BBP - Central Bank of Aruba

advertisement
C ENTRALE B ANK
VAN
A RUBA
Een update van de raming van het bruto binnenlands product van Aruba
(BBP) voor 2011, 2012 en 2013
Persbericht 1
De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft onlangs de raming van het Bruto Binnenlands Product (BBP)
voor 2011 en haar prognoses voor 2012 en 2013 herzien, als gevolg van de meest recente
ontwikkelingen en de bij de CBA beschikbare informatie. Dit resulteerde in een neerwaartse
aanpassing van de reële BBP-groei van 8,9 procent naar 5,6 procent voor 2011. Voor 2012 wordt een
economische inkrimping in reële termen verwacht van 1,2 procent, terwijl de CBA in 2013 een reële
BBP-groei van 5,1 procent voorspelt in 2013.
De ontwikkelingen in 2011 en 2012
De CBA heeft de reële BBP-schatting van 2011 naar beneden bijgesteld naar aanleiding van een revisie
van de geschatte productie in 2011 van de sector "productie van geraffineerde aardolieproducten",
als gevolg van de beschikbaarheid van nauwkeurigere financiële gegevens. De schatting van het BBP
van 2012 werd sterk beïnvloed door de opschorting van de activiteiten van de raffinaderij met ingang
van maart 2012. De daarmee gepaard gaande negatieve effecten konden slechts gedeeltelijk worden
gecompenseerd door de positieve prestatie van de toeristische sector. Echter, het lagere niveau van
het BBP in 2011 heeft bijgedragen aan een minder negatieve groei in 2012 als gevolg van een
basiseffect. De economische impact van de raffinaderij wordt duidelijker wanneer haar activiteiten
buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het BBP, hetgeen resulteert in een
significant lagere reële BBP-groei voor 2011 (van 5,6 procent naar 1,3 procent), maar een verbeterde
prestatie voor de rest van de economie (met uitzondering van de olie en de bouwsector) voor 2012.
Voor 2012 werd ook vastgesteld dat sommige geplande investeringsprojecten vertragingen hebben
opgelopen (bijvoorbeeld het ziekenhuis, de Green Corridor, de nieuwe containerhaven), waardoor
een deel van de verwachte investeringen verschuift naar 2013.
2013
De CBA voorziet dat de productie in 2013 gedreven zal worden door een aanhoudende groei in de
toeristische sector en de verhoogde niveaus van particuliere investeringsactiviteiten. Dit laatste is
mede te danken aan een aantal vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten gepland voor
2012, waarvan de uitvoering naar 2013 is verschoven, en de voorgenomen uitvoering van
1
De Engelse versie prevaleert.
1
grootschalige investeringsprojecten, waaronder het windmolenpark, de Green Corridor, Ritz Carlton,
het Hard Rock Hotel, de nieuwe containerhaven, en de renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis.
Bovendien verwacht de CBA dat de significante verlagingen in de water (vanaf augustus 2012) en
elektriciteitstarieven (vanaf november 2012) tot een daling van de consumentenprijzen zullen leiden
in 2013, hetgeen een positief effect zal hebben op de koopkracht van de consumenten en derhalve
op de reële productie. Er dient echter te worden opgemerkt dat in absolute termen, het geraamde
reële BBP in 2013 nog steeds onder het niveau van voor 2008 blijft (tabel 2). De CBA schat dat de
bijdrage van de overslagactiviteiten van Valero Energy Corporation lager zal zijn dan toen de
raffinaderij operationeel was, wat bijdraagt aan een lager productieniveau in 2013.
Neerwaartse risico's voor de gepresenteerde vooruitzichten blijven aanwezig. Deze omvatten
mogelijke tegenvallers in de daadwerkelijke uitvoering van de geplande investeringsprojecten in
2013, hoger dan verwachte begrotingstekorten van de overheid, en een verdere aanscherping van de
liquiditeit in de bancaire sector wat privé-investeringen zou kunnen belemmeren. Anderzijds zou een
heropening van de olieraffinaderij of een hoger dan verwachte groei in de wereldeconomie het BBPresultaat verbeteren.
Tabel 1: Economische groei voor Aruba in reële termen, uitgedrukt in percentages¹
2011
2012
november
juli
raming
raming
raming
raming
raming
raming
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Reële BBP
Reële BBP exclusief het
effect van Valero
5,6
verandering november
8,9
-3,3
-1,2
1,3
juli
2013
verandering november
-4,9
3,7
4,9
juli
5,1
verandering
-0,2
5,3
5,7
Reële consumptie
5,2
5,2
0,0
2,4
-1,1
3,5
0,9
4,4
-3,5
Reële inversteringen
1,5
7,2
-5,7
-9,6
-14,3
4,7
11,9
20,3
-8,4
Reële Imports
10,5
13,4
-2,9
-4,2
-8,4
4,2
2,8
9,1
-6,3
Reële Exports
14,8
20,7
-5,9
-5,4
-9,2
3,8
4,7
-3,2
7,9
¹ Tabel 1 geeft de raming van de economische groei uitgevoerd door de CBA in juli 2012 (juli raming) en in november 2012 (november
raming).
² Exclusief zowel directe als indirecte effecten met betrekking tot de operatie van de Valero raffinaderij.
Tabel 2: Economische groei voor Aruba, in absolute waarden (in Afl. miljoenen)
Reële BBP ³
Nominale
BBP
2008
3.072,9
2009
2.733,7
2010
2.647,2
2011
2.795,6
2012
2.761,6
2013
2.902,9
4.914,3
4.478,4
4.313,4
4.681,8
4.695,3
4.805,8
³ Uitgedrukt in prijzen van 1995.
Centrale Bank van Aruba
20 december, 2012
2
Download