Template aanbestedingsplan

advertisement
AANBESTEDINGSPLAN
U moet dit aanbestedingsplan enkel aanleveren indien de wet op de overheidsopdrachten
op uw organisatie van toepassing is. U vindt een toelichting bij onderstaande
keuzemogelijkheden in de praktische gids overheidsopdrachtenregelgeving. Een extra
hulpmiddel is het stroomdiagram dat u terugvindt op de volgende pagina.
Op de vraag of uw organisatie onderhevig
overheidsopdrachten, zijn vier antwoorden mogelijk:
o
o
o
o
is
aan
de
wetgeving
op
de
Ja, mijn organisatie wordt gecatalogeerd als overheid;
Ja, mijn organisatie wordt gelijkgesteld met overheid (algemeen belang +
rechtspersoonlijkheid + overwegende overheidsinvloed via financiering, beheer of
toezicht);
Ja, het gaat om een gesubsidieerde opdracht door een privaatrechterlijke instantie
(3 voorwaarden cumulatief voldaan, cf. p. 6 praktische gids);
Neen, mijn organisatie is een privaatrechterlijke instantie en ik voer geen
gesubsidieerde opdracht uit.
In de eerste drie gevallen moet u
projectvoorstel, in het vierde geval niet.
een
aanbestedingsplan
aanleveren
bij
uw
Promotor is overheid of overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid
JA
Wet van toepassing
NEE
Promotor is rechtspersoon opgericht met specifiek doel te voorzien in
behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële
aard zijn
NEE
Ga naar (*)
JA
Promotor is rechtspersoon die voor meer dan 50% gefinancierd wordt
door één of meerdere overheden of overheidsinstellingen
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
JA
Wet van toepassing
NEE
Promotor is rechtspersoon waarvan de leden van de directie, raad van
bestuur of raad van toezicht voor meer dan 50% aangewezen worden
door de overheden of overheidsinstellingen
NEE
Promotor is rechtspersoon waarvan het beheer onderworpen is aan het
toezicht van overheden of overheidsinstellingen
(*)
NEE
Promotor is een vereniging gevormd door publieke organisaties of
publieke organisatie(s) en particulieren met het oog op het verzorgen van
een openbare dienst en overheid behoudt overwicht in vereniging
NEE
Promotor is een privé universiteit die voor dit EFRO-project subsidies
ontvangt van de overheid
NEE
Promotor is een privé universiteit die opdrachten uitvoert boven de
Europese drempels, al dan niet gesubsidieerd door de overheid
NEE
NEE
Promotor is privé rechtspersoon die voor dit EFRO-project subsidies
ontvangt van overheden of instellingen onderworpen aan de wet
JA
NEE
Wet niet van toepassing
Wet niet van toepassing
De opdracht wordt rechtstreeks voor meer dan 50% gesubsidieerd
JA
NEE
Geraamd bedrag opdracht groter of gelijk aan 135.000 € excl. BTW
Wet niet van toepassing
JA
Werken: bouwwerken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor
sportbeoefening, recreatie & vrije tijd, schoolgebouwen (andere dan
universitaire) en administratieve gebouwen alsook bouwwerken klasse 50
zijnde water-, spoor- en wegenbouw& cultuurtechnische werken
JA
JA
NEE
Diensten mbt bovenvermelde gesubsidieerde werken
Wet van toepassing
Wet van toepassing
Wet niet van toepassing
NEE
AANBESTEDINGSPLAN
PROJECTNUMMER:
PROJECTNAAM:
PRIORITEIT:
OPERATIONELE DOELSTELLING:
BESCHRIJVING DIENST/GOED
RAMING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT (geraamd bedrag in euro)
GEKOZEN AANBESTEDINGSPROCEDURE EN MOTIVERING DAARTOE
PLANNING/TIMING
GUNNINGSCRITERIA DIE GEHANTEERD WORDEN
SELECTIECRITERIA DIE GEHANTEERD WORDEN
ALS OPDRACHT REEDS GEGUND WERD, AAN WIE EN VOOR WELK BEDRAG
*Per opdracht moet een dergelijk kader ingevuld worden.
Download