jonge kinderen - GBS De Fontein(*)

advertisement
Protocol Herfstkinderen
Herfstkinderen zijn kinderen die 4 jaar worden in de maanden oktober, november en december.
Vroeger was het de datum van 1 oktober die vaak gebruikt werd als scheidslijn om te bepalen of de
kleuter kon doorstromen naar de volgende groep.
Het wettelijk kader
De wet op het primair onderwijs (WPO) schrijft voor dat het kind recht heeft op een ononderbroken
ontwikkeling en dat dat bassischool doorlopen moet kunnen worden binnen 8 jaar (WPO art. 8 lid 7
sub b).
Toekomst
In de toekomst zal vermoedelijk ook de scheidslijn tussen groep 1 en 2 verdwijnen. We zien de
kleuterperiode liever als een ononderbroken ontwikkeling. De behoeften en de ontwikkeling van de
kleuters zijn uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en de begeleiding van de kinderen. Leerlingen
die voor januari gestart zijn op school, zouden in beginsel aan het einde van het schooljaar moeten
doorstromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Met de formulering ‘in beginsel’ wordt
bedoeld dat doorstroming altijd vanuit de ontwikkeling van de leerling wordt bekeken.
In beginsel
Moeten herfstkinderen dan allemaal na anderhalf jaar kleuteronderwijs naar groep 3? Nee, beslist
niet! Maar de inspectie wil wel dat wij een verantwoorde onderbouwing geven als kinderen een
langere periode bij de kleuters blijven. De verlenging moet wel functioneel zijn.
Het gaat in de kleuterbouw niet alleen om voorbereiding op het lezen en rekenen, maar de
emotionele ontwikkeling en het spelen en werken zijn belangrijke zaken in die groepen. De
ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is hiervoor bepalend en niet de
geboortedatum.
Beleid
We bekijken individueel hoe ver een kind is in zijn/haar ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de
volgende hulpmiddelen:
- Cito LOVS taal voor kleuters
- Cito LOVS rekenen voor kleuters
- SCOL (gegevens sociaal-emotionele ontwikkeling)
- Kijk
- Observaties van de groepsleerkracht bij de doelen van schatkist.
Twijfel
Wanneer er kinderen gesignaleerd worden waarover we twijfelen over wel/geen overgang naar een
volgend leerjaar, dan komt dit door degelijke en objectieve observatie instrumenten. Op basis van
deze gegevens hebben we een duidelijk beeld van een kleuter, zodat we een weloverwogen
beslissing kunnen nemen over het doorstromen naar een volgend leerjaar. De beslissing over een
doublure wordt genomen door het zorgteam, op basis van de inbreng van gegevens door de
groepsleerkracht.
Download