individueel begeleidingsplan

advertisement
Geachte promotor,
Als promotor heeft u zich ertoe verbonden te zorgen voor een arbeidsplaats met begeleiding waar
de nodige leermomenten zijn ingebouwd.
Een tewerkstelling als doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats kadert in een
trajectbenadering die gekenmerkt wordt door een individuele en integrale aanpak.
De individuele, persoonlijke benadering en dus een gepersonaliseerde arbeidsmarkt van de klant
staan voorop, deze zijn noodzakelijk om voor de klant een traject op maat uit te stippelen. De klant
wordt niet beschouwd als iemand van een bepaalde sociale categorie, en bij een integrale
trajectbenadering is geen sprake van standaardtrajecten.
Om tewerkstelling in de sociale werkplaatsen niet te laten dichtslibben worden
begeleidingsactivtiteiten voorzien in functie van een doorstroming naar arbeidsplaatsen in het
normaal economisch circuit.
A. Opstellen van een begeleidingsplan.
Voor deze doelgroep is begeleiding in functie van doorstroming nodig. Daarom wordt aan de
begeleiding tijdens de tewerkstelling veel belang gehecht.
In het begin zal de begeleiding zich toespitsen op het (leren) functioneren binnen de sociale
werkplaats. Pas na verloop van tijd en voor een deel van de doelgroep kan de begeleiding
afgestemd worden op doorstroming naar het NEC.
Tijdens de tewerkstelling worden de doelgroepwerknemers begeleid en opgevolgd :
* er is permanent begeleiding op de werkvloer door de werkgever;
*de begeleidingsacties zijn individueel gericht en structureel voorzien .
* jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de werkgever en de trajectbegeleider
Voor alle doelgroepwerknemers stelt de promotor een algemeen begeleidingsplan op waarin een
overzicht en een beschrijving wordt gegeven van alle inspanningen op vlak van begeleiding en/of
opleiding.
1
Geïndividualiseerd begeleidingsplan
Om de activiteiten beschreven in het begeleidingsplan te kunnen realiseren verbindt de promotor
zich om :
- de aangeworven doelgroepwerknemers toe te laten tijdens hun arbeidsduur begeleidings- en
opvolgingsgesprekken te voeren met de trajectbegeleider;
- samen met de trajectbegeleider in het kader van het individueel herinschakelingstraject de
nodige inspanningen te leveren om een doorstroming van de erkende doelgroepwerknemers te
realiseren.
Dit algemeen begeleidingsplan omvat een overzicht van de inspanningen waartoe de promotor
zich verbindt op het vlak van begeleiding en omvat tenminste de volgende elementen :
1. een beschrijving van de functie-inhoud: welke taken zullen de werknemers uitoefenen ?
2. een beschrijving van de werkomstandigheden:
- de basisafspraken mbt de arbeidsomstandigheden
- de onthaalactiviteiten
- de opvolging
- de evalutie
3. een beschrijving van de voorziene technische- en attitude gerichte begeleiding van de erkende
doelgroepwerknemers op de werkvloer
2
Geïndividualiseerd begeleidingsplan
B. Het geindividualiseerd begeleidingsplan
Bij aanwerving van de doelgroepwerknemer stelt de promotor in overleg met de toeleider een
geïndividualiseerd begeleidingsplan op. Daarbij wordt rekening gehouden met het profiel van de
werkzoekende en zijn afstand tot de arbeidsmarkt.
B1. Onthaal
1. Organisatie van het onthaal
- programma
(met minimaal een bespreking van de functie-en taakinhouden én het huishoudelijk
reglement)
- duur (periode)
- verantwoordelijke
2. Specifieke activiteiten / werkwijze tijdens de inwerkfase
B.2. Functie- en taakinhouden
1. Omschrijving van de functie in termen van kennis, vaardigheden en attitudes en van
functievereisten d.w.z. algemene en specifieke en sociale vaardigheden.
2. Beschrijving van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden (planning voor het volledige
jaar met o.a. uurregeling, plaats van tewerkstelling, betaling, intern reglement, mogelijke
verplaatsingen, ...) zoals voorzien in het project. Een arbeidsreglement wordt toegevoegd.
3. Relevantie van de functies/taken tijdens de tewerkstelling :
- Wat wordt verwacht van de kandidaat bij de aanvang van de tewerkstelling
(kennen en
kunnen) ?
- Wat wordt er verwacht op langere termijn tijdens de tewerkstelling ?
4. Per doelgroepwerknemer kunnen tussen de promotor en de trajectbegeleider specifieke,
klantgerichte
afspraken
gemaakt
worden
m.b.t.
de
taak
en
de
functie,
de
tewerkstellingsplaatsen en de arbeidsomstandigheden. De promotor verbindt zich ertoe deze
afspraken te respecteren.
B3. Begeleiding en evaluatie adhv functioneringsgesprekken
(eventueel per functie-omschrijving uit te splitsen)
1. Wie is de begeleidingsverantwoordelijke ?
Naam, functie, contactadres, telefoon, ... van de perso(o)n(en) die instaan voor de dagelijkse
begeleiding van de doelgroepwerknemers.
2. Omstandige opgave van de (specifieke) begeleidingsactiviteiten en -momenten op vlak van :
 vorming en/of attitudetraining;
3
Geïndividualiseerd begeleidingsplan
 vaktechnische opleiding en begeleiding;
 aanvullende trainingen,opleidingen,stages ; (wie en waar ?)
*definiëring van het programma naar :
 inhoud
 duur/frequentie
 begeleider
 ...
3. De promotor zal op af te spreken tijdstippen de in dienst zijnde doelgroepwerknemer evalueren
volgens de voorziene modaliteiten en de resultaten hiervan rapporteren aan en bespreken met
de trajectbegeleider.
Interne evaluatieprocedure :
 Wie staat in voor de systematische evaluatie van de vorderingen ?
 Wanneer worden evaluatiemomenten voorzien ?
 Waarop is de evaluatie gericht ?
(functionering klant; opvolging samenwerkings-
afspraken, ...)
 Hoe gebeurt de evaluatie ?
5. Nabespreking :
Bij het einde van de tewerkstelling vindt een nabespreking plaats met alle actoren : de
trajectbegeleider, de werkgever, de VDAB en de klant om het verdere traject uit te stippelen.
4
Geïndividualiseerd begeleidingsplan
5
Geïndividualiseerd begeleidingsplan
Download