Verslag - Het gebeurt in je buurt

advertisement
Verslag ondernemend Boxtel 14 september 2016
Een goede bijeenkomst, waarbij we helaas wel een deel van de eerdere deelnemers moesten
missen! Afspraak is dat alle aanwezigen zelf in hun netwerk mensen aan laten haken bij de
volgende bijeenkomst. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 11 oktober om 20:00 uur. We
zijn te gast bij Het Goed.
Belangrijke uitgangspunten die we op 14 september hebben vastgesteld (voortbordurend op 9
juni) waren:
1. We moeten opschalen
We willen iedereen aan boord krijgen. Met een grote groep, kun je een beweging op gang
krijgen die ook de slagkracht heeft om verandering in besluitvorming en regelgeving te
bewerkstelligen. Ook de grote bedrijven, park/centrummanagement en horecavereniging
moeten dus aanhaken.
Update Maaike: ik heb begrepen dat SPIN heeft besloten om een duurzaamheidsscan uit te
voeren voor het bedrijventerrein Ladonk. Dat is op het niveau van het gehele bedrijventerrein
en gaat dus niet in op de individuele bedrijven. Dit geeft een mooi aanknopingspunt voor de
individuele analyses die we willen uit laten voeren.
2. We moeten een beginpunt bepalen voordat we het eindpunt kunnen schetsen
Geopperd wordt dat alle bedrijven een Footprint op laten stellen. Dit dient dan als 0-meting op
grond waarvan het einddoel kan worden bepaald. Op grond daarvan kunnen gericht stappen
worden gezet om dat doel te bereiken.
3. Dingen zijn voortdurend in ontwikkeling
Daar tegenover staat dat niet alles te plannen valt en in korte stapjes op te delen om gestelde
doelen te bereiken. Sommige ontwikkelingen kosten investeringen in tijd en geld voordat het
spin-off oplevert en het is niet altijd te voorspellen welke resultaten het oplevert. Het is
belangrijk om wel dit soort trajecten te verkennen en er ruimte aan te bieden.
4. Afspraken vastleggen
In de discussie komt naar voren dat het wenselijk is om met elkaar de afspraken op papier te
zetten. Mogelijk in de vorm van een convenant of iets anders waarmee je ook de sier kunt
maken, bekendheid kan geven aan de goede inzet van ondernemers en goede
samenwerking. Hiervoor is aangegeven dat er ondersteuning voor zou moeten komen in de
vorm van een projectleider.
5. Toegevoegde waarde – impact op de samenleving
Ondernemers/Bedrijven hebben een hoge toegevoegde waarde voor de samenleving. Ze
zorgen voor (sociale) werkgelegenheid, hebben vaak een lokale betrokkenheid en bij goed
werkgeverschap kunnen ze ervoor zorgen dat mensen langer kunnen blijven werken op een
goede manier. Dit soort impact, of toegevoegde waarde, wil je het liefst zoveel mogelijk laten
groeien. Daarnaast hebben ze ook een meer fysieke impact op de samenleving. CO2
uitstoot, fijnstof, verkeersstromen, geluid, etc. Van dergelijke impact is het het meest wenselijk
om deze zoveel als mogelijk te beperken.
Motivatie
Centraal stond ook hoe je bedrijven meekrijgt in de duurzame ambitie, waarom wil een bedrijf
investeren in die duurzame toekomst?
1. Een bedrijf dat niet duurzaam ontwikkelt, heeft op termijn geen bestaansrecht
Duurzaamheid is al lang niet meer een ideaal, maar is een voorwaarde om een bedrijf gezond
te houden. Het gebruik van duurzame materialen, het voorkomen van verspilling,
energiebesparing en sociale werkgelegenheid zijn allen thema’s die een bijdrage leveren aan
een gezonde bedrijfsvoering. Duurzaam handelen is simpelweg commercieel interessant.
2. Het is een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen.
Als mens én als bedrijf heb je ook een verantwoordelijkheid voor het borgen van een
duurzame toekomst. Je hebt een morele verplichting om daar een bijdrage aan te leveren.
3. Het genereert positieve PR.
Bedrijven zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijf en/of product positief naar
voren te brengen. Inzetten op duurzaamheid geeft ondernemers een mogelijkheid om zich
positief te profileren. Daarnaast kunnen ze elkaar onderling stimuleren door de resultaten te
vergelijken.
Duurzaamheid en bedrijvigheid omvat ook:
Consumenten en bedrijven
Als bedrijven duurzamer ondernemen, dan snijdt het mes aan twee kanten: je verbetert de
duurzaamheid van/voor de bedrijven zelf en bevordert duurzaam handelen in de samenleving
(consumentenmarkt). Opgemerkt wordt dat het financieel ook aantrekkelijk moet zijn, omdat het
anders contraproductief werkt.
Jongeren en onderwijs
Door stages, opdrachten in samenwerking met scholen kunnen jongeren veel meer meekrijgen van
voorbeelden van lokale duurzaamheid. Wellicht kunnen scholen ook de footprint uitvoeren voor
bedrijven? Je beïnvloedt daarmee ook het denkkader van onze toekomstige generatie – andere
mindset.
Hoe
Er zijn 3 verschillende routes om duurzamer te gaan werken (de ene route sluit de andere route niet
uit).
1. Is de bekende weg om zaken te bereiken. Voorbeelden acties: winkels die deuren in winter
dicht hebben, daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen. (100 stappen – 2 jaren plan)
2. ‘het groene alternatief’ (nu: grijze energie – we gaan nu al naar: groene energie, nog niet
optimaal maar snel realiseerbaar.)
3. Ontwikkelen om te vernieuwen en eigen energiebronnen te realiseren op lange termijn. (visie,
langere adem)
Verdere ideeën:
Door Spel en competitie wordt duurzaamheid ook leuk voor ondernemers/mensen om aan mee te
doen. Denk aan green challenge die bij een bouwmarkt in Best werd opgestart voor de medewerkers
die in Best woonden om gedurende een bepaalde periode hun energieverbruik omlaag te krijgen.
Verkiezing van het duurzaamste lokale bedrijf (of medewerker) e.d. zijn ook leuke impulsen.
Daarnaast werd het idee van de Beursvloer geopperd: een bijeenkomst waar verenigingen en
bedrijven vragen neer kunnen leggen (parkeerplaats van bedrijf moet schoongemaakt worden,
vereniging zoekt middelen of bepaalde producten en dat wordt uitgewisseld).
Volgende bijeenkomst:
1.
2.
3.
4.
Wordt kort ingegaan op de voetafdruk voor bedrijven (en verenigingen en inwoners).
Korte presentatie van de drie lijnen/routes.
Overkoepelende thema’s binnen ondernemend leven in Boxtel bespreken.
Voor zover mogelijk 0-punt en ambitie bepalen per thema en/of acties benoemen.
Download