Secundaire arbeidsvoorwaarden Cedergroep

advertisement
De Cuserstraat 1
1081 CK Amsterdam
+ 31 (0)20 545 69 10
www.cedergroep.nl
Secundaire arbeidsvoorwaarden Cedergroep
De Cedergroep gaat voor de formulering van de secundaire arbeidsvoorwaarden uit van de CAO VO.
1. Fietsprivé-regeling
Deze regeling is bedoeld voor woon-werkverkeer. Tegen inlevering van brutosalaris kan door een
werknemer eens per 3 jaar een fiets worden aangeschaft. De werknemer kan van deze fiscaal
gunstige regeling gebruik maken, zodat mede ten behoeve van het werk een fiets kan worden
gekocht. De hiervoor bestemde formulieren zijn bij de administratie van de scholen verkrijgbaar.
Het is aan de scholen om de aanschafkosten te financieren met een voorschot, dan wel met een
lening.
2. Vergoeding verplaatsingskosten
De Cedergroep hanteert de regeling CAO VO
1. Woon-werkverkeer
• Medewerkers komen in aanmerking voor een vergoeding vanaf 8 km tot een maximum van
25 km enkele reis. De autovergoeding bedraagt € 0,12 per km.
• Vergoeding woon-werkverkeer 1e jaar dienstverband: de medewerker ontvangt een
vergoeding vanaf 8 km ongeacht het totaal aantal kilometers. Boven de 25 km enkele reis
wordt de hoogte van de vergoeding gemaximeerd op het niveau van een OV-vergoeding
2e klas op jaarbasis voor dat traject.
• De berekening van de afstand woon-werkverkeer geschiedt door de werkgever op basis
van een door de Belastingdienst goedgekeurde reisplanner.
2. Dienstreizen per auto
• De thans van kracht zijnde (bruto)bedragen van € 0,28, waarvan € 0,19 onbelast en
€ 0,09 belast, blijft gehandhaafd.
NB: De werkgever maakt (verplicht) gebruik van de fiscale salderingsregeling, waardoor een
hogere belastingvrije vergoeding kan worden gegeven. In de meeste gevallen kan de € 0,28 volledig
onbelast worden uitgekeerd. Deze wordt maandelijks op basis van declaraties verrekend.
* Wie meer dan € 200,- per maand declareert, valt voor het hogere gedeelte in de normale netto/
bruto regeling.
3. Mentoren
Mentoren ontvangen een tegemoetkoming in de telefoonkosten van € 25,- per jaar.
4. Kinderopvang
Op verzoek van de werknemer verleent de werkgever medewerking aan een aanvraag voor
kinderopvang als bedoeld in de Regeling Kinderopvang Onderwijspersoneel. De school stelt een
lokaal ter beschikking voor kinderopvang tijdens diverse vergaderingen. De docent of de school
zorgt voor een (leerling) oppas al naar gelang de situatie.
De Cuserstraat 1
1081 CK Amsterdam
+ 31 (0)20 545 69 10
www.cedergroep.nl
5. Maaltijdvergoeding
Bij avond- of overwerk wordt voor personeelsleden die niet in de gelegenheid zijn de maaltijd thuis
te gebruiken een eenvoudige maaltijd op school geregeld of mag de maaltijd gedeclareerd worden
tot een maximum van € 15,-.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards