Toetsprotocol groep 1 en 2 bs Hulsberg

advertisement
Toetsprotocol groep 1 en 2
overgang naar groep 2 en 3
Wat zegt de onderwijsinspectie?
Voor de onderwijsinspectie is er sprake van een verlenging van de kleuterperiode als
leerlingen van groep 3 op de teldatum van 1 oktober al 7 jaar of ouder zijn en groep 3
voor de eerste keer doen (dus zittenblijvers in groep 3 worden buiten beschouwing
gelaten voor het berekenen van het percentage kleutergroepverlenging)).
De inspectie is niet in alle gevallen tegen de verlenging van die periode die kinderen
doorbrengen in groep 1 en 2, maar vraagt wel van scholen om zich daarover te
verantwoorden. Bovendien vindt ze een extra jaar alleen zinvol als het aanbod in dat jaar
voldoende afgestemd wordt op de onderwijsbehoefte van de leerling.
De praktijk op bs Hulsberg
Voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang naar de
volgende groep. Het beleid van de school bepaalt wie er in aanmerking komt voor
doorstroming of een verlengde kleuterperiode. Overleg met de ouders ondersteunt die
beslissing. De eindbeslissing blijft in handen van de directie van de school.
De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters, die bijv.
jarig zijn in juni zitten doorgaans 2 jaar in groep 1/2. ‘Herfstkinderen’ (jarig in oktober,
november en december) kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de
kleutergroep zitten. De keuze voor versnellen of verlengen is afhankelijk van de
ontwikkeling van de kinderen, niet van de kalenderleeftijd.
We gaan hierbij uit van de totale ontwikkeling n.a.v. de leerlijnen. Deze omvat de
volgende aspecten:
• Taal/spraakontwikkeling;
• Woordenschat;
• Ontwikkeling m.b.t. beginnende geletterdheid;
• Ontwikkeling m.b.t. beginnende gecijferdheid;
• Sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling;
• Werkhouding en concentratie;
• Speelwerkgedrag;
• zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
• ontwikkeling van de motoriek;
• Visie van de ouders over de thuissituatie
We maken hierbij gebruik van:
• leerlingvolgsysteem Pravoo;
• Cito LOVS toetsen;
• Dyslexie protocol;
• Evt. logopedische screening;
• Evt. verslagen ambulante begeleiding;
• Evt. verslagen van externe deskundigen.
Doorstromen naar groep 2
Kinderen kunnen op 2 momenten in het schooljaar doorstromen naar groep 2: na de
zomervakantie en in februari.
Kinderen geboren in oktober, november, december worden geplaatst in groep 1. Onze
leerlingen worden daarom nauwgezet geobserveerd door de leerkracht(en).
Voor de doorstroming naar groep 2 hanteren wij de volgende instrumenten en criteria:
1
• Op Cito LOVS Taal voor kleuters een A- of B-score;
• Op Cito LOVS Rekenen voor kleuters een A- of B-score;
• Observatielijst Pravoo; de leerling voldoet overwegend aan de criteria van juni.
• Observaties van leerkracht en IB-er zijn positief.
Bovenstaande punten zijn een vast onderdeel in de voortgangscontrole bespreking (VCB)
van leerkracht en IB-er.
Overigens wil dit niet zeggen dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. In
groep 2 wordt wederom naar de totale ontwikkeling gekeken om te bezien of de
voorwaarden om door te stromen naar groep 3, bij deze leerling aanwezig zijn.
kleuterverlenging
De ‘herfstkinderen’ verblijven dus langer dan twee en een half jaar in de kleuterklas. In
de periode waarin voor hen sprake is van verlenging, krijgen zij een extra aanbod op het
gebied van het voorbereidend lezen en rekenen. In het dossier van deze leerlingen wordt
dit vastgelegd in het groepsplan.
Versnellen naar groep 3
Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zgn.
‘herfstkinderen’) is er de mogelijkheid om korter dan 2 jaar in groep 1-2 te verblijven
wanneer hun totale ontwikkeling dat aangeeft. We laten de keuze voor versnellen
afhangen van de totale doorgaande ontwikkeling van het kind zoals hiervoor beschreven.
Samengevat:
Voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang naar de
volgende groep. Het beleid van de school bepaalt wie er in aanmerking komt voor
versnelde doorstroming of een verlengde kleuterperiode. Overleg met de ouders
ondersteunt die beslissing. De eindbeslissing blijft in handen van de directie van de
school.
Cito toetsen in groep 1 en 2
Leerlingen die vier maanden onderwijs hebben kunnen volgen maken in januari de Cito
Medio toets groep 1 (leerlingen die nog geen vier maanden onderwijs hebben gevolgd,
hoeven nog niet deel te nemen aan deze toets).
• Leerlingen die aan het begin van het schooljaar in groep 1 starten, maken in januari
Cito M1 en in mei/juni Cito E1. Het schooljaar daarna Cito M2 en E2.
• Leerlingen geboren in oktober, november, december, worden in groep 1, in januari
niet getoetst omdat deze leerlingen nog onvoldoende onderwijstijd hebben genoten.
De leerlingen geboren in oktober, november, december, maken wel allemaal in juni
de Cito E1, deze leerlingen hebben dan minimaal 4 maanden onderwijs gehad.
Afhankelijk van de Cito-resultaten en de overige bevindingen over deze leerling,
wordt besloten of de leerling doorstroomt naar groep 1 of 2.
o Van de leerlingen die in groep 1 blijven, worden de toetsboekjes bewaard. De
leerkracht noteert de toetsgevens in een journaal in Eduscoop.
o Van de leerlingen die doorstromen naar groep 2 worden de Cito E1 gegevens
wel ingevoerd in LOVS. Deze leerlingen hebben geen Cito M1 gemaakt.
• Leerlingen geboren in oktober, november, december die in groep 1 zijn gebleven
(kleuterverlenging): deze leerlingen maken in januari de M1 toets en afhankelijk van
de Cito-resultaten en de overige bevindingen over deze leerling, wordt besloten of
deze leerling ook de M2 toets maakt. Bij een A-score stroomt deze leerling in
januari/februari door naar groep 2.
Het in januari/februari doorstromen naar groep 2 is geen garantie dat deze leerling aan
het einde van het schooljaar naar groep 3 gaat. Aan het einde van het schooljaar wordt
opnieuw bekeken of de voorwaarden om door te stromen naar groep 3, bij deze leerling
aanwezig zijn.
2
Download