Persbericht 10 december 2013

advertisement
Persbericht 10 december 2013
Bijbelbelt gemeenten scoren hoog op
duurzaamheid
Presentatie onderzoek op 12 december in Tilburgse stadhuis
Houten, Middelburg, Katwijk, Hilversum en Hengelo scoren volgens een nieuwe studie onder 100
gemeenten het hoogst op duurzaamheid en Spijkenisse, Sittard-Geleen, Emmen, Schiedam en
Rotterdam het laagst. Gedeelde christelijke waarden zijn volgens Telos, Centrum voor Duurzame
Ontwikkeling van Tilburg University, van positieve invloed op duurzaamheid omdat ze leiden tot meer
sociale samenhang.
Andere positieve invloeden zijn volgens het onderzoek, dat op 12 december wordt gepresenteerd, een grote
vooroorlogse woningvoorraad en een hoger gemiddeld inkomen. Een ongunstige invloed hebben de omvang
van de gemeente, het aandeel 65-plussers en de omvang van de sociale sector. Ook is in verband daarmee
het type stad van belang. Oude industriegemeenten en krimpgemeenten worstelen met duurzaamheid, terwijl
centrumgemeenten en werkgemeenten het beter doen. De studie toont aan dat vaak in het verleden
verankerde sociale en culturele omstandigheden lang doorwerken. Overheidsbeleid zou hiermee meer
rekening moeten houden.
Duurzaamheid verklaard Telos meet in deze studie aan de hand van 87 factoren de duurzame ontwikkeling
van de 100 grootste gemeenten op sociaal-cultureel, ecologisch en economisch gebied. Christelijke waarden,
hier gemeten in de vorm van het aantal SGP-stemmers, blijken een belangrijke factor voor het smeden van
sociale samenhang in gemeenten. Sociale samenhang heeft een positieve invloed op de veiligheid, de
participatie en de onderwijsdeelname. Ook is sociale samenhang van invloed op het beter inzamelen van afval
(zoals glas en papier) en het minder ervaren van overlast door geluidshinder e.d. De voorraad aan
vooroorlogse woningen hangt ook positief met duurzaamheid samen. Een groter aandeel van 65-plussers
werkt negatief uit op de duurzaamheid.
Het belang van gemeentetypen. Het rapport onderscheidt verschillende typen gemeenten. Vooral grote,
oude industrie- en krimpgemeenten scoren laag op duurzaamheid. Een oorzaak hiervan is het relatief grote
aantal arme huishoudens in dergelijke gemeenten waarmee ook andere sociale knelpunten zoals een lagere
levensverwachting en het meer voorkomen van verschillende soorten delicten zijn verbonden.
Het rijk is bij decentralisatie niet van alle problemen af. Het industriële verleden van gemeenten openbaart
zich niet alleen in nadelige ecologische en economische omstandigheden, die soms al zijn gerepareerd, maar
bovenal in sociale en culturele problemen die hardnekkig voortduren. Een inzet op het stimuleren van een
kennis- of creatieve economie zal die zorgwekkende erfenis niet uit zichzelf wegwerken. Hiervoor is het van
belang dat provincie en rijk ook hun verantwoordelijkheid nemen. De decentralisatie van een aantal sociale
taken, zoals op het vlak van de jeugdzorg, de bijstand en de arbeidsparticipatie, is mogelijk een stap in de
goede richting, zij het dat een en ander sterk zal afhangen van de mate waarin regio’s hier ook daadwerkelijk
voor worden toegerust. Niet alleen met passende beleidsmaatregelen maar ook door deze problemen beter
zichtbaar te maken door op het gemeentelijke en regionale schaalniveau gegevens te verzamelen die de
samenhang van het dagelijkse leven in de 21ste eeuw in kaart brengen.
Telos presenteert de studie op donderdag 12 december a.s. vanaf 13.30 uur in de Raadszaal van het Stadhuis
te Tilburg. Aan de bijeenkomst werken o.a. mee Tof Thissen (directeur KING), Chris Kuijpers (directeurgeneraal milieu, Ministerie IenM), Berend de Vries (wethouder Tilburg) en Wouter de Jong (burgemeester
Houten).
Zie voor het complete programma www.kinggemeenten.nl of de uitnodiging op www.telos.nl.
Voor een toelichting: prof. dr. ir. Hans Mommaas, Telos/Tilburg University, 013-466 8712 of prof. dr. Bastiaan
Zoeteman, tel. 06-5209 8449.
Persvoorlichters →
Aan-/afmelden →
Experts & expertise →
Archief persberichten →
Zoeken →
Download