Juryrapport H.A. Brasz-scriptieprijs 2015 Dames en heren, Vandaag

advertisement
Juryrapport H.A. Brasz-scriptieprijs 2015
Dames en heren,
Vandaag reiken we de H.A. Brasz-scriptieprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde uit voor de
beste Bestuurskunde-scriptie uit 2015.
Maar vóór we dat doen, wil de jury stilstaan bij de naamgever van de scriptieprijs, professor Henk
Brasz. Henk Brasz is vorig jaar helaas overleden. Als Nederlandse bestuurskundigen hebben wij zeer
veel aan hem te danken. Hij was de eerste voltijdshoogleraar Bestuurskunde in ons land, en heeft
ons vakgebied een stevige basis gegeven. Henk Brasz was een eminente persoonlijkheid die ook op
hoge leeftijd nog dikwijls aanwezig was bij de uitreiking van de prijs die naar hem genoemd was. Wij
denken in dankbaarheid aan hem terug en spreken de hoop uit, dat de H.A. Brasz-scriptieprijs nog
vele jaren uitgereikt mag worden. Daarmee eren wij hem.
-1. Met deze masterscriptieprijs eren we ook elk jaar een pas afgestudeerd bestuurskundige. Dit jaar
heeft de jury zestien nominaties ontvangen. Deze nominaties waren afkomstig van zeven van de
twaalf aangeschreven universiteiten. Nominaties kwamen van de Rijksuniversiteit Groningen,
Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden,
Erasmus Universiteit Rotterdam, en Radboud Universiteit. Van Wageningen University,
Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Tilburg University en de Universiteit
van Maastricht ontvingen we geen nominaties.
2. De jury bestond uit leden van elf verschillende universiteiten: Heinrich Winter (Rijksuniversiteit
Groningen), Veronica Junjan (Universiteit Twente), Robbert Biesbroek (Wageningen University),
Maartje van Lieshout (Radboud Universiteit Nijmegen), Femke van Esch (Universiteit Utrecht),
Ronald van Steden (Vrije Universiteit Amsterdam), Gerard Breeman (Universiteit Leiden), Mark
de Bruijne (TU Delft), Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam), Christine Neuhold
(Universiteit van Maastricht), en Linze Schaap, voorzitter (Tilburg University).
3. Ook dit jaar weer heeft de jury de lat hoog gelegd: een scriptie moest met ten minste een 8,5 zijn
beoordeeld om te kunnen worden genomineerd. De jury heeft de genomineerde scripties in twee
ronden beoordeeld: in de eerste ronde hebben steeds twee juryleden de scripties gelezen. Op
basis van die beoordelingen is een shortlist samengesteld met de vier als beste beoordeelde
scripties. Die vier scripties zijn vervolgens door alle juryleden beoordeeld. De belangrijkste
criteria hierbij waren: behandelt de scriptie een voor de bestuurskunde relevant onderwerp, is de
probleemstelling origineel, is er sprake van een multidisciplinaire aanpak, van een deugdelijke
argumentatie en van correct gebruik van theoretische inzichten? Daarnaast moet de
methodologische kwaliteit (waaronder controleerbaarheid van dataverzameling en data-analyse)
uitstekend zijn. En, uiteraard, moet aan het einde van de scriptie de probleemstelling worden
beantwoord. De commissie beschouwt het ook als een belangrijk pluspunt dat de scriptie
relevant is voor de bestuurlijke praktijk. En, tot slot, de scriptie moet voldoen aan eisen van
leesbaarheid en correct taalgebruik.
4. De onderwerpen van de ingezonden scripties weerspiegelen zowel de verbreding van ons
vakgebied als de actualiteit: van sociale wijkteams tot effecten van hulpprogramma’s in Afrika,
van opvattingen van publieke leidinggevende tot burgerparticipatie, tot Europese eenwording.
Wellicht mede daardoor slagen niet alle scriptieschrijvers erin een relatie te leggen met de
bestaande bestuurskundige theoretische canon. Ook valt het de jury op, dat een vertaling van de
onderzoeksresultaten naar de praktijk van het openbaar bestuur niet altijd uit de verf komt,
sterker: soms zelfs ontbreekt. Wij zien op beide punten overigens wel een verbetering ten
opzichte van vorig jaar.
5. Net als vorig jaar is de jury kritisch over het algemene niveau van de scripties. De verwachtingen
waren hoog gespannen; alle ingezonden scripties waren immers beoordeeld met een 8,5 of
hoger. Toch waren er niet veel scripties die op alle onderdelen excellent waren.
6. Des te mooier is het, dat één scriptie met kop en schouders boven de andere uitsteekt! De jury
prijst zich gelukkig met het feit dat er een duidelijke winnaar is. De winnaar van de H.A. Brasz
scriptieprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde voor het jaar 2015 is Karin ter Horst, voor
haar scriptie “Technical Fixes to Political Problems? A Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis
(fsQCA) of Dutch-supported Governance Interventions in Rwanda 2007-2013”. Zij is afgestudeerd
als Master of International Public Policy and Management aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, bij Geske Dijkstra en Frans van Nispen tot Pannerden.
7. De scriptie gaat over een belangrijk thema: de effectiviteit van hulp aan zich ontwikkelende
landen. Karin ter Horst focust daarbij niet op het macroniveau, maar heeft studie gemaakt van
afzonderlijke projecten op het terrein van goed bestuur: ontwikkeling van de rechtsstaat en
decentralisatie.
8. Karin is erin geslaagd een scriptie te schrijven die op vrijwel alle onderdelen zeer goed is. De
probleemstelling is origineel en relevant. Zij werkt die theoretisch op een zeer uitgebreide en
volwassen manier uit, durft multidisciplinair te zijn, en kiest vervolgens voor een vernieuwende
en complexe methodologie waarbij ze laat zien deze volledig te beheersen. Het onderzoek is ook
zorgvuldig uitgevoerd, het empirische onderzoek is zeer uitgebreid; “indrukwekkend”, noemde
één van de juryleden dat. En, ondanks het wat technische analysehoofdstuk, zijn de conclusies
goed leesbaar en begrijpelijk.
9. Als we een kritische noot mogen plaatsen, dan had de jury had graag nog wat meer aandacht
gezien voor de praktische relevantie van het onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van concrete
beleidsaanbevelingen. Ook de inbedding in bestaande bestuurskundige literatuur had steviger
gekund. Maar dan zijn voetnoten van een immer kritische jury. Maar al-met-al concludeert de
jury dat Karin een heel mooie scriptie geschreven heeft!
10. Het is me dan ook een groot genoegen om namens de jury de H.A. Brasz-scriptieprijs voor het
jaar 2015 uit te mogen reiken aan Karin ter Horst voor haar scriptie “Technical Fixes to Political
Problems?”!
---
Download