Handleiding Complicatieregistratie Allergologie

advertisement
Handleiding Complicatieregistratie Allergologie
Achtergrond
In 2014 heeft de Werkgroep Complicatieregistratie ten behoeve van de Vakgroep Allergologie een
complicatieregistratie opgesteld. Door middel van een uniforme complicatieregistratie wordt gestreefd een
overzicht te bieden met betrekking tot de meest voorkomende allergologische complicaties en wordt
eenduidigheid gegenereerd ten aanzien van de registratie van de complicaties. Het gebruik van een uniforme
complicatieregistratie wordt tevens geëist door Orde van Medisch Specialisten.
In de complicatieregistratie heeft de Werkgroep Complicatieregistratie de meest belangrijke en meest
voorkomende behandelingen in de allergologie uitgewerkt. De eerste versie van het formulier is van
commentaar voorzien door de leden van de Vakgroep Allergologie. Tevens heeft er een pilotfase
plaatsgevonden waarin achterhaald is of de complicatieregistratie in haar huidige vorm toepasbaar is in de
praktijk. Ook is de mogelijkheid geboden aan de NIV en de NVDV commentaar te leven. Op basis van de
commentaren en ervaringen heeft de Werkgroep Complicatieregistratie de ‘Complicatieregistratie versie 3.0’
opgesteld.
Wat is een complicatie
Voor de definitie van een complicatie wordt de definitie gehanteerd die door de Orde van Medisch Specialisten
in samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen is vastgesteld:
‘Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch
specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het
medisch (be-)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.’
Verantwoordelijkheid
De complicatieregistratie is in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik ten behoeve van
kwaliteitsverbetering. Bij de kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) wordt
tevens aandacht besteed aan de complicatieregistratie. In een later stadium zal op basis van de
complicatieregistratie landelijke spiegel-informatie worden verzameld door de NVvA en aan de deelnemende
specialisten ter beschikking worden gesteld. Wettelijk dienen patiënten te worden geïnformeerd over het
bestaan van een complicatieregistratie.
Hoe werkt de complicatieregistratie
De Complicatieregistratie Allergologie is onderverdeeld in zeven formulieren die in de praktijk gebruikt kunnen
worden. Voor de zes meest voorkomende allergologische behandelingen zijn formulieren opgesteld. Tevens is
er een blanco formulier opgesteld voor complicaties bij overige allergologische behandelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Immunotherapie
Skin prick en intracutaan test
Epicutane huidtest
Desensibilisatie geneesmiddel
Voedselprovocatietest *
Geneesmiddelprovocatietest *
Blanco formulier
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier);
(kleur in te vullen formulier)
Belangrijk om te realiseren is dat een aantal testen als doel heeft om reactie op te wekken. Een reactie is in dit
kader een verwachte gebeurtenis, waardoor er geen sprake is van een complicatie. Wanneer er bij een test
een reactie ontstaat die niet wordt verwacht en deze nadelig kan zijn voor de patiënt, wordt gesproken van
een complicatie. In dit geval dient een complicatieformulier ingevuld te worden.
Zodra er zich een complicatie voordoet, dient de behandeling bepaald te worden die voorafgegaan is aan de
complicatie. Vervolgens wordt het desbetreffende formulier ingevuld. In de formulieren zijn tekstvakken (
) en invulvakken ( ☐ ) opgenomen. Door hierop te klikken kan een tekstvlak worden ingevuld of een
invulvak worden aangekruist. Nadat het formulier is ingevuld, dient het formulier te worden opengeslagen. De
opgeslagen formulieren vormen uiteindelijk de complicatieregistratie van de specialist.
Noot: Voorlopig wordt geregistreerd in deze (papieren) vorm. Voor de toekomst wordt overwogen om een
meer geautomatiseerde complicatieregistratie aan te bieden.
Allergologie
Complicatieregistratie versie 3.0
december 2014
Download