Proeve van Bekwaamheid MTV

advertisement
Proces-verbaal Praktijkexamen
1.
Examen:
MTV / HTV
2.
Datum:
Plaats: Amersfoort
Geplande aanvangstijd:
3.
Naam kandidaten
1
2
4.
Naam
examenleider(s)
1
2
5.
Naam
beoordelaars(s)
1
2
6.
Naam acteur(s)
1
2
7.
Reden later dan
gepland gestart
Geplande aanvangstijd:
Feitelijke aanvangstijd:
8.
9.
Examenopdracht
onbeoordeeld
Opmerking/
bijzonderheid
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Nummer/kandidaat:
Gebruik evt. extra ruimte aan de achterkant
Ondergetekende examenleider verklaart het proces-verbaal naar waarheid te hebben opgemaakt.
Naam:
Handtekening:
Dagtekening:
Versiedatum: 21-01-2010
Documentnr.: 006
Status: vastgesteld
Bladzijde 1 van 2
Proces-verbaal Praktijkexamen
Achterkant Proces-verbaal
Toelichting invullen Proces-verbaal
1. Geef aan of het om MTV of HTV gaat
2. Datum: de dag waarop het examen wordt afgenomen
Plaats: dorp/stad waar het examen wordt afgenomen
Geplande aanvangstijd: het tijdstip waarop het examen zou moeten starten
Feitelijke aanvangstijd: alleen invullen als deze afwijkt van de geplande tijd. Zier ook 8
3. Namen van de kandidaten elk in een eigenveld, veld nummer kan gebruikt worden om te
verwijzen naar kandidaat
4. Naam examenleider die verantwoordelijk is in cel 1, van de examenleider die ook aanwezig
is in cel 2
5. Naam beoordelaars, nummer cel geeft geen rangorde aan.
6. Naam acteurs, nummer cel geeft geen rangorde aan.
7. Reden waarom de feitelijke aanvangstijd afwijkt van de geplande tijd, alleen invullen als het
verschil meer dan 15 minuten is, of als het gedrag van een kandidaat de oorzaak is.
8. Van toepassing als de beoordelaars niet tot een eenduidig oordeel konden komen, vermeldt
ook het nummer van de kandidaat uit rij 2.
9. Vermeldt hier alle relevante opmerkingen die van invloed kunnen zijn op het
examineringproces en de eventueel genomen maatregelen, zoals:
 later starten van het examen dan gepland. Vermeld feitelijke aanvangstijd en reden
 Slechte weersgesteldheid, zoals hevige regenval, wind. Voor zover die van invloed is
op het examenverloop of op de verstaanbaarheid van de kandidaten.
 Verkeerd geparkeerde auto’s in het examenterrein, van niet ExTH betrokkenen.
 Te laat komen van kandidaten of afwezigheid van kandidaten.
 Bewuste wijziging van de indeling van de kandidaten, met vermelding waarom.
 Niet of te laat komen van acteurs of beoordelaars en hoe hier mee omgegaan wordt.
 Ed.
Indien de vermelding voor de gehele dag van toepassing is, verwijs dan in de overige Proces
Verbalen naar het verbaal waarop het voorval is beschreven.
10. Extra ruimte voor opmerkingen/bijzonderheden
Versiedatum: 21-01-2010
Documentnr.: 006
Status: vastgesteld
Bladzijde 2 van 2
Download