Factsheet - Kwaliteit van de Samenleving

advertisement
Factsheet
Innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving Zuid -Holland
Wat is het?
Een platform voor innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Een vliegwiel
voor de transformatie van het sociaal domein.
Looptijd
Van 1 januari 2016 tot 1 juli 2017.
Voor wie?
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de provincie Zuid-Holland die vanuit een gedeelde ambitie en
doelstelling willen werken aan integrale oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zij zijn de
deelnemers van het innovatieprogramma en tevens opdrachtgever van JSO. JSO is initiator en regisseur
van het programma en opdrachtnemer van de opdrachten (proeftuinen). Het programma wordt mede
mogelijk gemaakt door de provincie Zuid Holland.
Programmaonderdelen
1. Proeftuinen
Een proeftuin start in het veld met een vraagstuk dat gemeenten en/of uitvoeringsorganisaties willen
aanpakken en waarvoor zij kennis en advies van JSO willen inkopen.
Een proeftuin is een project met een bepaalde looptijd:

waar partners werken aan een innovatieve oplossing

dat beleid, uitvoering en de samenleving verbindt

dat oorspronkelijke sectoren overstijgt

dat een concreet, deelbaar en duurzaam resultaat oplevert

dat de praktijk als uitgangspunt neemt en de inwoner centraal stelt
2. Monitoring en Evaluatie
Onderzoekers van Movisie, Verwey-Jonker en Nivel onderzoeken de proeftuinen. Het doel is om zichtbaar
te maken wat werkzame bestanddelen in de proeftuinen zijn en wat juist niet werkt.
Het onderzoek bestaat uit:

Effectevaluatie: in hoeverre worden de transformatiedoelen en specifieke proeftuindoelen behaald. De
inwoner wordt gevolgd met vragen als: Zijn de voorzieningen toegankelijker geworden? Nemen
burgers meer initiatieven? Is er aansluiting tussen zorg, ondersteuning en participeren? Ook wordt
gekeken hoeveel mensen met de proeftuin bereikt worden.

Procesevaluatie: welke factoren dragen bij aan het succes en een goede uitvoering van de
proeftuinen en het programma. Hierbij worden vragen gesteld als: Hoe verloopt de samenwerking
tussen verschillende partijen in een proeftuin? Hoe betrokken zijn de verschillende partijen? Hebben
verschillende partijen en deelnemers hetzelfde doel voor ogen met de proeftuin? Hoe worden
proeftuinen aangestuurd?

Beleidsevaluatie: in hoeverre dragen de proeftuinen bij aan de landelijke transformatiedoelen.
De proeftuin wordt gemonitord gedurende de looptijd en kent één of meerdere evaluatiemomenten,
afhankelijk van de omvang van de proeftuin. De monitoring bestaat uit schriftelijke en mondelinge
interviews.
3. Inspireren en Delen
Alle opgedane kennis in de proeftuin is openbaar. De resultaten van het onderzoek en de ervaringen van
de betrokken organisaties worden in overleg met de opdrachtgever gedeeld, ten gunste van het sociaal
domein. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen van de uitkomsten leren. Kennisdeling wordt op
verschillende manieren georganiseerd, zoals met werkbezoeken, evenementen, nieuwsbrieven, filmpjes
en publicaties.
Voorwaarden voor deelname aan het innovatieprogramma

De proeftuin voldoet aan de gestelde omschrijving.

De partners dragen actief bij aan het monitoren en evalueren van de proeftuin. Zij investeren met
hun inzet en aanwezigheid in het programma.

De partners dragen actief bij aan het, ook tussentijds, openbaar maken en delen van de resultaten
met andere partijen. Zij investeren met hun inzet en aanwezigheid in het programma.
Financiering

Proeftuin: de offertekosten van JSO worden voor 50% betaald door de opdrachtgever(s) en 50% door
het innovatieprogramma.

Monitoring en evaluatie: de kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van het
innovatieprogramma. De deelnemers investeren door middel van hun inzet en aanwezigheid.

Inspireren en delen: de kosten zijn voor rekening van het innovatieprogramma. De deelnemers
investeren door middel van hun inzet en aanwezigheid.
Programmaraad
De programmaraad is de stuwende kracht achter het innovatieprogramma. De onafhankelijke raad
identificeert en doorgrondt de maatschappelijke opgaven en ziet toe op de naleving van het programma
en het behalen van resultaten. De programmaraad wordt gevormd door mensen met een groot hart voor
alles wat leeft en speelt in de samenleving. De leden hebben zicht op de (lokale) overheid,
uitvoeringsorganisaties, ondernemerschap, cultuur en de samenleving:

Arko van Brakel, ondernemer, directeur Semco Style Institute (ondernemerschap)

Benno Tempel, directeur Gemeentemuseum Den Haag (cultuur)

Carry Roozemond, voorzitter Ingrado (landelijk beleid/onderwijs)

Dick Rensen, directeur SO-VSO De Piramide (overheid en onderwijs)

Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad (overheid)

Lennie Huizer, oud-burgemeester Krimpen aan den IJssel (overheid)

Rob de Wijk, directeur The Hague Centre for Strategic Studies (veiligheid)
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving op
www.jso.nl/kwaliteit.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards