BELEIDSPLANNEN VOOR DE LOP`S workshop 25 september 2007

advertisement
FOCUS OP LOP-WERKING
Regio Mechelen SO
Lamot - 15 mei 2009
Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval
Korte situering

LOP SO Regio Mechelen

Stad Mechelen
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
2
Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval





LOP SO Regio Mechelen
Inschrijvingsrecht
Opvolging definitief uitgesloten jongeren
School- en studiekeuze
Taalachterstand en ouderbetrokkenheid
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
3
1. LOP SO Regio Mechelen


Korte voorstelling : algemeen
Mechelen 78 268 inw. / 7,2% vr ( 8,3% in 2009 / > 50% Marok.)









Nieuwkomers (15% van tot n vr => 60% volgmigrant)
20% => Muizen, Hombeek, Leest, Heffen, Walem
Allochtone bevolking: 1/3 vs ¼ <= 18 jaar en sterke concentratie binnenstad
Etn. Herkomst OA LOP baO (2004): Mech 33% vs <=4% rand
 Oude stad 39% vs Muizen (11%) en rest >= 5%)
 Binnen oude stad: binnen de ring 48%
% Geboorten in KA gezinnen: 14%
% Leefloners: 9%
St-K.-W 19 577 /1,8% vr (17% nieuwk) /% geb KAgez 4%/ leefl. 1%
Haacht
13 608 / 1,4% vr (2% nieuwk) / % geb KAgez 2% / leefl 1%
Keerberg. 12 444 / 6,9% vr (6% nieuwk)/ % geb KAgez 2%/ leefl 1%
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
4
1. LOP SO Regio Mechelen
Korte voorstelling: onderwijs (0708)


33 scholen 17 035 leerlingen





S-K-W:
Keerbergen
Haacht
Mechelen
5 scholen
4 scholen
4 scholen
20 scholen
14%
13%
17%
55%
(3% b-stroom)
(17% b-stroom)
(13% b-stroom)
(27% b-stroom)
Verdeling over de onderwijsvormen










ANK
1/2A
1 B/BVL
ASO
TSO
KSO
BSO
Modulair
DBSO
BuSO
62 lln
4 313 lln
704 lln
5 070 lln
3 673 lln
123 lln
2 133 lln
241 lln
276 lln
440 lln
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
5
1. LOP SO Regio Mechelen

Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval

Cijfers Steunpunt Studie- en schoolloopbanen



(1999) 12,3% ongekwalificeerd (geen dipl SO of geslaagd in 6e ljr SO /DBSO-Syntra)
(2006) 14,5% => vooral bij jongens bijna 1 op 5
Verklaringen? – ook gelezen?
 Deeltijds nooit uitgegroeid tot volwaardig alternatief? (middenstandsopl <)
 Helft van verschillen in wat lln bereiken, te herleiden tot verschillen bij de
start van het SO
 SO als sorteermachine en overgangen tss OV als negatief te beschouwen
(rol van een positieve studiekeuze?)
 Toename allochtonen ? (geen harde bewijzen)
 Weinig manvriendelijk onderwijs
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
6
1. LOP SO Regio Mechelen
Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval


Schoolvertraging 1e leerjaar SO (jongens) - 0708
 LOP
20%
(21%)
 Mechelen
27%
(31%)
 Haacht
10%
(11%)
 Keerbergen
15%
(18%)
 SKW
7%
(7%)

GOK-indicatoren (2008) => 35% indicator / 33% GOK
 Studietoelagen (20%), TB (0%); gezinstaal (9%), laag opl. (22%), TL (0%)
 SKW (19%/18%) => 11%, 0%, 2%, 9%, 0%
 Keerbergen (28%/25%)=> 13%, 0%, 3%, 15%, 0%
 Haacht (21%/19%)=> 11%, 0%, 2%, 9%, 0%
 Mechelen (47%/44%)=> 28%, 0%, 15%, 31%, 0%


Grote schoolverschillen (18% - 84% indicator / 16%-83%)
Definitieve uitsluitingen
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
7
1. LOP SO Regio Mechelen

Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval

Definitieve uitsluitingen (groei-index)




Schooljaar 0405
Schooljaar 0506
Schooljaar 0607
Schooljaar 0708
100
124
148
160
(ook einde schooljaar!)
 93% door een Mechelse school
 1,2% v/d lln die schoollopen in het LOP
 72% toegeleid naar een nieuwe school
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
8
1. LOP SO Regio Mechelen
Inschrijvingsrecht


Officiële weigeringen







Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar
Schooljaar
0304
0405
0506
0607
0708
0809
86
37
71
150
155 (2 dossiers draagkracht elders uitgesl)
134 (1 dossier draagkracht elders uitgesl)
Evaluatie

Beperkt aantal scholen tijdens inschrijvingsperioden/start schooljaar (0708)


8-tal scholen meldden 128 weigeringen (waarvan 80% door 2 scholen)
Tijdens schooljaar aangroei tot 14 scholen => capaciteit /draagkracht?


Decretale criteria (GOK, elders def. uitgesl, problematisch afwezigheden): werkt niet <>
schoolfiche – draagkracht via kwantitatieve /kwalitatieve criteria
Vrint – mogelijkheid volmelding met max. capaciteit op niveau van adm. groep
 CLB sterk vragende partij ter ondersteuning van hun toeleidingsopdracht
 Scholenveld: geen gemeenschappelijke inschrijvingsperioden maar tijdig inschrijven &
transparantie
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
9
1. LOP SO Regio Mechelen

Opvolgen definitieve uitsluitingen via de BC



Officiële weigeringen bij aanvang schooljaar gering
Opvolging / monitoring problematische leerlingen niet de ‘echte’
opdracht van deze cel?
Focus:

Jongeren definitief uitgesloten tijdens / op het einde van het schooljaar
 >>> carousseljongeren: draaiboek voor opvang tijdelijk niet-schoolbare
jongeren



Niet-ingeschreven leerplichtige jongeren (i.s.m. de gemeenten)
Spijbelende jongeren zonder school (i.s.m. de jeugdbrigade politie)
Uitbreidingen


Samenwerkingsafspraken met gemeenschapsinstellingen voor
bijzondere jeugdzorg rond ‘warme overdracht’
Samenwerking met Meldpunt Discriminatie Mechelen bij
klachtenbehandeling rond discriminatie in het onderwijs
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
10
1. LOP SO Regio Mechelen
School- en studiekeuze (begeleiding)
optimaliseren (0607)











Clausulerings- en attesteringsbeleid
Nood aan duidelijke school- en studieprofielen
Studieaanbod verruimen: harde nijverheid
Herwaarderen TSOBSO (perceptie, stages, doorstromen AM =>
Resoc)
Financiële drempels (reële drempels, perceptie, zelfevaluatie,
schooltoelagen, onbetaalde schoolrekeningen)
Samenwerking met LO
Taalachterstand en ouderbetrokkenheid
Belang van een opvangbeleid voor neveninstromers
Belang van peereducation bij keuzebegeleiding
Duidelijke taakafspraken tussen scholen en CLB
Alternatieve trajecten voor drop-outs (PrOS)
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
11
1. LOP SO Regio Mechelen
Taalachterstand en ouderbetrokkenheid
 Taal


Ouders in (inter)actie (i.s.m. CTO, HvN & basiseducatie)
NT2-lessen voor 12-16 jarigen door CVO




Zomerklassen AN voor 12-18-jarigen



Visieontwikkeling (wat wel/ niet – leerdoelen – evaluatie)
+ 16-jarigen?
Frans / Engels
Taalstimulering >>> NT2 / Nederlands als instructietaal
Aanbod schoolvakanties tijdens schooljaar?
Ouderbetrokkenheid


EHBH >>> empowerment ouders
Vormingsessies met ouders & leerkrachten rond hoe omgaan met tieners
en wat als het moeilijker wordt
Focus op LOP-werking - 15 mei 2009
12
Download