FEDASIL Juridische Dienst Kartuizerstraat 21 1000 Brussel

advertisement
FEDASIL
Juridische Dienst
Kartuizerstraat 21
1000 Brussel
Aangetekende brief
Of Per fax: (t.a.v. Juridische Dienst) 02 213 44 22
<Een kopie van deze brief kan ook best per mail bezorgd worden [email protected];
[email protected] >
Plaats & datum
Mevrouw, Meneer,
Ik werd geconsulteerd door:
- Meneer ..…………………………………………………………………………
- Mevrouw……………………………………………………………………………
Die zich op ………………… heeft aangeboden bij de DVZ om er een nieuwe asielaanvraag in
te dienen. De pre-registratie van dit verzoek vond plaats op…. De effectieve registratie op…
Mijn cliënt ontving daarop van uw dienst Dispatching een toekenning van de code 207 No
Show.
Ik wil u dringend vragen deze beslissing te herzien gezien zij niet in overeenstemming is met
artikel 4 van de Opvangwet1 dat bepaalt:
Het Agentschap kan, middels een individueel gemotiveerde beslissing, beslissen dat de asielzoeker die een tweede
asielaanvraag indient, geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag,
tenzij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname
met toepassing van artikel 57/6/2 of een beslissing met toepassing van artikel 57/6, 1°, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
heeft genomen. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag.
Zij is eveneens in strijd met artikel 20 van de Opvangrichtlijn2:
1. De lidstaten kunnen de materiële opvangvoorzieningen beperken of, in uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde gevallen, intrekken indien een verzoeker:
c) een volgend verzoek als omschreven in artikel 2, onder q), van Richtlijn 2013/32/EU heeft ingediend.
5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde beslissingen tot beperking of intrekking van materiële
opvangvoorzieningen of sancties worden individueel, objectief en onpartijdig genomen en met redenen omkleed.
De beslissingen worden genomen op grond van de specifieke situatie van de betrokkene, met name voor personen
die onder artikel 21 vallen, en met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. De lidstaten zien erop toe dat
1
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen.
2
Richtlijn 2013/33/EU van 26 juni 2013 tot vaststelling van de normen voor de opvang van verzoekers van
internationale bescherming (herschikking)
verzoekers te allen tijde toegang hebben tot medische hulp overeenkomstig artikel 19 en zorgen ervoor dat alle
verzoekers een waardige levensstandaard genieten.
Artikel 21 van dezelfde Opvangrichtlijn bepaalt bovendien dat:
De lidstaten houden in hun nationale recht tot uitvoering van deze richtlijn rekening met de specifieke situatie van
kwetsbare personen zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen met een handicap, ouderen,
zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, slachtoffers van mensenhandel, personen
met ernstige ziekten, personen met mentale stoornissen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn
verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld, zoals
slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking.
Uw beslissing is niet individueel gemotiveerd en vernoemt niet de specifieke situatie van mijn
cliënt. Bovendien houdt ze op geen enkele manier rekening met de kwetsbaarheid van mijn
cliënt: … (uitleg kwetsbaarheid)
Ik wil u ook wijzen op het arrest nr. 95/2014 van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2014
waarin het Hof stelt dat de toepassing van artikel 4 van de Opvangwet enkel gerechtvaardigd
is als het tot doel heeft onrechtmatige meervoudige asielaanvragen te voorkomen die
enkel worden ingediend om het verblijf in de opvang te verlengen.
Een dergelijke motivering kan niet teruggevonden worden in uw beslissing. Mijn cliënt heeft
bovendien effectief nieuwe elementen die het indienen van een nieuwe asielaanvraag
rechtvaardigen (… eventueel meer uitleg).
Door mijn cliënt opvang te weigeren, brengt u hem/haar/hen in een zeer precaire situatie, zonder
enige adequate opvang en zonder juridische en sociale bijstand. (Wanneer er kinderen zijn) Ik
wijs u ook op het feit dat er minderjarigen betrokken zijn en dat u in navolging van artikel 37
van de Opvangwet en artikel 23, punt 1 van de Opvangrichtlijn hun belangen voorop moet
stellen. Ik verzoek u daarom om mijn cliënt zo snel mogelijk op te vangen en voor hem/haar/hen
op die manier de bijbehorende rechten op sociale en juridische ondersteuning te openen.
Indien ik geen antwoord van u ontvang binnen de 2 werkdagen zie ik mij genoodzaakt om een
beroep aan te tekenen bij de Arbeidsrechtbank.
Hoogachtend,
Naam & handtekening
Bijlage: beslissing tot toekenning code 207 no show + eventuele bewijzen van kwetsbaarheid
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards