Informatiebundel aanwervingsexamen Ergotherapeut

advertisement
OCMW LAARNE
Colmanstraat 51 -9270 Laarne
Informatiebundel aanwervingsexamen
Ergotherapeut
Inhoud
1. Functieomschrijving
2. Toelatingsvoorwaarden
3. Aanwervingsvoorwaarden
4. Examenprogramma
5. Geldelijk statuut en weddeschaal
De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren, gericht aan de persoon of dienst
vermeld in het vacaturebericht:
a. door een per post verzonden sollicitatiebrief of voorgedrukt sollicitatieformulier ;
b. door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief of voorgedrukt sollicitatieformulier
tegen ontvangstbewijs;
De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 31 oktober 2014
Voor meer informatie kan u terecht bij Dorine Van Damme of Christiane De Clercq, tel .
09.365.46.90 of via e-mail [email protected]
1. Functieomschrijving
Ergotherapeut ( BV1-BV3)
Departement/afdeling/dienst :
Woonzorgcentrum
Directe leidinggevende :
Hoofdverpleegkundige dementenafdeling
Niveau & rang :
Niveau B rang Bv
Graad :
Deskundige
Type functie:
Verzorgend
Salarisschaal :
BV1-BV2-BV3
Hoofddoel van de functie
De bewoner of de gebruiker alle kansen geven om zijn psychische, fysische en sociale
mogelijkheden maximaal te benutten of te ontplooien.
Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe
U staat in voor de begeleiding van de bewoners/gebruikers met als doel de zelfredzaamheid
van de bewoners/gebruikers te behouden en/of te verbeteren (o.a. : ADL training, opzetten
van activatie- en stimulatietechnieken).
U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie enz. U gaat hierbij
vertrouwelijk om met de verkregen informatie..
Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie
-
-
U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines de
levenskwaliteit van de bewoners/gebruikers te optimaliseren en het levenscomfort te
verhogen.
U staat in voor taken in verband met de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en
bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening.
U staat in voor de taken in verband met de sociaal-culturele activiteiten en animatie
met als doel het sociale netwerk van de bewoners/gebruikers op te bouwen of te
ondersteunen.
-
U staat in voor functiegerelateerde administratieve taken.
Onder leiding van de verantwoordelijke bejaardenzorg, staat u, samen met het EKAteam, in voor het opzetten en uitvoeren van een vrijwilligersbeleid.
U werkt samen met vrijwilligers, externe organisaties en ouderenvoorzieningen met
als doel een brugfunctie naar de buitenwereld te creëren.
Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief
U geeft advies in verband met de aankoop en het gebruik van bepaalde materialen, aangepaste
hulpmiddelen, meubelen en toestellen.
Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie
Signaleren van problemen die worden vastgesteld bij de uitvoering van het werk en proactief
verbetervoorstellen aanbrengen.
Verruimende bepalingen
Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en de
belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig
te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit
document zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken aan
collega’s en andere diensten.
Functieprofiel
Kennisvereisten
-
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling:
woonzorgdecreet
Grondige kennis van ergotherapeutische methoden en diverse technieken
Kennis van de software van de dienst
Sectorkennis
Basiskennis van de doelstellingen van het Ocmw en de werking van het bestuur in zijn
geheel
Competentievereisten
Kerncompetenties
Klantgerichtheid:
-
-
Een optimaal ondersteunende houding aannemen t.o.v. alle interne en externe klanten
met als uiteindelijk doel probleemoplossend op te treden en tegemoet te komen aan
hun wensen en noden.
Klanten benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en
feedback
Betrokken zijn en kwalitatief handelen:
- Bij het uitvoeren van het takenpakket zich persoonlijk aangesproken voelen om
kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.
- Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.
Luisteren en empathie tonen:
- Zich kunnen inleven in de situatie/wereld van de klant
- Zich ruimdenkend kunnen opstellen
- Aandacht hebben voor wat anderen bezig houdt
Type- en niveaugerelateerde competenties
Peter-/meterschap opnemen:
-
Optreden als vertrouwensfiguur voor anderen zodat zij kunnen groeien in hun functie
Adviseren
-
Anderen zowel binnen als buiten de organisatie op basis van eigen expertise en
inzichten op maat advies kunnen verstrekken
Belangen van de organisatie vooropstellen
Standpunten durven innemen en geloofwaardig genereren naar anderen toe
Effectief presenteren
-
Op een gestructureerde en synthetische wijze een boodschap aan een groep
overbrengen
Anderen vanuit de eigen expertise kunnen adviseren
Creatief denken
-
Aanbrengen van originele ideeën om het bestaande en vertrouwde te kunnen
overstijgen
Objectieven stellen
-
Doelstellingen vooropstellen en vertalen in kwantitatieve en kwalitatieve criteria
Hieraan een stappenplan en verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen koppelen
Oordeelsvorming
-
Een objectief onderbouwd beeld vormen over een situatie of persoon op basis van
beschikbare informatie
Verantwoordelijkheid opnemen
-
Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde prestaties binnen eigen
bevoegdheid en dit tegenover alle niveaus van de organisatie
2. Toelatingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot een functie bij het OCMW-bestuur moeten de kandidaten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het
strafregister dat maximaal drie maanden oud is. Als daarop een ongunstige vermelding
voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen , die hij samen
met het uittreksel aan het Ocmw-bestuur bezorgt. De aanstellende overheid oordeelt over de
inhoud van het uittreksel en neemt de opmerking van de kandidaat in overweging. Bij de
beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het dienstbelang, de waardigheid
van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking.
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en haar uitvoeringsbesluiten en het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers.
4. onderdaan zijn van een land dat lid is van de EER ( Europese Economische Ruimte) of van
de Zwitserse Bondsstaat.
3. Aanwervingsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:
1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken.
2. slagen voor de selectieprocedure
3. houder zijn van
-
1. De beroepstitel van ergotherapeut
-
2. Beschikken over een diploma dat een opleiding ergotherapie bekroont (bachelor in
de ergotherapie), die overeenstemt met een opleiding van minstens 3 jaar in het kader
van een voltijds hoger onderwijs, dat beantwoordt aan de vereisten, bepaald in artikel
3 van het KB van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten
voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de
lijst van de technische prestaties.
4. Examenprogramma
1. Een schriftelijk selectiegedeelte bestaande uit drie proeven:
a) een schriftelijk gedeelte om te kunnen oordelen over de algemene vorming van de
kandidaten, dat omvat het samenvatten en kritisch becommentariëren van een tekst over een
onderwerp van algemene aard op het peil van de te begeven functie.
b) een schriftelijk gedeelte over de kennis van de vakken, gekozen volgens de aard van de te
begeven functie dat tot doel heeft de beroepsgeschiktheid van de kandidaten te beoordelen
c) een schriftelijk gedeelte omvattend een gevalstudie waarbij de kandidaat wordt
geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie
kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de
kandidaat tracht een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een verslag weer te
geven.
2. een mondeling selectiegedeelte .
De geslaagde kandidaten voor het schriftelijk selectiegedeelte worden beoordeeld over hun
motivatie en de interesse voor het werkterrein. Deze proef strekt er ondermeer toe om de
kandidaat te testen op de kennis , de vaardigheden en de attitudes waarover hij of zij volgens
het functieprofiel dient te beschikken.
Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de
selectieprocedure is 60 %. Op ieder afzonderlijk selectiegedeelte dient 50 % behaald te
worden; indien een selectiegedeelte meer dan één proef omvat, moet bovendien 50 % van de
punten worden behaald op elk van die proeven. Om toegelaten te worden tot een volgende
stap in de selectieprocedure is 50 % vereist, tenzij de selectietechnieken te kort op elkaar
volgen om over de selectieresultaten van de afzonderlijke procedures te kunnen beschikken.
5. Geldelijk statuut en weddenschaal
Functionele loopbaan:
BV1-BV2-BV3 voor de graad van ergotherapeut
a. van BV1 naar BV2 na 4 jaar schaalanciënniteit in BV1 en een gunstig evaluatieresultaat;
b. van BV2 naar BV3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in BV1 en BV2 en een
gunstig evaluatieresultaat.
Meeneembare geldelijke anciënniteit : alle openbare en alle nuttige anciënniteit uit de
privésector of als zelfstandige.
Maaltijdcheques : € 6,5
Gratis hospitalisatieverzekering
Woon-werkverkeer: fietsvergoeding en kostenvergoeding openbaar vervoer.
salarisschalen
BV1
BV2
BV3
BV5
Minimum
Maximum
17.450
23.450
18.950
26.550
19.650
29.250
22.050
33.350
Verhoging
1x1x450
10x2x500
1x2x550
1x1x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x750
1x1x800
3x2x800
1x2x750
6x2x800
1x2x850
1x1x950
1x2x900
5x2x950
1x2x900
4x2x950
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
17.450
17.900
17.900
18.400
18.400
18.900
18.900
19.400
19.400
19.900
19.900
20.400
20.400
20.900
20.900
21.400
21.400
21.900
21.900
22.400
22.400
22.900
22.900
23.450
18.950
19.600
19.600
20.200
20.200
20.800
20.800
21.450
21.450
22.050
22.050
22.700
22.700
23.300
23.300
23.900
23.900
24.550
24.550
25.150
25.150
25.800
25.800
26.550
19.650
20.450
20.450
21.250
21.250
22.050
22.050
22.850
22.850
23.600
23.600
24.400
24.400
25.200
25.200
26.000
26.000
26.800
26.800
27.600
27.600
28.400
28.400
29.250
22.050
23.000
23.000
23.900
23.900
24.850
24.850
25.800
25.800
26.750
26.750
27.700
27.700
28.650
28.650
29.550
29.550
30.500
30.500
31.450
31.450
32.400
32.400
33.350
Download