Begeleidingsplannen

advertisement
Begeleidingsplannen GGZ
Instrument voor persoonsgerichte ondersteuning
Het begeleidingsplan is bedoeld om:
• persoonsgericht werken te bevorderen
• de eigen regie van cliënten te vergroten.
Dit uitgangspunt sluit aan bij de in Nederland
breed geaccepteerde visie op zorg voor mensen
met ernstige psychische aandoeningen, waarin
begrippen als ‘herstel’, ‘eigen regie’ en ‘kwaliteit
van leven’ centraal staan.
Kenmerken
persoonsgerichte benaderingen
• De ondersteuning wordt gebaseerd op
individuele behoeften en doelen van de cliënt
• De ondersteuning is gericht op herstel en
stimuleert eigen kracht (empowerment)
• Cliënt wordt actief betrokken bij maken keuzes
• Cliënt wordt in de context van zijn sociale
netwerk en eigen omgeving geplaatst
• De ondersteuning is gericht op verbeteren van
herstel, sociale relaties, participatie, inclusie,
respect en mogelijkheden tot gevarieerde
ervaringen
Methodisch en professioneel werken
• Begeleidingsplan wordt in overleg door de
cliënt en de begeleider opgesteld
• Wensen van cliënt zijn het vertrekpunt
• Begeleidingsplan is een leidraad voor de
dagelijkse praktijk
• Cliënt en begeleider toetsen regelmatig of de
afspraken worden nagekomen
• Ondersteuning bij het maken van keuzes en
het stellen van doelen en prioriteiten
• Middel voor communicatie en overleg tussen
de cliënt, het sociale netwerk en hulpverleners
Methodisch werken met het begeleidingsplan
• Fase 1: Inventarisatie wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen
• Fase 2: Ontwikkeling en uitvoering
begeleidingsplan
• Fase 2: Ontwikkeling en uitvoering
begeleidingsplan
Betrekken van het netwerk
Het sociaal netwerk, de cliënt zelf,
maatschappelijke dienstverleners en
professionele hulpverleners geven gezamenlijk
en in samenhang ondersteuning.
Download