hier - VUB

advertisement
Reglement BASE-studentenprijs
Art. 1. De BASE-studentenprijs is een organisatie van BASE en de Vrije Universiteit Brussel.
Art. 2. De BASE-studentenprijs ter waarde van 750 euro wordt toegekend aan de student
van de Master na master in het sociaal recht die hetzij in de eerste zittijd, hetzij in de
tweede zittijd, de masterproef indient die door de jury wordt beoordeeld als de beste
masterproef van het desbetreffende academiejaar en die de prijs waardig wordt geacht.
Art. 3. Alle ingediende en met succes verdedigde masterproeven komen zonder verdere
formaliteiten in aanmerking voor deelname. Door deelname verklaart de student zich
akkoord met de toepassing van dit reglement.
Studenten die niet wensen deel te nemen aan de wedstrijd, brengen de voorzitter van de
examencommissie van de Master na master in het Sociaal Recht hiervan schriftelijk op de
hoogte, ten laatste zodra zij vernemen dat hun masterproef mogelijkerwijze in aanmerking
komt voor de toekenning van de prijs.
De BASE-studentenprijs kan worden toegekend aan een student die zijn masterproef
voordien of nadien voorlegt met het oog op het behalen van een andere prijs.
Studenten die op welke wijze ook behoren tot het personeel van de Vrije Universiteit Brussel
kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Art. 4.
De examencommissie van de Master na master in het sociaal recht selecteert na de
eerste zittijd de masterproeven die mogelijkerwijze in aanmerking komen voor de
toekenning van de BASE-studentenprijs. De betrokken studenten worden hiervan per e-mail
op de hoogte gebracht.
De examencommissie van de Master na master in het sociaal recht vult deze lijst aan met
door haar geselecteerde masterproeven die zijn ingediend en verdedigd in de tweede zittijd
en die mogelijkerwijze in aanmerking komen voor de toekenning van de BASEstudentenprijs. De betrokken studenten worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
Art. 5. In functie van het aantal geselecteerde masterproeven en de daarin behandelde
onderwerpen stelt de examencommissie de jury samen.
Inleiding|
De jury bestaat uit ten minste drie leden. Elk jurylid leest alle in aanmerking genomen
masterproeven.
Art. 6. De jury hanteert met het oog op de toekenning van de prijs dezelfde criteria als
degene die gelden voor het quoteren van de masterproef.
De voorzitter van de examencommissie waakt ervoor dat de jury hem tijdig haar beslissing
mededeelt. De voorzitter deelt de beslissing onverwijld mee aan BASE met het oog op het
vlotte verloop van de organisatie van de uitreiking van de prijs.
De jury heeft het recht te beslissen dat de prijs wordt gedeeld door twee studenten die ex
aequo worden gerangschikt of, met voorafgaande toestemming van BASE, dat een tweede
prijs ter waarde van 500 euro wordt toegekend. De prijs wordt niet toegekend, indien geen
enkele van de ingediende en verdedigde masterproeven hiervoor in aanmerking komt.
Art. 7. Er bestaat geen verhaal tegen de beslissingen van de jury.
Art. 8. De
prijs
wordt
uitgereikt
ter
gelegenheid
van
de
jaarlijkse
algemene
ledenvergadering van de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht of op een andere
activiteit georganiseerd door de Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel..
De studenten van het huidig academiejaar en van het voorgaande academiejaar worden
hierop uitgenodigd. De studenten van wie de masterproef is geselecteerd door de
examencommissie, zijn aanwezig op de prijsuitreiking.
Art. 9. De naam van de winnaar van de BASE-studentenprijs worden evenals de titel en het
onderwerp van de bekroonde masterproef bekendgemaakt.
De winnaar verplicht zich ertoe in de eventueel gepubliceerde versie van de bekroonde
masterproef of een bijgewerkte versie ervan te vermelden dat hij de BASE-studentenprijs
heeft behaald.
2
Download