Volledig persbericht in Word-formaat

advertisement
Persvoorstelling dinsdag 7 juni 2016
Voorstelling project TECOL
(Technology-enhanced collaborative learning)
Ook de volgende jaren investeert KU Leuven in educatief technologische oplossingen
om interactie en samenwerken in contactonderwijs, multilocatieleren en
afstandsonderwijs te ondersteunen en te faciliteren. De universiteit gaat hiervoor
samenwerken met de bedrijven Barco, pionier op vlak van visualisatie en
connectiviteit, en Televic Education, gespecialiseerd in oplossingen voor collaboratief
leren, online testen en klasmanagement.
De eerste proeftuinen voor het project dat het acroniem TECOL (Technology enhanced
collaborative learning) kreeg, worden aan Campus Kulak Kortrijk uitgewerkt.
Programma:
 14.00 uur:
 14.15 uur:

14.20 uur:






14.40 uur:
14.45 uur:
14.50 uur:
15.00 uur:
15.05 uur:
15.25 uur:
Ontvangst
Welkom door professor Marc Depaepe,
vicerector KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Voorstelling van het project
door professor Piet Desmet en professor Fien Depaepe,
coördinatoren van het project
Toelichting door de heer Eric Van Zele, CEO Barco
Toelichting door de heer Lieven Danneels, CEO Televic
Afsluitend woord door professor Rik Torfs, rector KU Leuven
Plechtige ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
Live demonstratie
Ruimte voor (individuele) interviews
KU Leuven start samenwerking met Barco en Televic
Education om via technologie interactie en samenwerking in
het contactonderwijs sterk te verhogen.
Situering
Het gebruik van educatieve technologie binnen het onderwijs is niet nieuw. Digitale
schoolborden, het inzetten van tablets, het gebruik van elektronische leerplatformen zijn
ondertussen gemeengoed geworden binnen het onderwijs. De technologie wordt vandaag
echter vooral ingezet voor de organisatie van het onderwijsgebeuren, het verspreiden van
informatie en het faciliteren van communicatie tussen de verschillende actoren. Het leren
zelf, de interactie tijdens colleges en de samenwerking in werkzittingen en practica worden
slechts in beperktere mate technologisch ondersteund. Ook multilocatieleren laat vandaag
zelden echte interactie en samenwerking toe.
Met de uitbouw van het TECOL-project (Technology Enhanced COllaborative Learning) willen
KU Leuven, Barco en Televic technologische oplossingen ontwikkelen die net het interactief
en collaboratief leren meer centraal plaatsen. Zo zal de interactie tussen docent en studenten
bijvoorbeeld worden aangemoedigd door tijdens interactieve hoorcolleges live polling met
open en gesloten vragen door te sturen naar de eigen toestellen van studenten. In
collaboratieve leerruimtes zal het samen verwerken en construeren van kennis aangemoedigd
worden door onder andere het delen van schermen en documenten en innovatieve
oplossingen voor peer rating.
Deze ingrepen hebben als doel de betrokkenheid van de studenten te verhogen wat tot
betere leerresultaten zou moeten leiden. Bovendien moeten deze didactische leervormen
ook bijdragen tot het verwerven van competenties die in het latere werkveld relevant zijn.
De ontwikkelde ‘TECOL-technologie’ zal tijdens alle vormen van contactonderwijs, dus zowel
in hoorcolleges als in de werkzittingen en practica, actief ingezet kunnen worden.
Tegelijk wordt er onderzocht hoe interactie en samenwerking tussen verschillende locaties
of vanop afstand gerealiseerd kan worden.
Via TECOL wil de KU Leuven dus nagaan op welke manier recente educatief technologische
oplossingen ingezet kunnen worden om interactie en samenwerken in zowel
contactonderwijs, multilocatieleren als afstandsonderwijs te ondersteunen en faciliteren. De
KU Leuven zet hiervoor een ruim pallet aan proeftuinen op aan de Campus Kulak Kortrijk.
Alle faculteiten en ook permanente vorming zijn hierbij betrokken. De proeftuinen zullen via
wetenschappelijk onderzoek op hun effectiviteit geëvalueerd worden.
