verslag workshop 5 april - TIE

advertisement
Workshop 1
Aanwezig: Nils, Jarith, Bob, Stefan, Ilona, Sharon, Anna, (Belit, Julia)
Ochtend: inhoudelijke discussie en voorbereiding op onderzoek naar jongerenparticipatie
1. Dit project gaat over Jongerenparticipatie binnen vakbonden. Wat is dat en waarom is dat
van belang?
a)
-
Wat is daadwerkelijke jongerenparticipatie (idealiter) voor jullie?
Meer jongeren zijn lid van de vakbond
Jongeren zijn vertegenwoordigd in alle OR’s in de bedrijven
Jongeren zijn vertegenwoordigd in alle beslisorganen van de vakbond
Jongeren zijn aanwezig in acties van de vakbond
Jongeren hebben direct(er) zeggenschap bij belangrijke beslissingen binnen de bond
Jongeren hebben zeggenschap op hun werkplek/ minder hierarchie
Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar de jongeren
b)
-
Waarom is dit belangrijk?
Omdat er heel weinig jongeren lid zijn
Omdat de vakbond ook de stem van de jongeren moet vertegenwoordigen
Omdat jongeren inhoudelijk andere prioriteiten hebben dan oudere leden (zoals dat ze
graag een vast contract willen, zich nog willen kunnen ontwikkelen)
Omdat jongeren ook weer andere jongeren kunnen aanspreken
Omdat acties zonder jongeren op de lange termijn niet voortgezet worden
Omdat veel jongeren geen sterk besef hebben van de plek die zij innemen in de
economische structuren in de samenleving, van het nut van de vakbonden en het belang van
solidariteit
Opdat jongeren niet tegen elkaar uitgespeeld worden maar gelijke kansen hebben
(allochtonen/autochtone jongeren, jongere en wat oudere jongeren,
hoogopgeleide/laagopgeleide jongeren, etc.)
-
-
c) Welke vragen roept dit op? Wat zijn de meningen van jongeren in jullie netwerken hierover?
Welke onderwerpen moeten beter uitgezocht worden?
(Deze vragen worden uitgezocht binnen de eigen netwerken, dwz door te praten met jongeren met
wie je in contact staat via werk, vakbond, andere organisaties. Het gaat om jullie ervaringen/
meningen en die van andere jongeren om jullie heen.)
-
-
Wat zijn de percentages jongeren (<30) binnen de vakbonden FNV Bouw, FNV Abvakabo en
FNV Bondgenoten? (Sharon, Nils en Peter)
Wat zijn precies de inhoudelijke prioriteiten van jongeren? (Nils)
Door wie en op welke manier worden jongeren het liefst aangesproken over
vakbondsthema’s? Zouden jongeren eventueel ook zelf andere jongeren aan willen spreken?
(Nils, Ilona)
Welke ideeen hebben jongeren over hun plek binnen de economische maatschappij?
Hebben zij bijvoorbeeld een duidelijk idee over de wijze waarop de nationale/europese/
-
mondiale economie is georganiseerd, hoe de eigen werkplek precies functioneert en welke
rol de werknemer hierin inneemt? Welke jongeren vinden dit relevant en denken hier meer
over na en welke minder? (Bob, Jarith)
Wat is volgens jongeren het nut van een vakbond? (Bob, Jarith)
Welke groepen (jongeren) worden vaak tegen elkaar uitgespeeld en waarom/hoe? (Stefan)
2. Binnen de bonden wordt ook aandacht besteed aan jongerparticipatie. Welke initiatieven
zijn er en in hoeverre zien we daadwerkelijke jongerenparticipatie terug?
a) Welke ervaringen/meningen hebben wij/ horen wij van jongeren in onze netwerken met de
vakbond in het algemeen?
- De structuur van de vakbond spreekt jongeren niet aan
- Veel bestuurders zijn niet jong
- De vorm van acties spreekt jongeren niet aan
- De vakbond heeft een slecht imago in de media
- Het imago van de vakbond is dat het saai en grijs is
- De vorm van bijeenkomsten spreekt veel jongeren niet aan (lang, ver weg, inefficient)
- Veel jongeren denken dat ze geen tijd en capaciteit hebben voor vakbondsactivisme
- Er is geen goede pr voor de vakbond, jongeren voelen zich niet aangesproken
- Acties zijn vaak niet ‘ leuk’ of ‘ nieuw’ maar ouderwets
- Vakbondslidmaatschap is best duur, jongeren krijgen geen korting
b)
-
Welke initiatieven ter bevordering van jongerenparticipatie bestaan er binnen onze bonden
FNV jong
FNV Bouw BAHM + magazine
Abvakabo jongerennetwerk
Bondgenoootje
Een jongerennetwerk en jongerenOR lijst op sommige werkplekken
Een talentenclub voor jongeren op sommige werkplekken
Jongeren in de werkorganisatie van de vakbond
Pensioenlab/ masterclass voor jongeren
You (Groningen)
c) wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen van ons/jongeren in onze netwerken met
deze initiatieven?
