woon-werkverkeer.versie 2012

advertisement
WOON-WERK VERKEER
Inleiding
Medewerkers die voor het woon- werkverkeer gebruik kunnen maken van een lease auto – waaronder een
bedrijfsauto – en medewerkers die anderszins voor hun woon-werkverkeer gebruik kunnen maken van vervoer
vanwege de werkgever komen niet in aanmerking voor een vergoeding op grond van deze regeling.
Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn dagelijkse woon-werkverkeer en is vrij in het kiezen van
zijn woonplaats tenzij er functiegebonden aspecten zijn die dit niet toelaten.
Enkele reisafstand
Het bedrag van de vergoeding wordt verstrekt op basis van de enkele reisafstand. Voor de bepaling van de
enkele reisafstand geldt de afstand van huisdeur tot standplaats gemeten langs de meest gebruikelijke weg via
vaste oeververbindingen. Toekomstige verandering van standplaats of woonplaats leidt tot aanpassing van de
vergoeding.
Werkdagen
De vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt vastgesteld op basis van het aantal werkdagen, waarbij wordt
uitgegaan van een vijfdaagse werkweek. Voor vakantiedagen, feestdagen en ADV (indien van toepassing) dagen
wordt op deze vergoeding niet gekort. Voor medewerkers werkzaam in deeltijd wordt de vergoeding op basis van
het aantal werkdagen naar rato berekend. Toekomstige wijzigingen van het aantal werkdagen leiden tot
vaststelling van een nieuwe vergoeding.
Ziekte
Indien de ziekteperiode korter is dan of gelijk is aan zes weken wordt de vergoeding volledig toegekend. Indien
de ziekteperiode langer duurt dan zes weken vindt geen vergoeding plaats. Verrekening vindt maandelijks
achteraf plaats.
Vergoedingen
De medewerker ontvangt een vergoeding voor woon-werkverkeer ter hoogte van de fiscaalvrije vergoedingen.
Jaarlijks worden op 1 januari de vergoedingen aangepast aan de fiscale normen.
In geval van reizen per openbaar vervoer is de vergoeding gebaseerd op de werkelijke kosten OV 2de klas.
Plaatsbewijzen dienen maandelijks te worden ingeleverd bij de salarisadministratie. Medewerkers die een
vergoeding krijgen voor reizen per openbaar vervoer komen niet in aanmerking voor de vergoeding “eigen
vervoer”.
Bij verandering van vervoer, ongeacht wanneer, wordt de vergoeding overeenkomstig aangepast.
(optioneel)
Overgangsbepalingen
Medewerkers die bij het inwerkingtreden van dit reglement op grond van een bestaande regeling
aanspraak hebben op hun hogere vergoeding dan de fiscaal vrijgestelde bedragen behouden de hogere
vergoeding. Deze medewerkers, mits jonger dan 55 jaar, kunnen binnen een termijn van drie maanden na het
inwerkingtreden van deze regeling kiezen voor de nieuwe vergoeding waarbij het verschil tussen de oude –
hogere – vergoeding en de nieuwe – lagere - vergoeding wordt afgekocht met een eenmalige bruto afkoopsom
van 36 maal het berekende verschil dat alsdan bij de eerstvolgende salarisbetaling betaalbaar wordt gesteld.
Datum : februari 2011
Versie : 5
woon-werkverkeer
Pagina 1 van 2
VVVH-arbeidsreglement
Vergoedingen (fiscale maximum bedragen 2012 als werkgever zelf bepalen i.o.m fiscalist)
Eigen vervoer
Voor het woon-werkverkeer met eigen vervoer (ongeacht het vervoermiddel) ontvangt de werknemer een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer over de totale reisafstand heen en terug. In principe eist de
Belastingdienst een kilometeradministratie op basis waarvan alleen over de werkelijk afgelegde woon/werkkilometers per maand een vergoeding mag worden gegeven.
Als een werknemer echter op jaarbasis doorgaans naar een vaste arbeidsplaats reist kan de werkgever aan de
hand van de volgende richtlijn een vaste vrije vergoeding van reiskosten bepalen: c x 214 x € 0,19.
Hierbij staat c voor de reisafstand woon/werkplek heen en terug en 214 voor het aantal werkdagen van een full
timer per jaar. Daarbij is rekening gehouden met niet-gewerkte dagen wegens feestdagen, vakantieverlof,
compensatieverlof, ziekte e.d. Deze vaste reiskostenvergoeding kan belastingvrij worden betaald als de
werknemer minstens 70% van zijn werkdagen naar de arbeidsplaats reist. Aan een full timer kan deze vaste
reiskostenvergoeding dus worden uitbetaald als op tenminste 150 dagen (van de 214) naar de vaste
arbeidsplaats wordt gereisd. Voor deeltijders geldt vermindering naar evenredigheid van deze dagen.
Openbaar vervoer
Indien een medewerker het woon-werkverkeer per openbaar vervoer aflegt, ontvangt hij een volledige
vergoeding van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer 2de klas indien de plaatsbewijzen maandelijks
worden gevoegd bij het declaratieformulier reiskosten.
Datum : februari 2011
Versie : 5
woon-werkverkeer
Pagina 2 van 2
VVVH-arbeidsreglement
Download