Partners
Voor de realisatie van dit project gaat de KU Leuven samenwerken met Televic Education en
Barco.
Televic Education is opgericht in 1956 als onderdeel van de Televic groep, en is een
wereldleider in de ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk onderbouwde
oplossingen voor e-learning, online testen en collaboratief leren, digitale multimedia- en
taallabo's, tolkenopleidingssystemen en klasmanagementsystemen.
Barco is reeds jaren een pionier op vlak van visualisatie en connectiviteit. Met hun incubator
Education bieden ze oplossingen om collaboratief leren in learning spaces te ondersteunen.
Binnen het TECOL-project worden de oplossingen van beide spelers geïntegreerd en op hun
effectiviteit getoetst.
Binnen de eigen rangen doet de KU Leuven een beroep op de specifieke onderzoeksexpertise
binnen de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, die meer bepaald te vinden is binnen de
iMinds-onderzoeksploeg ITEC en binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen. Ook de Faculteit Geneeskunde, die het voorbije jaar met hun collaboratieve
leerruimte eerste expertise opbouwde, brengt heel wat knowhow binnen. Tenslotte
participeren alle faculteiten, permanente vorming en alle stafdiensten actief aan dit project.
Aanpak
Het TECOL onderzoeksproject, beoogt de ontwikkeling van een living lab voor interactief en
collaboratief leren. Centraal staat een locatie-bewust platform, waarmee zowel de docent als
de studenten van op hun eigen toestel (laptop, smartphone, tablet) verbinding kunnen maken
om samen leertaken uit te voeren, leermomenten voor te bereiden of achteraf te verwerken.
Het reeds bestaande en sterk gepromote bring-your-own-device-principe van de KU Leuven
zal hierdoor nog sterker aanwezig zijn in de dagdagelijkse onderwijspraktijk.
In drie proeftuinen zal op verschillende manieren collaboratief leren worden ingebouwd.
Onderliggend aan elk van deze proeftuinen is het online collaboratief platform dat alle
leeractiveiten ondersteunt.
Het TECOL-project wil echter verder gaan dan de loutere implementatie van de educatieve
technologie en zet sterk in op wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van deze
ontwikkelingen. De aanwezigheid van de proeftuinen op de Kortrijkse campus zorgen ervoor
dat het onderzoek ook kan plaatsvinden binnen een reële (of “ecologisch valide”) setting, wat
de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten alleen maar ten goede komt.
Proeftuinen
Proeftuin 1: Inzet op het interactief hoorcollege
De eerste proeftuin richt zich op het inzetten van
technologie om hoorcolleges interactiever te maken. De
docent kan op een eenvoudige manier vanop zijn/haar
eigen toestel een presentatie draadloos projecteren en
kan daarnaast extra (ook externe) bronnen binnen halen
en projecteren. Voorts zal de interactie tussen docent en
studenten worden aangemoedigd door tijdens
hoorcolleges ‘silent questions’, brainstormvragen of open
vragen door te sturen naar de eigen toestellen van studenten. Het zal ook mogelijk zijn om
spelelementen in hoorcolleges in te bouwen via bijvoorbeeld live polling.
Uiteraard blijft er ook de mogelijkheid om colleges te streamen en/of op te nemen. Maar deze
functionaliteit wordt uitgebreid met de mogelijkheid om tijdens en na het hoorcollege notities
aan de opname of ander leermateriaal (zoals een powerpointpresentatie) toe te voegen en
deze te delen met de docent en medestudenten. Bijkomend kan er ook naar andere auditoria
of leslokalen gestreamd worden waarbij bidirectionele geluids- en video-opname mogelijk
wordt. Dit moet toelaten om ook voor een grote groep van studenten, die de maximale
capaciteit van een standaard auditorium overschrijdt, hoorcolleges op een interactievere
manier te organiseren.
Proeftuin 2: Uitbouwen van collaboratieve leerruimtes
Voor de tweede proeftuin worden collaboratieve
leerruimtes ingericht. Deze leerruimtes zullen
vooral worden ingezet bij werkzittingen en
practica. Alle functionaliteiten van het interactief
hoorcollege zijn ook hier beschikbaar, met een
aantal extra mogelijkheden die het collaboratief
leren zo goed mogelijk ondersteunen.
