Financiële tussenkomst bij opname of verblijf in

advertisement
FINANCIELE TUSSENKOMST BIJ OPNAME OF VERBLIJF IN EEN
RUSTHUIS
1. Omschrijving
Indien een persoon omwille van zijn leeftijd of gezondheidstoestand dient opgenomen te worden in een
rusthuis en indien deze persoon niet over de nodige financiele middelen beschikt om zijn verblijf in het rusthuis
te betalen, kan deze zich richten tot het OCMW van zijn woonplaats. Het bevoegde OCMW is het OCMW van
de gemeente waar de bewoner zijn inschrijving in de bevolkingsregisters had op het moment van zijn opname
in het rusthuis.
Het verlenen van een financiële tussenkomst zal in de regel worden voorafgegaan door een sociaal onderzoek
dat onder meer de omvang van de behoefte moet vaststellen. De hulpvrager is gehouden om aan dit
onderzoek zijn volledige medewerking te verlenen door het centrum alle nuttige inlichtingen over zijn toestand
te verschaffen. Dit impliceert dat de betrokkene het OCMW volledig moet informeren over zijn financiële
mogelijkheden. Indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat betrokkene onvoldoende financiële middelen heeft
om zelf zijn verblijf te bekostigen, zal de maatschappelijk assistente aan de OCMW- raad of het Bijzonder
Comité Sociale Dienst een tussenkomst vragen in de maandelijkse facturen na aftrek van alle persoonlijke
inkomsten van de bewoner. Meestal wordt er ook vanuit gegaan dat de betrokkene al zijn bestaande rechten
moet uitputten (aanvraag IGO, aanvraag zorgpremie,…) en zal beroep gedaan worden op de
onderhoudsplicht van de eventuele partner en kinderen.
2. Aanvragen
a) Waar?
 OCMW Bilzen- dienst (semi)- residentiële seniorenzorg
Veerle Cosemans, maatschappelijke assistente rusthuis Demerhof en RVT Sint- Martinus
Tel: 089/51.94.18
3. Contactgegevens
Naam dienst: OCMW Bilzen- dienst (semi)- residentiële seniorenzorg
Adres: Eikenlaan 20-3740 Bilzen met maatschappelijke zetel Hospitaalstraat 15-3740 Bilzen
Contactpersoon en telefoonnummer: Veerle Cosemans 089/51.94.18
E-mailadres: [email protected]
Website: www.ocmwbilzen.be
Download