Reglement Walter Leën Prijs

advertisement
Reglement Walter Leën Prijs 2014-2016
Artikel 1 - Doelstelling
Het Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht heeft een driejaarlijkse 'Walter Leën Prijs voor
Sociaal Recht' (hierna genoemd: de Prijs) ingesteld tot aanmoediging van het onderzoek
binnen het domein van het sociaal recht. De Prijs wordt in 2017 toegekend voor de periode
2014-2016.
Artikel 2 - Kandidaten
De Prijs wordt toegekend aan universitairen die afgestudeerd zijn aan een Belgische
universiteit en die zich bijzonder verdienstelijk maken met publicaties over sociaal recht.
Op 1 januari 2017 mogen de kandidaten de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben.
Aan een zelfde persoon mag de Prijs hoogstens eenmaal worden toegewezen.
Artikel 3 - Werken die in aanmerking komen
De werken die in aanmerking worden genomen, zijn Nederlandstalige boeken. Hiertoe
behoren monografieën en boeken met verscheidene auteurs die niet elk verantwoordelijk
zijn voor afzonderlijke bijdragen.
De werken moeten gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016. Niet
alleen gepubliceerde doctorale proefschriften, maar ook (nog) niet gepubliceerde komen in
aanmerking voor de Prijs, voor zover ze tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016
verdedigd zijn.
Elke kandidaat kan één publicatie inleveren.
Artikel 4 - Bedrag van de Prijs
De Prijs bedraagt 10.000 euro.
Artikel 5 - Procedure
De kandidaten sturen de werken die in aanmerking komen voor de Prijs vóór 1 mei 2017
in twee exemplaren naar het secretariaat van het Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, Blijde-Inkomststraat 19 – bus 03409, 3000
Leuven.
Elk werk is vergezeld van een formulier met alle nodige gegevens met betrekking tot de
kandidaat en het voorgedragen werk.
Zowel dit formulier als het reglement van de Prijs kunnen worden aangevraagd bij het
secretariaat van het Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht.
De namen van de kandidaten, de verslagen van de besprekingen en van de stemmingen
die betrekking hebben op de toekenning van de Prijs, mogen bekend noch ruchtbaar
worden gemaakt. Over het bekroonde werk brengt de jury wel een beoordelingsverslag
uit.
Artikel 6 - Jury en beoordelingscriteria
In mei-juni 2017 beslist een jury over de toekenning van de Prijs. De jury bestaat uit de
leden van het Beheerscomité van het Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht (hierna
genoemd: het Beheerscomité) en uit een vertegenwoordiger van de universiteiten van
Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt, aangezocht door het Beheerscomité.
Per ingezonden werk maken minstens twee juryleden een verslag, met een beoordeling
van de volgende aspecten:





originaliteit;
documentatie;
kritische diepgang;
vorm (correct taalgebruik, verstaanbaarheid, leesbaarheid);
(maatschappelijke) relevantie.
Na beraadslaging beslist de jury bij geheime stemming.
Een kandidaat die bij een van de eerste twee stembeurten de absolute meerderheid van de
stemmen haalt, wordt bekroond.
Indien geen kandidaat bij de tweede stemming een dergelijke uitslag behaalt, wordt er
overgegaan tot een derde en laatste stemming, waarbij de betrekkelijke meerderheid voor
de bekroning van het werk voldoende wordt geacht.
Ingeval twee kandidaten ex aequo worden geplaatst, bekroont de Jury de jongste
kandidaat of verdeelt zij de Prijs tussen de twee kandidaten.
Artikel 7 - Niet toekenning
De jury kan beslissen de Prijs in deze driejaarlijkse periode niet toe te kennen.
Artikel 8 - Uitreiking en vermelding
De Prijs wordt uitgereikt in juli 2017, ter gelegenheid van de plechtige promotie van de
master in de rechten van de KU Leuven.
De laureaat krijgt de toestemming om op zijn werk te vermelden: "Laureaat van de Walter
Leën Prijs voor Sociaal Recht 2014-2016".
Download