasha) Dingenouts,
[email protected]
Terug naar inhoud
Topevenement Best Practices 2007 – Zorg, welzijn en wonen
Op 21 juni 2007 organiseert Instituut KMBV/Avicenna, in samenwerking met de
VGN en andere (branche)organisaties het topevenement Best Practices in
Zonheuvel te Doorn. Tijdens dit evenement worden succesvolle initiatieven op het
gebied van zorg, welzijn en wonen op een hoogwaardige wijze gepresenteerd.
Zoals elk jaar zal ook deze keer weer een vakjury de Best Practices Prijs
toekennen aan een van deze initiatieven.
Tijdens dit evenement presenteren organisaties succesvolle, aansprekende en
navolgbare best practices vanuit bedrijfsmatig perspectief binnen zorg, welzijn en
wonen. Het gaat daarbij om initiatieven over ondernemerschap, marketing,
arbeidsmarkt, ketensamenwerking, domotica, aanbesteden, woon-zorgprojecten,
E-HRM enzovoort.
Tijdens interactieve workshops worden de best practices door de initiatiefnemers
zelf gepresenteerd.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site: www.bestbestpractices.nl
U kunt ook bellen met Instituut KMBV: 057 – 23 64 848.
Terug naar inhoud
Trainingsdag Sturen op de golven van verandering
Op 29 juni 2007 organiseert de VGN in samenwerking met Kessels en Smit
de trainingsdag: Sturen op de golven van verandering. Tijdens deze dag
worden inzichten, modellen en vaardigheden gedeeld die ontwikkeld zijn
in de innovatienetwerken rondom het thema kwaliteit van arbeid om als
organisatie in te spelen op maatschappelijke veranderingen.
Tijdens de ochtend zullen functionarissen uit de gehandicaptenzorg ondersteund
door medewerkers van Kessels en Smit een drietal workshops verzorgen waarin
inzichten, modellen en vaardigheden die ontwikkeld zijn in de netwerken worden
gepresenteerd. Het middagprogramma bestaat uit een intensieve training die
begeleid zal worden door medewerkers van Kessels en Smit en die gericht is op
het leren sturen op verbindingen in een organisatie.
Deze trainingsdag is zowel bedoeld voor directeuren, lijnmanagers, als
staffunctionarissen (bijvoorbeeld managers P&O). Het grootste rendement wordt
bereikt wanneer deze gehele ‘driehoek rondom de zorg’ uit uw organisatie
deelneemt.
Meer informatie over het programma van deze dag is te vinden op www.vgn.org
en in de folder in de Markant nummer 4. De kosten voor deze dag bedragen €180
incl. BTW.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. M. (Maartje) van
der Rijt, beleidsmedewerker Werkgeverszaken, 030-27 39 735, [email protected]
Terug naar inhoud
Wetgevingskalender
In deze wetgevingskalender vindt u een overzicht van wetsvoorstellen die relevant
zijn voor de gehandicaptenzorg. Naast een korte beschrijving van de inhoud, wordt
aangegeven in welk stadium het wetsvoorstel zich bevindt. Er zijn vijf stadia,
namelijk:
1. Ministerraad is akkoord. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van
State gestuurd.
2. Wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer.
3. Wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Wetsvoorstel is ingediend
bij de Eerste Kamer.
4. Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.
5. Publicatie Staatsblad.
Bij ieder wetsvoorstel wordt het Kamerstuknummer aangegeven. Voor meer
informatie over het betreffende wetsvoorstel kunt u kijken op de website van de
overheid www.overheid.nl onder ‘officiële publicaties’.
Vereenvoudiging Arbeidstijdenwet
1
2
3
4
5
Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag
werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit
de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en
werknemers. Het systeem van standaard- en overlegregeling dat in de huidige
Arbeidstijdenwet staat, gaat verdwijnen.
Kamerstuknummer: 30532
Zie VGN Nieuwsbrief Arbeidszaken nummer 5A en 8A van 2006
Publicatie Staatsblad: nummer 632 van 2006
Wijziging BW in verband met invoering klachtrecht werknemer
1
2
3
4
5
Het wetsvoorstel geeft individuele werknemers de mogelijkheid een klacht in te
dienen die verband houdt met de persoonlijke arbeidssituatie.
Kamerstuknummer: 27274
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met
een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken
en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van de lidinstellingen
van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Werkgeverszaken, Oudlaan 4,
3515 GA Utrecht, telefoon (030) 27 39 712, www.vgn.org, email: [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards