aanwervingsvoorwaarden

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS
GEMEENTE HULSHOUT
Naam / voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat / nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gemeente / postnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon/GSM nummer: …………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de contractuele functie in voltijds verband van:

technisch beambte contract onbepaalde duur.
Niveau E
Ondergetekende verklaart hierbij door het gemeentebestuur in het bezit te zijn gesteld en kennis te
hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en bijzondere
aanwervingsvoorwaarden, de aanwervingsprocedure, de beoordelingsproef, en de
functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen.
Naam, datum en handtekening
De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten:
 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier;
 Een sollicitatiebrief met curriculum Vitae;
Gelieve de verplichte documenten vast te hechten aan dit voorblad in de hiervoor vermelde volgorde
en aan te kruisen welke documenten wij in bijlage kunnen terugvinden.
U dient uw kandidatuur over te maken als volgt:
- aan het college van burgemeester en schepenen Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
U kunt dit doen op één van de volgende manieren:
- per post
- e-mail [email protected]
De inschrijvingen dienen binnen te zijn uiterlijk op vrijdag 23 december 2016.
BIJLAGE
Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina’s:
-
de functiebeschrijving;
-
de toelatingsvoorwaarden;
-
de aanwervingsvoorwaarden;
-
de aanwervingsprocedure;
-
selectieprocedure (selectiereglement);
-
valorisatie diensten;
-
de beoordelingsproef;
-
voordelen;
-
weddeschaal;
FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH BEAMBTE
1. Identificatie
functienaam :
dienst of afdeling :
niveau en functionele loopbaan :
graad :
Technisch beambte
technische dienst : Werklieden
E1-E2-E3
Technisch beambte
2. Algemene situering
plaats in organisatie:
Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de ploegbaas van de technische dienst.
Hoofddoel van de functie:
De technisch beambte zorgt voor een snelle en correcte uitvoering van allerlei herstelling- en
onderhoudswerken aan het gemeentelijk patrimonium (berm- en weginfrastructuur en -signalisatie,
groenzones en rustplaatsen, kerkhoven, speelpleinen, gebouwen en terreinen,…) Je zorgt ervoor dat
de burgers kunnen gebruik maken van verzorgde en veilige gemeentelijke infrastructuren en
accommodaties.
3. Functie-inhoud
De lijst met taken is niet beperkend:
 zorgen dat de burgers kunnen gebruik maken van een verzorgde en veilige infrastructuur,
accommodatie, materialen en speelpleinen;
 het opbreken en leggen van kasseien, voet- en fietswegen;
 de aanleg, het onderhoud en de herstelling van de gemeentelijke wegeninfrastructuur;
 de aanleg, het onderhoud en de reiniging van de gemeentelijke lokalen, speelpleinen, kerkhoven;
 het beheer van gestolen fietsen en het merken ervan;
 het onderhoud en het merken van de brandkranen;
 het maaien van bermen, terreinen en groenpleinen;
 het ophalen van zwerfvuil;
 hulp bieden:
 bij het uitvoeren van schilder-, schrijn-, metsel-, bevloerings- en bezettingswerken,
loodgieterij, glas-, elektriciteits-, las-, onderhouds- en installatiewerken (ervaring of affiniteit
met één of meerdere van deze domeinen strekt tot aanbeveling);
 op het containerpark en in het magazijn;
 bij de strijd tegen het sluikstorten;
 het ruimen van sneeuw;
 bij kleine herstellingen aan het straatmeubilair en/of het openbaar domein;
 bij het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen van signalisatiemarkeringen;
 het vervangen van collega’s bij afwezigheden.
4. Functie-profiel
Attitudes:
 Je bent een goede werker die van aanpakken weet en steeds bereid is om bij te leren.
 Je kunt goed samenwerken in teamverband.
 Je voert de opgelegde taken stipt en nauwkeurig uit.
Vereiste vaardigheden:
 Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee om indien nodig buiten de normale diensturen
te werken.



Je bent polyvalent.
Je bent zelfstandig en nauwkeurig in de uitvoering van de opgelegde taken.
Je bent bereid om permanent bij te scholen de opgedane kennis te integreren in de werking
van de dienst.
 Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Pluspunten:
- Je bent in het in het bezit van een rijbewijs C of D.
- Je bent handig.
Deze functie- en profielbeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden aan
nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het gemeentebestuur.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Artikel 7 rechtspositieregeling
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een
schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Die beschikt bij haar beoordeling van
de kandidaturen over een appreciatiebevoegdheid. Ze zal bij eventuele ongunstige vermeldingen die
informatie toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (dienstbelang) en aan de
overheidscontext (waardigheid van de openbare functie) en zich voor de toelating van de kandidaat
laten leiden door redelijkheid en evenredigheid.
De voorwaarde over de burgerlijke en politieke rechten, vermeld in punt 2°, is echter wel imperatief
en betekent dat een kandidaat niet op strafrechtelijke grond uit zijn burgerlijke en politieke rechten
mag ontzet zijn.
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet, in overeenstemming met artikel
26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers,
vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
Artikel 8 RPR
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. De taalvereisten dienen strikt nageleefd te worden.
Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is enkel
Selor (het Selectiebureau van de federale overheid) bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor de
functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens de
selectieprocedure beoordeeld door het bestuur.
Voorwaarden voor aanwerving
* diploma: geen diploma vereist;
* andere: slagen in een bekwaamheidsproef.
AANWERVINGSPROCEDURE
Artikel 14 RPR
§1. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten voor de deelname aan de selectieprocedure voldoen
aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de selectie
uitgezonderd.
§2. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan
alle aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd, voor de aanstelling.
SELECTIEPROCEDURE/SELECTIEREGLEMENT
Artikel 19 RPR
De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteren in
een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest geschikte kandidaat
wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten
en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.
DIENSTEN IN DE PRIVE-SECTOR OF ALS ZELFSTANDIGE
Artikel 57 RPR
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt, voor maximum 5 jaar, in aanmerking
genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor
de uitoefening van de functie.
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring
met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld
wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere verloop
van de loopbaan.
DIENSTEN IN DE OPENBARE-SECTOR
De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente, worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten met uitzondering van
de schaalanciënniteit.
SELECTIEPROEF
Het bestuur heeft de mogelijkheid om over te gaan tot het screenen van de kandidatuurstellingen
(brief en curriculum vitae). Deze preselectie gebeurt door de gemeentesecretaris in aanwezigheid van
de schepen van personeel, de verantwoordelijke van de personeelsdienst en de meesterknecht.
De selectieproef zal bestaan uit een praktisch en een mondeling gedeelte.
Om geslaagd te zijn dient de kandidaat 50 % op elk onderdeel van de proef te behalen en 60% op het
totaal der proeven.
VOORDELEN








maaltijdcheques 7 euro/arbeidsdag
35 dagen verlof (afhankelijk van de prestaties in het vakantiedienstjaar)
vergoeding onkosten openbaar vervoer
vergoeding onkosten dienstverplaatsing
fietsvergoeding
voordelen sociale dienst o.m. vakantiedienst, verschillende premies
hospitalisatieverzekering
aanvullende pensioenverzekering
SALARISSCHAAL


Ervaring in privésector of als zelfstandige, worden in aanmerking genomen voor een
maximum van 5 jaar op voorwaarde dat de beroepservaring relevant is voor de uitoefening
van de functie.
Diensten in de openbare sector worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit
meegerekend voor 100%.
Huidig indexpercentage: 164,06 %.
Aanvangsjaarwedde : 21.737,95 trap 0,
Bruto geïndexeerde maandwedde : 1.775,94 euro + stand- of haardplaatstoelage.
Netto maandwedde alleenstaand persoon met geen relevante ervaring= trap 0: 1.475,17 euro + 147
euro maaltijdcheques.
Er bestaan doorgroeimogelijkheden naar de schaal D1-D3 met later eventueel D4-D5.
1
salarisschalen
E1
E2
E3
Minimum
Maximum
13.250
15.000
13.550
15.650
14.200
16.550
Verhoging
1x1x100
3x2x100
1x2x150
3x2x100
6x2x150
1x1x150
7x2x150
1x2x100
4x2x150
1x2x200
1x1x150
12x2x150
1x2x400
0
1
2
3
4
5
13.250
13.350
13.350
13.450
13.450
13.550
13.550
13.700
13.700
13.850
13.850
14.000
14.200
14.350
14.350
14.500
14.500
14.650
6
13.550
14.000
14.650
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
13.650
13.650
13.800
13.800
13.900
13.900
14.000
14.000
14.100
14.100
14.250
14.250
14.400
14.400
14.550
14.550
14.700
14.700
14.850
14.850
15.000
14.150
14.150
14.300
14.300
14.450
14.450
14.600
14.600
14.750
14.750
14.850
14.850
15.000
15.000
15.150
15.150
15.300
15.300
15.450
15.450
15.650
14.800
14.800
14.950
14.950
15.100
15.100
15.250
15.250
15.400
15.400
15.550
15.550
15.700
15.700
15.850
15.850
16.000
16.000
16.150
16.150
16.550
Download