Functie-inhoud en functievereisten

advertisement
Afdeling Interne Zaken │ Dienst Personeel en Organisatie
INFORMATIEBUNDEL
o AANWERVINGSPROCEDURE VOOR DE FUNCTIE VAN
ONDERSTEUNEND MEDEWERKER (D1-D3) (m/v) IN
CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND
VERVANGINGSOVEREENKOMST
o
DIENST ECONOMIE EN CULTUUR
Het betreft een afwijkende aanwervingsprocedure overeenkomstig artikel 38 van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Dit betekent dat de personeelsleden die volgens
deze procedure zijn aangeworven niet in aanmerking komen voor procedures voor bevordering of
interne mobiliteit.
Hierbij






vindt u een overzicht van:
de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (algemeen + specifiek);
de functie-inhoud en de functievereisten;
de salarisgegevens;
de sociale voordelen;
de selectieproef;
de bepalingen uit de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel omtrent de
aanwerving in tewerkstellingsprogramma of ter vervanging van voltijds of deeltijds
afwezige personeelsleden (art. 37-40 RPR);
Algemene aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten:

een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren;

de burgerlijke en politieke rechten genieten;

medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

slagen voor de selectieprocedure.
Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat door
het bestuur wordt opgevraagd bij de indiensttreding. Als daarop een ongunstige vermelding
voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
De medische geschiktheid zal blijken uit een medisch onderzoek waarvoor u door het bestuur zal
uitgenodigd worden bij de arbeidsgeneeskundige dienst.
Grimbergen is gelegen in het Nederlandse taalgebied. Conform de taalwetgeving kan bijgevolg
niemand tot een betrekking benoemd worden indien hij / zij de taal niet kent. Kandidaten worden
enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt
dat men het onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma
of getuigschrift moet men een attest inzake de kennis van de Nederlandse taal voorleggen dat qua
niveau aansluit bij het vereiste diploma voor de vacante betrekking. Dergelijk taalattest kan
verkregen worden na het afleggen van een taaltest via SELOR (selectiebureau van de Federale
Overheid). (meer info: www.selor.be)
Specifieke voorwaarden voor het begeven van de betrekking
Graad: ondersteunend medewerker
A. Toelatingsvoorwaarden
Overeenstemming van het gedrag met de vereisten van de functie
Te beoordelen op basis van een uittreksel uit het strafregister van het model 595
Nationaliteitsvereiste
Bij contractuele invulling: geen
B. Aanwervingsvoorwaarden
Diplomavereiste
Bij voorkeur in het bezit van een attest van de tweede graad van het algemeen secundair
onderwijs of van het technisch onderwijs of beroepsonderwijs – studiegebied handel
Selectieprocedure
De selectieproef zal bestaan uit:

een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het
niveau van de functie;

een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de
overheid van de kandidaten peilt.
U zal – na het afsluiten van de kandidaturen - telefonisch of elektronisch uitgenodigd worden voor
de selectieproeven.
De selectieproef vindt plaats op:
Schriftelijke proef:

Datum:
donderdag 14/04/2016

Plaats:
gemeentehuis.
Interview:

Datum:
woensdag 20/04/2016

Plaats:
gemeentehuis.
Om te slagen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van de selectieproef ten minste
de helft van de punten behalen en voor het geheel van het examen ten minste 60 %.
Functie-inhoud en functievereisten
Afdeling: Burger- en Welzijnszaken
Dienst: Economie en Cultuur
Niveau: D
Schalen: D1-D2-D3
Graad: Ondersteunend medewerker
Functie-inhoud
1. zal relatief zelfstandig bijdragen tot de uitvoering van diverse taken in verband met de
opdrachten van de cel
2. zal meer specifiek instaan voor : tekstverwerking, klasseerwerk, verzendingen, kopieerwerk,
opvolging reservaties, stockbeheer en databeheer
3. zal flexibel inzetbaar zijn en mee de gewenste toegankelijkheid van de "gemeentewinkel"
realiseren en de informatievragen van burgers en toeristen beantwoorden
4. ondersteunt de organisatie van evenementen
5. desgevraagd ook andere taken/opdrachten realiseren
6. werkt in opdracht van de verantwoordelijke publieksrelaties of van een beleidsmedewerker en
rapporteert hieraan
Functieprofiel



Communicatieve vaardigheden
Soepele ingesteldheid en bereidheid tot weekendwerk
Goede secretariële vaardigheden met beheersing van tekstverwerking
Concrete taken en opdrachten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Balie
o inwoners ontvangen en verder helpen
o inspringen toerisme als betrokken medewerker er niet is
Uitleendienst materialen
o aanvragen opnemen in planning
o informatie doorgeven aan betrokken dienst (WIEB – LOG)
o facturatie
Vieringen gouden/diamanten bruiloften
o details aanvraag nakijken i.s.m. dienst Bevolking
o datum afstemmen met kabinet burgemeester
o organisatie feestmoment

