Stroomdiagram_Overheidsopdrachten

advertisement
Wet op de overheidsopdrachten
Is het overheidsopdrachtenrecht op mijn organisatie of project van toepassing?
 Indien de promotor als overheid kan worden beschouwd is het
overheidsopdrachtenrecht altijd van toepassing.
 Het overheidsopdrachtenrecht is ook van toepassing op rechtspersonen die
cumulatief aan een aantal voorwaarden voldoen.
Stroomdiagram
In onderstaand stroomdiagram kan u op schematische wijze nagaan of het
bovenstaande geldt voor uw organisatie. Volg het stroomdiagram tot u een
conclusie bereikt met betrekking tot de toepasbaarheid van de wet op de
overheidsopdrachten.
Promotor is overheid of overheidsinstelling met
rechtspersoonlijkheid
JA
Wet van toepassing
NEE
Ga naar (*) voor vervolg
a
NEE
Promotor is rechtspersoon opgericht met specifiek doel te
voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van
industriële of commerciële aard zijn
JA
a
Promotor is rechtspersoon die voor meer dan 50% gefinancierd
wordt door één of meerdere overheden of overheidsinstellingen
JA
a
Wet van toepassing
NEE
Promotor is rechtspersoon waarvan de leden van de directie,
raad van bestuur of raad van toezicht voor meer dan 50%
aangewezen worden door de overheden of overheidsinstellingen
JA
a
Wet van toepassing
NEE
Promotor is rechtspersoon waarvan het beheer onderworpen is
aan het toezicht van overheden of overheidsinstellingen
(*)
JA
a
Wet van toepassing
NEE
Promotor is een vereniging gevormd door publieke organisaties
of publieke organisatie(s) en particulieren met het oog op het
verzorgen van een openbare dienst en overheid behoudt
overwicht in vereniging
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
NEE
Promotor is een privé universiteit die voor dit EFRO -project
subsidies ontvangt van de overheid
NEE
Promotor is een privé universiteit die opdrachten uitvoert
boven de Europese drempels, al dan niet gesubsidieerd door de
overheid
NEE
NEE
Promotor is privé rechtspersoon die voor dit EFRO-project
subsidies ontvangt van overheden of instellingen onderworpen
aan de wet
JA
NEE
JA
NEE
a
De opdracht wordt rechtstreeks voor meer dan 50% gesubsidieerd
a
Geraamd bedrag opdracht groter of gelijk aan 135.000 € excl.
BTW
Wet niet van toepassing
Wet niet van toepassing
Wet niet van toepassing
JA
a
Werken: bouwwerken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor
sportbeoefening, recreatie & vrije tijd, schoolgebouwen (andere
dan universitaire) en administratieve gebouwen alsook
bouwwerken klasse 50 zijnde water-, spoor- en wegenbouw&
cultuurtechnische werken
JA
a
JA
Wet van toepassing
a
NEE
Diensten mbt bovenvermelde gesubsidieerde werken
Wet van toepassing
Wet niet van toepassing
NEE
Vanaf welk bedrag is het overheidsopdrachtenrecht van toepassing?
Nationale Cijfers
Bij de nationale cijfers wordt rekening gehouden met het definitieve
factuurbedrag.
< 5.500
geen verplichtingen
Wel er voor zorgen dat je niet telkens dezelfde
leverancier neemt, anders vraag je toch best offertes.
> 5.500 < 67.000
totale
bedrag
opdracht
(toegewezen
bedrag)
onderhandelingsprocedure
zonder
bekendmaking
Je moet 3 offertes opvragen, je hoeft er daarvoor nog
geen 3 te ontvangen
≥ 67.000
geijkte procedures
- Offerteaanvraag
- Aanbesteding
Voor beide procedures is de aankondiging van de
opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen verplicht
Europese drempel
Bij de Europese cijfers wordt rekening gehouden met de raming.
5.150.000 excl.
206.000 excl.
206.000 excl.
Werken
Leveringen
Diensten
Bekendmaking
is
Aanbestedingen
verplicht
in
het
> Europese drempel
Bekendmaking is verplicht in:
-
Bulletin der Aanbestedingen
-
Publicatieblad van de Europese Unie
Bulletin
der
Standaardgunningsprocedures
Aanbesteding
- Gunningscriterium: enkel laagste prijs telt
- Bij duidelijk afgelijnde opdracht
Offerteaanvraag
- Indien van de inschrijvers een eigen kwalitatieve of technische inbreng wordt
verwacht
- Verschillende gunningscritera
vb. kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken,
gebruikskosten
- < Europese drempel
gunningscriteria vermelden in afnemend belang
- ≥Europese drempel
elk gunningscriterium krijgt een zeker gewicht
Een promotor kan altijd een zwaardere procedure hanteren dan de vermelde
procedures.
In geval van twijfel steeds opteren voor zwaardere procedure
Controle achteraf
Bij de controle van uw betalingsaanvragen en ingediende uitgaven wordt in
hoofdzaak onderzocht:
- Of u valt onder het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten;
- Of u de juiste procedure hebt gevolgd;
- Of u deze procedure correct hebt toegepast (van publicatie tot toewi jzing);
- Of de realisatie van de opdracht overeenstemt met de toewijzing
Dit betekent dat u via het stroomschema zelf kan controleren of wet op de
overheidsopdrachten van toepassing is op uw organisatie of project.
Indien deze wet van toepassing is dan dienen alle relevante gunningstukken te
worden bezorgd (op ogenblik van declaratie):
- Een kopie van de publicatie van de aankondiging (nationaal en desgevallend
Europees);
- Het bestek (de algemene bepalingen);
- Het gunningverslag;
- De gunningbeslissing;
- De toewijzingsbrief;
- De eindafrekening.
Verder ook nog:
- Overzichtstabel met alle gegunde opdrachten en een aantal kerngegevens (bij
ieder declaratiedossier)
- Tabel met opdrachten die beëindigd zijn.
Download