circulaire_ar_500_euros_nl

advertisement
Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info?
Mail naar onze frontdesk via [email protected]
Of bel naar 02 508 85 85
Aan de dames en heren Voorzitters
van de Openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Datum: 31 janvier 2013
Omzendbrief betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van
23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst
vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor
de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op
maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp
naar een tewerkstelling in een onderneming.
1. Inleiding
In haar ontwerp van algemene beleidsverklaring van 1 december 2011 heeft de federale regering
maatschappelijke integratie door middel van werk en sociale activering naar voor geschoven als
prioriteit.
Om de OCMW-gerechtigden een integrale begeleiding naar werk te kunnen aanbieden, heeft de
regering beslist de regelgeving aan te passen om partnerschappen tussen de OCMW's, de
gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en een derde partij aan te moedigen.
Daarom heb ik in mijn algemene beleidsverklaring van 12 januari 2012 ook benadrukt dat de OCMW's
moesten worden aangemoedigd om samenwerkingsakkoorden te sluiten met zoveel mogelijk actoren,
om de kansen op een succesvolle activering van de gerechtigden te optimaliseren.
Concreet heb ik beslist om de geldende regelgeving inzake partnerschapsovereenkomsten (of 500 €maatregel) te versoepelen. Het betreft hier het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling
van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de
begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële
maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming.
De voorwaarden voor deze versoepeling werden bepaald in nauw overleg met de verenigingen van
OCMW's.
2. Uiteenzetting
Na het positief advies van de Ministerraad met betrekking tot deze versoepelingsmaatregelen van 20
juli 2012, heb ik het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële
tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Koning Albert II – laan 30 - B1000 Brussel – http://www.mi-is.be
tel +32 2 508 85 85 – fax +32 2 508 86 10 – [email protected]
1
toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp
naar een tewerkstelling in een onderneming gewijzigd. Dat is gebeurd bij het koninklijk besluit van 8
oktober 2012.
Dat betekent dat de OCMW's sinds 4 november 2012, datum van inwerkingtreding van de
versoepelingsvoorwaarden van de maatregel, een partnerschap kunnen sluiten met de gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdienst en/of een of meerdere partners om een gerechtigde individueel te
begeleiden naar een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.
De partners waarmee het OCMW samenwerkt, ontvangen een financiële tussenkomst vanwege het
OCMW voor de opdracht waarmee ze zijn belast ingevolge het partnerschap.
De financiële tussenkomst bedraagt:



€ 500/partnerschapovereenkomst indien de individuele begeleiding minstens 100 uren
begeleiding inhoudt;
€ 250/partnerschapovereenkomst indien de individuele begeleiding minstens 50 uren
begeleiding inhoudt;
€ 500/ partnerschapovereenkomst indien de gerechtigde tewerkgesteld wordt vooraleer zijn
individueel begeleidingsplan voleindigd is.
Bij de individuele begeleiding van de gerechtigde moet(en) de partner(s) beroep doen op de
methodologie van het actief zoeken naar werk en/of jobcoaching.
Omdat de OCMW's in het kader van activering voldoende kennis van zaken hebben verworven inzake
de sociaalprofessionele integratie van hun gerechtigden, heb ik beslist dat zij voortaan de
methodologie van hun partners op het vlak van het actief zoeken naar werk en/of jobcoaching zullen
beoordelen. De partners met wie het OCMW kan samenwerken moeten met betrekking tot de
methodologie die ze gebruiken voor deze specifieke vorm van geïndividualiseerde begeleiding dus
niet langer erkend worden door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, maar wel rechtstreekst
door het OCMW.
Met het oog op de administratieve vereenvoudiging, heb ik ook beslist dat de OCMW's meer dan 50%
van de begeleidingsuren voor hun rekening kunnen nemen. Gelet op de basisfilosofie achter de
partnerschapsovereenkomsten en de beslissing van de regering om partnerschappen tussen de
OCMW's, de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en een derde partij aan te moedigen, benadruk
ik dat het OCMW verplicht is om verder te blijven samenwerken met andere partners om de voorziene
toelage te kunnen ontvangen.
3.
Conclusie
Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 4 november 2012.
Concreet moet het OCMW, om de voorziene financiële tussenkomst terugbetaald te krijgen, in eerste
instantie de helft van het overeengekomen bedrag (€ 500 of € 250) betalen aan de partner(s) bij het
afsluiten van de partnerschapsovereenkomst. Vervolgens betaalt het OCMW, op basis van een
schuldvordering opgemaakt door de partner(s), het saldo van het overeengekomen bedrag bij het
beëindigen van de partnerschapsovereenkomst, dit is:

wanneer de partner(s) het in de overeenkomst afgesproken aantal uren begeleiding
heeft/hebben verstrekt
of

wanneer de begeleide persoon een arbeidsovereenkomst heeft vooraleer het afgesproken
aantal uren begeleiding is verstrekt.
2
Indien meerdere partners hebben deelgenomen aan het partnerschap, wordt de financiële
tussenkomst over de verschillende partners verdeeld in functie van hun inbreng zoals die in de
individuele partnerschapovereenkomst was vastgesteld. Dit geldt ook in het geval de gerechtigde
tewerkgesteld wordt vooraleer zijn individueel begeleidingsplan voleindigd is.
De POD Maatschappelijke Integratie betaalt aan het OCMW het volledig bedrag van de financiële
tussenkomst terug in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Daartoe maakt het OCMW gebruik van de specifieke terugbetalingsformulieren. De formulieren en de
bijhorende gebruikshandleiding zijn beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke
Integratie: www.mi-is.be.
Hoogachtend,
Maggie De Block
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
(Getekend)
3
Download