In deze ruimte zullen een aantal werkplekken ingericht worden met daarbij telkens een
flexibele display en bijhorend meubilair. Per werkplek werken studenten samen aan casussen,
opdrachten, etc. waarbij de individuele schermen van studenten gedeeld kunnen worden op
het groepsscherm of waarbij via het groepsscherm samengewerkt kan worden aan de
opdracht. De aanwezige docent kan het groepsscherm overnemen, projecteren naar andere
groepsschermen of het eigen scherm naar de groepsschermen projecteren.
De bronnen die op deze schermen kunnen worden gedeeld, zijn divers: gaande van tekstuele
data over presentatiesoftware of beeldmateriaal tot een live-verbinding met een externe
speler (vb. ziekenhuis). Daarnaast zullen de studenten ook toegelaten worden om in hetzelfde
platform elkaars gedrag tijdens het groepswerk te beoordelen, via een innovatieve peer-rating
tool. Om specifieke (vb. taal)vaardigheden te leren, kunnen nog extra functionaliteiten
toegevoegd worden zoals simulaties, interviews en rollenspelen met native speakers.
Proeftuin 3: Het mogelijk maken van multi-locatieleren
Naast de functionaliteiten van het interactief hoorcollege en de collaboratieve leerruimte, is
de belangrijkste bijkomende functionaliteit het mogelijk maken van multi-locatieleren. Er
wordt een immersieve omgeving gecreëerd waar de studenten op een andere locatie
evenveel deel uitmaken van het lesgebeuren (i.e. gelijke interactiemogelijkheden) als de
studenten die met de docent in dezelfde fysieke ruimte zitten. Er is met name geen
onderscheid meer in de fysieke ruimte waarin een student en docent zich bevinden.
Deze setting kan zonder probleem uitgebreid worden voor meerdere locaties.
Collaboratief platform
Onderliggend aan de drie proeftuinen samen is er het online collaboratief platform. Het laat
een volledige tracering toe van alle leeractiviteiten tijdens het contactonderwijs. Het biedt
bovendien de mogelijkheid aan om studie nota’s aan te maken bij alle leermaterialen, deze
gericht te selecteren en mogelijks ook te delen met medestudenten. De docent kan dan weer
op een efficiënte manier de contactmomenten voorbereiden en opvolgen. Het collaboratief
platform is ook flexibel te integreren in bestaande leerplatformen.
Waarom?
Belang voor KU Leuven
Voor de KU Leuven en haar Kortrijkse campus houdt dit project een aantal opportuniteiten in.
Enerzijds is dit een kans om zich als universiteit verder te positioneren als voortrekker in
educatieve technologie en kan Kulak zich versterken als proeftuin en living lab voor
onderzoek naar educatieve technologie.
Bovendien biedt collaboratief leren ook didactisch een sterke meerwaarde. Bovenop het
aanleren van de opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden kan er via het project, nog meer
dan anders, ingezet worden op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn als toekomstig
professional: leiderschap opnemen, samenwerken, efficiënt overleggen, feedback geven,
etc. Studenten van de campus Kulak worden hierin via het TECOL-project sterk ondersteund
en op die manier integraal klaargestoomd voor het toekomstige beroepsleven.
Het ‘living lab’ laat ook toe om nieuwe werkvormen in te zetten die voor meer variatie zorgen
in de dagelijkse lespraktijk. Ook dit komt kennisverwerving en het aanleren van
vaardigheden ten goede. Door collaboratief leren zijn studenten meer betrokken bij het
lesgebeuren, kunnen ze de leerstof sneller integreren en hebben ze een groter begrip van het
geleerde omdat ze hun kennis meteen kunnen toepassen, demonstreren en hierop feedback
krijgen van zowel medestudenten en docent, en in een latere fase ook expert-professionals.
Belang voor Televic Education
De stap naar een online collaboratieplatform is een logische volgende stap voor Televic
Education. Door mee te stappen in het TECOL project wordt de huidige oplossing uitgebreid
met nieuwe mogelijkheden, zoals asynchroon werken aan een taak (niet meer gebonden aan
een tijdstip), remote werken (niet meer gebonden aan een klaslokaal of aula) en participeren
met uw eigen toestel (tablet, smartphone, BYOD of bring your own device). Het platform
speelt bovendien in op de trends van de flipped classroom, peer reviewing en rating,
collaborative learning en discussion en blended learning.
Het collaboratieplatform dat zal gereleased worden als resultaat van de proeftuin met KU
Leuven past bovendien perfect in de nieuwe product suite die Televic Education aan het
uitbouwen is, en waar nog 2 andere nieuwe producten deel van zullen uitmaken:
TranslationQ, een systeem om vertalingen objectief te evalueren en reviseren, en de nieuwe
versie van Edumatic, het online oefen- en toetsplatform waarop vandaag al duizenden
gebruikers mee oefenen en examens op afleggen.
In de nieuwe product suite zullen de aparte producten (collaboratieplatform, Edumatic en
TranslationQ) zowel apart op de markt kunnen gebracht worden als gecombineerd in een
sterk geïntegreerde totaaloplossing. De focus bij de ontwikkeling ligt voor Televic Education
op de gebruiksvriendelijkheid voor zowel de docent als de student en op de datasecurity van
de product suite die in de cloud zal gehost worden.
In het TECOL project focust Televic Education vooral op de uitbouw van het
softwareplatform: Televic Education zal het portaal ontwikkelen waarin de lectures (live
klassen) en groepswerken (asynchroon) kunnen plaatsvinden. Studenten en docenten zullen
binnen dat portaal eigen collaboratieve activiteiten kunnen uitwerken, zoals de mogelijkheid
om quizzes en polls te lanceren en door studenten op hun eigen toestel te laten
beantwoorden, peer reviews en ratings, samenwerken op documenten, annoteren op
geprojecteerde slides en andere bronnen.
Belang voor Barco
Op basis van haar expertise met het draadloos delen (ClickShare) en de connectiviteit in
controle- en vergaderzalen, heeft Barco enkele jaren geleden onderzoek opgestart naar hoe
de technologie betrokkenheid - en plezier - in een klascontext kan stimuleren. Het
Collaborative Learning Platform dat Barco lanceerde in 2015 maakt samenwerking en
interactiviteit mogelijk: het helpt docenten en hun studenten om de informatie vanop hun
eigen apparaten op de klasdisplays te projecteren, inhoud draadloos te delen en interactief
samen te werken. Onder het TECOL project, zal de KU Leuven nu de effectiviteit en de waarde
van Barco’s onderwijsplatform testen.
Meer informatie:
 www.kuleuven.be/tecol
Coördinatoren van het project:
Prof. Dr. Piet Desmet
Faculteit Letteren, Campus Kulak Kortrijk
Kulak - Etienne Sabbelaan 53 - bus 7656 - 8500 Kortrijk
[email protected]
+32 56 24 61 85
+32 486 68 06 63
Prof. Dr. Fien Depaepe
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk
Kulak - Etienne Sabbelaan 53 - bus 7654 - 8500 Kortrijk
[email protected]
+32 56 24 60 75
Project management:
Voor KU Leuven Campus Kulak Kortrijk:
Ine Windey
Kulak - Etienne Sabbelaan 53 – bus 7656 - 8500 Kortrijk
[email protected]
+32 56 24 64 16
Voor Barco:
Wim Barbaix
Barco – Beneluxpark 21 - 8500 Kortrijk
[email protected]
+32 478 88 09 93
Voor Televic Education:
Stijn De Vleeschhouwer
Televic Education - Leo Bekaertlaan 1 - 8870 Izegem
[email protected]
+32 495 58 48 54
Nieuwsdienst KU Leuven:
016 32 40 08 | [email protected] | www.kuleuven.be/nieuws | @KU_Leuven
Persvragen: Tine Danschutter (persattaché, 0479 98 37 92), Sigrid Somers (perschef,
0475 87 40 08)
Download