Synthese rapport resultaten van de evaluatie 2011 van SB

advertisement
Synthese: Resultaten van de selectieprocedure 2011 van
aanvragen voor een doctoraatsbeurs voor strategisch
basisonderzoek
1.
Samengevat
Op 15 september 2011 werden 661 aanvragen voor een doctoraatsbeurs ontvangen. Hiervan waren 651
dossiers finaal ontvankelijk.7 kandidaten hebben hun beursaanvraag ingetrokken. 644 aanvragers hebben hun
kandidatuur effectief verdedigd voor een college van deskundigen. Het aantal aanvragen dit jaar is
vergelijkbaar met vorig jaar en dus voor de tweede keer op rij uitzonderlijk hoog.
Er waren 32 aanvragers uit de humane wetenschappen wat toch een belangrijke stijging (circa 30%) betekent
t.o.v. de voorgaande jaren. Het aantal herkansers stijgt (156 in 2011, 123 in 2010 en 100 in 2009). Het aantal
aanvragers met een hogeschool diploma was vorig jaar drastisch gestegen van 15 in 2009 naar 62 in 2010. Dit
jaar waren er 46 aanvragers met een hogeschooldiploma en 58 aanvragers met een buitenlands diploma.
De kandidaten werden in 77 colleges beoordeeld door circa 361 deskundigen. De colleges vonden plaats van
4 november tot en met 6 december. 45 IWT adviseurs hebben één of meerdere colleges begeleid.
De evaluatie gebeurde op basis van drie criteria, kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.
Aan de volgens deze procedure 201 best gerangschikte kandidaten wordt een contract voor een
doctoraatsbeurs aangeboden. Dit betekent dat de slaagkans dit jaar 31 % bedraagt.
Er wordt een gerangschikte reservelijst aangelegd van 5 kandidaten.
Het bedrag van de bench-fee werd in 2010 tijdelijk verminderd tot 3000€ per jaar. In de huidige budgettaire
situatie is er geen noodzaak tot verlenging van deze tijdelijke maatregel. Bijgevolg wordt voor 2012 de benchfee opnieuw verhoogd voor alle bursalen tot het oorspronkelijk bedrag (3718,44 €).
2.
Methodiek en Resultaten
De drie criteria waarop gescoord werd zijn: kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.
Voor elk criterium werd een uitsluitingscore voorzien. Kandidaten met een uitsluitingscore komen niet in
aanmerking voor financiering. Van deze uitsluitingscores werd 56 maal gebruik gemaakt voor minstens één
van de drie criteria.
Per college werd een quotum vastgelegd van het aantal beurzen dat in dat college rechtstreeks kon
toegewezen worden indien de kwaliteit van de aanvraag voldoende groot was. Vervolgens werd een globale
ranking gemaakt van alle aanvragen.
Voor deze globale ranking werd een totaalscore berekend. In deze score is het gewicht toegekend aan de score
voor kandidaat vier keer groter dan het gewicht toegekend aan de scores voor project en
toepassingsmogelijkheden.
1
Bij gelijke totaalscore werd vervolgens een totaalscore berekend zonder rekening te houden met de score
toepasbaarheid. Van de overblijvende ex aequo’s, werden de kandidaten met de hoogste graden van
afstuderen als beste gerangschikt.
Het gemiddeld slaagpercentage bedraagt dit jaar 31%. In 2010 bedroeg het slaagpercentage 30% en de
voorgaande jaren schommelde dit rond de 40%.
Het slaagpercentage van:
 de kandidaten met een diploma humane wetenschappen bedraagt 25%,
 de herkansers bedraagt 31%.
 kandidaten met een buitenlands diploma bedraagt 32.8%.
1 van de 5 kandidaten met een hogeschooldiploma (excl de industrieel ingenieurs) behaalt zijn beurs. 31%
van de ingenieurs met een hogeschooldiploma behaalt zijn beurs.
3.
Berichtgeving
Op 15/12/2011 na beslissing van de Raad van Bestuur van het IWT wordt:
-
de lijst van de geslaagde kandidaten op de website van het IWT kenbaar gemaakt
aan alle kandidaten en hun promotoren per e-mail medegedeeld of aan hen een beurs wordt toegekend
aan elke rector per mail de scores medegedeeld van elke kandidaat uit hun universiteit
2/2
Download