“arbeidsduur” bij vordering vergoeding aanzegtermijn Reistijd is

advertisement
Kunt u deze email niet goed lezen, klik dan hier
Uitleg begrip “arbeidsduur” bij vordering
vergoeding aanzegtermijn
De werkgever dient de werknemer uiterlijk één maand voordat de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te
informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, en bij
voortzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt
voortgezet. Doet de werkgever dat niet, dan is hij een vergoeding verschuldigd
gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Indien je als werkgever de
aanzegverplichting niet tijdig bent nagekomen, wordt de vergoeding pro rato
berekend.
In casu voldoet werkgever niet aan zijn aanzegverplichting. Werkneemster
vordert in kort geding de vergoeding bij schending van de aanzegtermijn. Om te
bepalen van welk loonbegrip uit diende te worden gegaan bij de berekening van
de hoogte van de aanzegvergoeding, moest de kantonrechter te Utrecht zich
onlangs buigen over de vraag hoe het begrip “arbeidsduur” geformuleerd in het
Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding uitgelegd
dient te worden, nu partijen een arbeidsduur per week zijn overeengekomen.
Lees meer
Reistijd is arbeidstijd …. baanbrekend?
Nieuwsbrief Netwerk
Arbeidszaken
Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de reistijd vanaf het
huisadres van de werknemer naar de afspraak met zijn eerste klant en de reistijd
van de afspraak met zijn laatste klant weer naar huis, moet worden aangemerkt
als arbeidstijd. Dit leverde in de Nederlandse media veel ophef op. Het zou een
De advocaten van onze sectie
Arbeidsrecht houden zich bezig
met alle aspecten van het
baanbrekende uitspraak zijn met volgens de FNV verstrekkende gevolgen. Toch
is het de vraag of deze uitspraak echt zo baanbrekend is en of de gevolgen ook
enorm verstrekkend zullen zijn.
Lees meer
arbeidsrecht. Ze adviseren en
procederen bij het aangaan,
Eerste uitspraak over het ‘muizengaatje’
uitvoeren, wijzigen en beëindigen
In het nieuwe ontslagrecht is de hoofdregel dat een werknemer bij een
van arbeidsovereenkomsten,
onvrijwillig einde van zijn arbeidsovereenkomst recht heeft op de
CAO’s en sociale plannen, het
transitievergoeding. In sommige situaties, namelijk als de beëindiging van de
uitvoeren van pensioenafspraken
arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
en bij geschillen met het UWV,
zoals loonsancties. Onze
advocaten werken met name
voor grote en middelgrote
van de werkgever, kan aan de werknemer bovendien een billijke vergoeding
worden toegekend. Omdat het de bedoeling van de wetgever is dat zo’n
vergoeding slechts in uitzonderingssituaties wordt toegekend, wordt dit ook wel
het ‘muizengaatje’ genoemd.
ondernemingen in de zakelijke
Uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ volgt niet duidelijk wat de
en de non-profitsector. Ook
reikwijdte is. Als voorbeelden zijn wel genoemd: een valse grond voor ontslag,
discriminatie door de werkgever of het grovelijk niet nakomen van verplichtingen
treden ze op voor leden van de
uit de arbeidsovereenkomst. Ook is er in de literatuur al veel over
raad van bestuur,
gediscussieerd wat de hoogte van de billijke vergoeding zou moeten zijn indien
ondernemingsraden en
er inderdaad reden is tot het toekennen van deze vergoeding. De kantonrechter
particulieren.
te ’s-Hertogenbosch heeft zich daar onlangs voor het eerst over uitgelaten (AR
2015-0865).
Lees meer
De advocaten geven daarnaast
lezingen en praktijkgerichte
cursussen, zowel bij ons op
kantoor als bij u in-house.
Bijvoorbeeld over de opbouw van
personeelsdossiers,
arbeidsconflicten, wijzigingen in
het ontslagrecht, flexibele
arbeidsrelaties of het nieuwe
werken. Zo kunt u wellicht in de
toekomst problemen voorkomen.
Concurrentieverbod zonder concurrentiebeding
Als er in een arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding is opgenomen lukt
het een ex- werkgever niet snel om een werknemer die uit dienst gaat, te
beletten om concurrerende werkzaamheden te verrichten. Als hoofdregel geldt
dat een werknemer vrij is om na uitdiensttreding zijn ex-werkgever te
beconcurreren, ook al lijdt de ex-werkgever daardoor nadeel.
Maar het is de ex-werknemer niet toegestaan om, kort samengevat, te proberen
bedrijven en personen uit de klantenkring die hij bij zijn ex-werkgever mee heeft
helpen opbouwen, planmatig, substantieel en met kennis die hij tijdens het
dienstverband verkreeg, tot eigen klanten te maken.
Recent besliste de rechter in Zwolle in een zaak waarbij een voor bepaalde tijd
aangegane arbeidsovereenkomst eindigde door het verstrijken van de termijn
dat de ex-werknemer de grens van het toegestane had overschreden.
Netwerk Arbeidszaken
Lees meer
De sectie Arbeidsrecht is ook de
De verstoorde arbeidsrelatie onder de WWZ
drijvende kracht achter het
Met de invoering van de WWZ dient de werkgever bij het indienen van een
Netwerk Arbeidszaken. Voor
ontbindingsverzoek heel duidelijk aan te geven op welke grondslag(en) hij zijn
meer informatie kunt u contact
verzoek heeft gebaseerd. In artikel 7:669 BW lid 3 sub c t/m h zijn deze
opnemen met Bart Duijs.
grondslagen opgenomen. Een van deze grondslagen is:
“een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in
Lees meer
redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten
voortduren.”
Waar voor de invoering van de WWZ de kantonrechter een “dun” dossier van de
werkgever nog kon repareren door de ontbinding toch uit te spreken maar daar
via de kantonrechtersformule een prijskaartje aan te hangen, bestaat deze
mogelijkheid onder de WWZ niet meer. Het is meer een kwestie van ‘buigen of
barsten’. De uitspraak van de Kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Assen 24 september 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:4508) is illustratief.
Lees meer
Bosselaar & Strengers contactpersonen:
mr. L.J.P. (Bart) Duijs
030 - 234 7 266
[email protected]
Mocht u naar aanleiding van een
van de artikelen vragen hebben,
of wilt u gewoon eens sparren?
Neemt u dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.
You have been sent this e-mail because you are a client or supplier of Bosselaar & Strengers.
This newsletter was sent to [email address suppressed] | Unsubscribe from this newsletter
Download