te verwerven bij uitoefening van de functie

advertisement
Diensthoofd Bibliotheek (B1-B3) (m/v)
Statutair – Voltijds
(vacaturenummer 2015-13)
___________________________________________________________
Plaats in de organisatie:
werkt onder de rechtstreekse leiding van de coördinator socio-culturele zaken en vrije
tijd
Hoofddoel van de functie:
leiding over alle werkzaamheden van de gemeentelijke openbare bibliotheek, met
inbegrip van beleidsadviserende taken en de zorg dat de beleidsbeslissingen, van
toepassing op de dienst, uitgevoerd worden.
Taakomschrijving:
-
zorgen voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de vooruitgang en de
resultaten van de werkzaamheden i.v.m. de gemeentelijke openbare bibliotheek
duidelijke opdrachten geven naar de medewerkers en ondersteuning geven bij de
uitvoering van de taken
organiseren van en meewerken aan werkoverleg
zorgen voor een optimale begeleiding, aanmoediging en motivering van de
medewerkers
is verantwoordelijke voor de afhandeling van de dossiers van de dienst
is verantwoordelijke voor alle administratie die voor het college en de gemeenteraad
ter voorbereiding ter zitting en ter uitvoering nodig zijn
onderhouden van de interne en externe relaties van de dienst
uitwerken van de nodige maatregelen en initiatieven die bijdragen tot een
kwaliteitsvolle dienstverlening
evalueren van de medewerkers en voeren van functioneringsgesprekken (samen met
het diensthoofd socio-culturele zaken en vrijetijd
voeren van een beperkte personeelsadministratie m.b.t. tijdsregistratie, verloven ed.
verantwoordelijk voor de instandhouding en uitbreiding van de collecties
lid zonder stemrecht en secretaris van het beheersorgaan
ambtshalve lid van de algemene vergadering van de cultuurraad
verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op het publiek in de bibliotheek
Profiel:
bij indiensttreding:
-
kennis van het gemeentedecreet, administratief recht
specifieke kennis van de wetgeving relevant voor de dienst, in het bijzonder de
bibliotheekwetgeving
kennis van technieken van beleidsvoorbereiding en rapportering
inzicht in de structuur van de organisatie en de werking van de administratie en de
eigen taak hierin
kennis van informatica en informaticatoepassingen
te verwerven bij uitoefening van de functie:
-
kennis van de werking van de gemeentelijke diensten
opvolgen van relevante nieuwe wetgeving
vaardigheden
-
leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden
administratief onderlegd zijn (samenstellen van dossiers, rapportering…)
analytisch en probleemoplossend kunnen werken
durf en creativiteit tot het nemen van initiatieven
nauwkeurig, ordelijk, snel en correct kunnen werken volgens de gemaakte afspraken
zowel in team als zelfstandig kunnen werken
attitudes
-
diplomatisch, tactvol, discreet en representatief kunnen optreden
zin voor verantwoordelijkheid
zich politiek neutraal opstellen
relativeringsvermogen
doorzettingsvermogen
stressbestendigheid
flexibiliteit
klantvriendelijkheid
enthousiasme en betrokkenheid bij de opdracht van het bestuur
collegialiteit
bereid om indien nodig buiten de normale diensturen te werken
bereidheid tot permanente bijscholing
Formele vereisten :
aanwervingsvoorwaarden
-
houder zijn van ofwel een bachelordiploma ofwel van een diploma van het Hoger
Onderwijs van het Korte Type (HOKT) of een diploma hoger onderwijs van één cyclus
(HOC1) of gelijkwaardig
houder zijn van een einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor
bibliotheekwetenschappen
minimum 21 jaar
slagen in een selectieprocedure
in het bezit van rijbewijs B
geschikt bevonden worden voor de functie na een psychotechnisch onderzoek
examenprogramma
maturiteitsgedeelte: gevalstudie waarbij de kandidaten geconfronteerd worden met een
probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen; de
kandidaten trachten een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een verslag
weer te geven. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de vorm en
de spelling. (35 punten).
schriftelijk/technisch gedeelte over vakkennis nodig voor de uit te oefenen functie: de
kennis van de kandidaten worden getest op de gebieden die in het functieprofiel worden
vereist. (35 punten)
mondeling gedeelte: peiling naar de interesse van de kandidaten voor het werkterrein en
toetsing van het profiel aan de vereisten van de functie. (30 punten).
Om te slagen moeten de kandidaten op elk gedeelte, op elke proef en op elk onderdeel
van elke proef tenminste 50 % van de punten en in totaal minimum 60%.
Wij bieden:
bruto-maandloon vanaf 2.318,77 euro (niveau B1-B3)
maaltijdcheques 8 EUR/dag
fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
hospitalisatieverzekering
Schriftelijke sollicitaties (met kopie diploma en cv) kun je insturen tot en met 31
december 2015 (datum poststempel is bepalend), aan het gemeentebestuur Boechout,
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout of per e-mail aan [email protected] met
vermelding van het vacaturenummer 2015/13.
Download