De Cel: Energie en metabolisme

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2015-2016 t.e.m. 2016-2017
De Cel: Energie en metabolisme (D011955)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Gettemans, Jan
Ampe, Christophe
Peelman, Frank
GE07
GE07
GE07
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de geneeskunde
stptn
5
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
celbiochemie, energie, metabolisme, suikers, nucleotiden, lipiden
Situering
Het doel van dit opleidingsonderdeel bestaat erin de student inzicht te geven in de
manier waarop de cel energie genereert, ermee omgaat, en hoe de verschillende
processen geïntegreerd worden in het kader van het metabolisme.
Inhoud
Kennis van, en inzicht in:
- De belangrijkste metabole routes, het katabolisme en het anabolisme;
- De glycolyse, waarbij glucose of andere monosacchariden worden omgezet tot
pyruvaat met vorming van ATP;
- De citroenzuurcyclus;
- De oxidatieve fosforylering;
- De pentose fosfaatroute;
- De gluconeogenese en het metabolisme van glycogeen;
- Het aminozuurmetabolisme;
- Het metabolisme van de nucleotiden;
- Het lipidenmetabolisme;- De relatie metabolisme-voeding (vitaminen, essentiële
aminozuren)- Kennis van en inzicht in metabole stoornissen
- Integreren van metabolisme met homeostase, ziekte en veroudering

Begincompetenties
De kennis verworven in de opleidingsonderdelen
De Cel: Fundamentele concepten, structuur en functie partim I en II
Eindcompetenties
1 1 • Inzicht verwerven in het verloop van de belangrijkste metabole routes, in het
1 • bijzonder van carbohydraten, aminozuren (eiwitten), nucleotiden, lipiden
1 2 • verklaren hoe cellen energie genereren
1 1 3 1 • door logisch te redeneren, argumenteren hoe farmacologische verbindingen
1 • metabole routes en energiestatus kunnen beïnvloeden
(Goedgekeurd)
1
4 1 • het verband leggen tussen anabolisme en katabolisme
1 1 5 • • de rol van co-enzymen in cofactoren in metabolisme
1 beredeneren
1 • 1 • 1 6 • beredeneren hoe metabole routes aan elkaar gelinkt zijn via metabole
1 intermediairen
1 1 7 • verschillende metabole aandoeningen onderscheiden en verklaren
1 Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Practicum
Leermateriaal
Syllabus "Cel: Energie en metabolisme"
A-boeken: H. LODISH ET AL. Molecular Cell Biology. Scientific American Books. (cfr.
1ste bachelor geneeskunde: "Cel I")
Bijkomend didactisch materiaal (animaties, illustraties,...): te raadplegen op het
elektronisch leerplatform Minerva
Geraamde totaalprijs: 10 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning via email en Minerva
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
60 MCQ vragen, geen deelscores
alle vragen zijn gelijkwaardig
(Goedgekeurd)
2
Download