formulier a/12

advertisement
1/1
FORMULIER A/12
Kieskring : ..................
Kieskringhoofdbureau A
_________
VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN 25 MEI 2014
Kennisgeving aan de verkozen kandidaten
Verkiezing zonder strijd
___________
De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau A heeft de eer navolgend uittreksel van het proces-verbaal van
bovenvermeld
bureau
op
datum
van
heden,
mede
te
delen
aan
Mevrouw,
Mijnheer,
.............................................................................
HET HOOFDBUREAU,
Aangezien, het getal van de kandidaten tezamen, niet groter is dan het getal van de te begeven werkelijke
mandaten (of slechts een enkele lijst van kandidaten voorgedragen werd),
Verklaart dat :
Mevrouw,
Mijnheer,
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................……………………………….
.........................................................................………………………………………………………………………………..
onmiddellijk worden uitgeroepen als verkozen leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Waarvan dit proces-verbaal, staande de zitting, werd opgemaakt en door al de leden van het bureau
ondertekend. Het zal onmiddellijk gezonden worden aan de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met
voordrachts- en bewilligingsakten. Uittreksels uit dit proces-verbaal zullen onmiddellijk aan de verkozenen gestuurd en
in elke gemeente van de kieskring bij aanplakbiljet afgekondigd worden.
Te ..................…….........,....………….............. 2014
De Secretaris,
De bijzitters,
De Voorzitter,
De getuigen,
EENSLUIDEND VERKLAARD :
De Voorzitter,
A/12 – Gelijktijdige
verkiezingen van 25 mei 2014 – www.verkiezingen.fgov.be
Download