- FNV jong is sectoroverstijgend en geeft goede voorlichting maar heeft weinig achterban, is
een ‘yuppenclub’
- Pensioenlab is inhoudelijk goed maar niet praktisch georganiseerd voor jongeren
- Magazine van BAHM wordt veel gelezen
d) Welke vragen roept dit op? Wat zijn de meningen van jongeren in jullie netwerken hierover?
Welke onderwerpen moeten beter uitgezocht worden?
(Deze vragen worden uitgezocht binnen de eigen netwerken, dwz door te praten met jongeren met
wie je in contact staat via werk, vakbond, andere organisaties. Het gaat om jullie ervaringen/
meningen en die van andere jongeren om jullie heen.)
Van de volgende initiatieven wordt uitgezocht wat de ervaring is van jongeren in onze netwerken:
Wat vinden jongeren positief en negatief aan de initiatieven? Waarom willen jongeren zich graag
hierbij aansluiten of juist niet?
-
FNV jong (Nils, Stefan)
FNV Bouw BAHM + magazine (Jarith + Sharon)
Abvakabo jongerennetwerk (Nils)
Bondgenoootje (Bob)
Een jongerennetwerk en jongerenOR lijst op sommige werkplekken (Nils)
Een talentenclub voor jongeren op sommige werkplekken (Jarith)
Pensioenlab/ masterclass voor jongeren (Nils)
You (Groningen) (Bob)
Overige vragen:
-
Hoeveel jongeren (%) maken deel uit van de werkorganisatie van de vakbond? (Jarith)
Zijn er binnen FNV Bondgenoten initiatieven die zich speciaal op jongeren richten? Zoja,
welke zijn? Kennen wij jongeren die hieraan deel hebben genomen? Wat waren hun
ervaringen ermee? (Ilona, Peter)
3. Welke ervaringen met jongerenparticipatie kennen wij / zien wij buiten de vakbonden en
wat kunnen we hier van leren?
a) Welke groepen/bewegingen/organisaties kunnen goed jongeren bereiken?
- Jongerenorganisaties van politieke partijen, in het bijzonder ROOD (SP), maar ook Jonge
Socialisten en anderen
- Studentenbonden en comités
- Internationale socialisten
- G500
b) Wat is onze ervaring met deze groepen? Wat zijn de positieve kenmerken van deze groepen
waar vakbonden evt iets van kunnen leren/overnemen?
- Rood heeft weinig beleid maar weet toch heel goed jongeren te motiveren
- Rood is een platte organisatie zonder hierarchie
- JS weet ook jongeren te mobiliseren, waaronder studenten
- IS is ideologisch maar bereikt wel de jongeren die dat aanspreekt
- Deze organisaties zijn allemaal minder groot, log en langzaam in beslissingen maken dan
FNV, en er is minder een cultuur van vergaderen.
c) Welke vragen roept dit op? Wat zijn de meningen van jongeren in jullie netwerken hierover?
Welke onderwerpen moeten beter uitgezocht worden?
(Deze vragen worden uitgezocht binnen de eigen netwerken, dwz door te praten met jongeren met
wie je in contact staat via werk, vakbond, andere organisaties. Het gaat om jullie ervaringen/
meningen en die van andere jongeren om jullie heen.)
Van de volgende groepen wordt uitgezocht wat de ervaring is van jongeren in onze netwerken: Wat
vinden jongeren positief en negatief aan deze groepen? Waarom willen jongeren zich graag hierbij
aansluiten of juist niet?
-
ROOD (SP) (Ilona, Stefan, Jarith)
Jonge Socialisten (Nils)
Andere politieke jongeren organisaties zoals Jonge Democraten en JOVD (Nils)
Studentenbonden en comités (Stefan)
Internationale socialisten (Bob, Sharon)
G500 (Nils)
Overig:
-
Wat houdt het initiatief van 18 en nu.nl in en in hoeverre weet het jongeren te bereiken?
Middag
Tijdens het uitzoeken van bovenstaande vragen kunnen filmbeelden gemaakt worden van
interviews, werkplek, demonstraties, bijeenkomsten, die illustrerend zijn voor de verhalen. De
beelden worden gebruikt voor: a) illustratie tijdens de internationale bijeenkomst, b) video van het
project om andere jongeren te laten zien wat het project inhield en om ze te enthusiasmeren.
Workshop filmen met flipcams door Belit Sag en Julia Roeselers
Enkele tips voor het maken van filmbeelden:
-
Luister naar de achtergrond geluiden (verwarming, beamer, etc.)
Let op het licht (niet te donker, niet te licht, tl licht is slecht licht!)
Bij bewegende beelden: niet te snel bewegen, shot niet korter dan 10 sec.
Bij stilstaande beelden: ondersteun je arm met andere arm of houd je arm dichtbij je
lichaaam
Stel bij een interview waar mogelijk open vragen
Maak de keuze of je als interviewer wel of niet deel van de video wil zijn
Vraag de geinterviewde om de vraag te herhalen (ik vind het belangrijk dat jongeren lid zijn
omdat... in plaats van meteen: omdat) zodat de video geknipt kan worden
Let op het beeldenspel (geen plant die uit een hoofd groeit)
Met de video op iemand neer kijken of omhoog filmen manipuleert het beeld, probeer richt
te filmen voor een neutraal beeld
Download