Het reglement Ieder jaar bloeien prachtige bloemen in het koren van

advertisement
1. Het reglement
Ieder jaar bloeien prachtige bloemen in het koren van de afstudeeronderzoeken. Dit geldt zowel voor studenten
die identiteit (smal of breed) hebben gekozen als hoofdonderwerp, als voor hen die een algemeen pedagogisch of
didactisch onderwerp namen, maar waarin de identiteit in brede zin aan bod komt. Uit alle hoge beoordelingen
zal een jury op voordracht van de pabo docenten kijken welke drie uiteindelijk mogen meedingen voor de Wim
ter Horst CHE-scriptieprijs. Van deze drie zal er één de prijs winnen – dat is een sculptuur en een bedrag ter
waarde van 250 euro, ter beschikking gesteld door de hoofdsponsor - en krijgen de twee andere een eervolle
vermelding. Van alle drie zullen de onderzoeken worden bewaard op een eervolle wijze in de Onderwijs Werk
Plaats om daarmee als voorbeeld te dienen voor andere studenten. De winnaar mag zich christelijk pedagoog bij
uitstek noemen.
Criteria
De scriptie moet oorspronkelijk zijn.
De scriptie moet vernieuwend van karakter zijn.
De scriptie moet gericht zijn op praktische toepassing.
De scriptie heeft identiteit of godsdienstige vorming als hoofdonderwerp of deze aspecten zijn tenminste
aanwijsbaar aanwezig, indien het hoofdonderwerp anders is.
De scriptie moet op excellente wijze voldoen aan de door de pabo gestelde eisen met betrekking tot het
afstudeerniveau.
Procedure
Procedure De inzending voor het jaar 2012 dient uiterlijk op de vrijdag in de week die aan de diplomering
voorafgaat om 12.00 uur aan het academiebureau van de pabo te zijn verzonden, zowel geprint als digitaal.
Hiervoor is de pabo-docent die de excellente kandidaat heeft begeleid verantwoordelijk. Alle excellente paboCHE afstudeerscripties vanaf 1 september 2011 kunnen meedingen, dus ook uit de niet-voltijd opleidingen. Het
secretariaat van de prijs berust bij het academiebureau van de pabo. Alle inzendingen krijgen na jurybeslissing
te horen wie er wel en niet zijn genomineerd, maar pas tijdens de uitreiking van de prijs wordt bekend gemaakt
wie de winnaar is. De uitslag is bindend. Een inzending komt slechts eenmaal in aanmerking voor de prijs.
Inzendingen worden door het academiebureau desgevraagd aan de inzender geretourneerd, met uitzondering van
de vier genomineerden.
Jury
De jury bestaat uit vier leden: de sectie godsdienst zal samen met prof dr. W. ter Horst het voorzitterschap
bekleden. De sectie onderwijskunde/pedagogiek en het MT leveren ieder een lid. De jury beslist met
meerderheid van stemmen over het toekennen van de prijs. Indien de docent die een excellente kandidaat heeft
begeleid lid is van de jury, zal hij in het desbetreffende geval uitgesloten zijn van stemming. De jury dient zich
niet te laten beïnvloeden door een eventueel bij de inzending gevoegd schrijven of een mondelinge toelichting
van een begeleidend docent. De jury zal naast de prijs ook twee eervolle vermeldingen toekennen. De jury stelt
een juryrapport op; daarin formuleert de jury hoe zij tot haar eindoordeel is gekomen. De winnaar van 2011
verklaart zich bereid de prijs van 2012 uit te reiken De Wim ter Horst CHE-scriptieprijs is ingesteld en wordt
in stand gehouden door de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede. Hoofdsponsor is Pi-Educatie
Download