logistiek betrekken i.v.m. gelegenheidsmw’ers / catering

bloemen/geschenken bestellen

officieel getuigschrift aanvragen bij koning

uitnodigingen naar pers en genodigden
Pensioneringen
o dienst logistiek betrekken ivm catering
o bloemen/geschenken bestellen
o uitnodigingen naar genodigden
Verhuur lokalen charleroyhoeve
o aanvragen opnemen in planning
o facturatie
Planning lokalen gemeentehuis
o aanvragen en wijzigingen verwerken
o doorgeven aan logistiek i.v.m. klaarzetten zaal en benodigdheden catering
Infoborden
o aanvragen opnemen in planning
o informatie doorgeven aan betrokken dienst (WIEB – LOG)
Koopjesmarkten kermis
o verwerken binnenkomende aanvragen
o coördinatie plaatsing kramen bij start kermis
Facturatie voor collega’s dienst
Beheer adresbestanden dienst ECO
Persmailing gemeenteraad
Salarisgegevens
Aan vermelde betrekkingen is een functionele loopbaan verbonden met de salarisschalen D1-D2D3. Nadat 4 jaar schaalanciënniteit in D1 werd verworven, is doorstroming naar D2 mogelijk op
basis van een gunstige evaluatie. Doorstroming naar D3 is mogelijk na 18 jaar gecumuleerde
schaalanciënniteit in D1 en D3 en een gunstig evaluatieresultaat.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1.782,64 voor een voltijdse betrekking.
Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en
eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in
aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit.
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op
voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie. De
anciënniteit zal berekend worden a rato van de geleverde prestaties (voor diensten gepresteerd
vóór 1-1-2008). De diensten gepresteerd na 31-12-2007 worden voor honderd procent
meegerekend, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werden gepresteerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de bruto jaarwedden. Deze bedragen zijn niet aangepast aan
de index. U dient vermelde bedragen nog te vermenigvuldigen met 1,6084 om het bruto jaarsalaris
te bekomen.
Salarisschalen
Minimum
Maximum
D1
13.300
18.300
Verhoging
1x1x350
3x2x350
1x2x300
8x2x350
1x2x500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
13.300
13.650
13.650
14.000
14.000
14.350
14.350
14.700
14.700
15.000
15.000
15.350
15.350
15.700
15.700
16.050
16.050
16.400
16.400
16.750
16.750
17.100
17.100
17.450
17.450
17.800
17.800
18.300
D2
14.300
19.600
1x1x350
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x500
14.300
14.650
14.650
15.000
15.000
15.400
15.400
15.750
15.750
16.150
16.150
16.500
16.500
16.900
16.900
17.250
17.250
17.650
17.650
18.000
18.000
18.350
18.350
18.750
18.750
19.100
19.100
19.600
D3
15.500
20.700
1x1x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
15.500
15.850
15.850
16.250
16.250
16.600
16.600
17.000
17.000
17.350
17.350
17.700
17.700
18.100
18.100
18.450
18.450
18.850
18.850
19.200
19.200
19.600
19.600
19.950
19.950
20.350
20.350
20.700
Sociale voordelen


maaltijdcheques van € 6,5
hospitalisatieverzekering



terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
fietsvergoeding van € 0,22 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer
verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen


(indien een personeelslid tewerkgesteld is met een vervangingsovereenkomst of een contract van bepaalde
duur is er 1 jaar wachttijd)
voor een voltijds personeelslid)
aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen
(premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, …)
opbouw 2de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
Bepalingen omtrent de aanwerving in tewerkstellingsprogramma’s
of voor de tijdelijke vervanging van voltijds of deeltijds afwezige
personeelsleden en voor de invulling van tijdelijke contractuele
betrekkingen met een maximale duur van twee jaar (art. 37-40 RPR1)
Art. 37.
Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur
onbepaald is, wordt afgeweken van de bepalingen van Hoofdstuk II, afdeling III, en van Hoofdstuk
III, afdelingen I en II. In dit geval wordt de volgende procedure gevolgd:
1° De vacature wordt bekendgemaakt via de VDAB of via andere organisaties voor de begeleiding
van werkzoekenden; het vacaturebericht bevat de algemene en specifieke voorwaarden en het
functieprofiel.
2° De VDAB (en de andere organisaties, als van toepassing) maakt een lijst op van beschikbare
kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en aan het functieprofiel
beantwoorden, en bezorgt die lijst van kandidaten aan het gemeentebestuur.
3° Alle voorgedragen kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.
4° De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd door
een selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met een leidinggevende functie
van het organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een ander personeelslid met een
hogere graad met de nodige deskundigheid.
De selectie bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op
het niveau van de functie;
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de
overheid van de kandidaten peilt.
5° De selectiecommissie maakt een verslag op waarin de geschiktheid van elke kandidaat wordt
geëvalueerd en waarin de kandidaten finaal, naargelang hun geschiktheid, worden gerangschikt.
Art. 38.
§ 1. Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden en voor de invulling van tijdelijke
contractuele betrekkingen met een maximale duur van twee jaar wordt afgeweken van de
bepalingen van Hoofdstuk II, afdeling III, en van Hoofdstuk III, afdelingen I en II op de wijze zoals
hieronder verder wordt bepaald.
§ 2. Indien er een lopende wervingsreserve voor de functie bestaat, worden de kandidaten voor de
vervanging geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde dat ze op
korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen
moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het
college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen korte
termijn.
§ 3. Indien er geen lopende wervingsreserve voor de functie bestaat of indien uit deze reserve met
toepassing van § 2 geen geschikte kandidaat kan worden aangesteld, wordt minimaal de volgende
procedure gevolgd:
De oproep tot kandidaten wordt bekendgemaakt:
1° hetzij via het bestaande sollicitantenbestand;
2° hetzij via de VDAB;
3° hetzij via andere communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website;
4° hetzij door een combinatie van de bekendmakingswijzen vermeld onder 1°, 2° en 3°
De kandidaten worden telefonisch uitgenodigd voor deelname aan de selectie die bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op
het niveau van de functie;
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de
overheid van de kandidaten peilt.
1
RPR = rechtspostieregeling van het gemeentepersoneel zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
30-8-2012, en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27-6-2013.
De selectie gebeurt door een selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met
een leidinggevende functie van het organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een
ander personeelslid met een hogere graad met de nodige deskundigheid. De selectiecommissie
maakt een verslag op waarin de geschiktheid van elke kandidaat wordt geëvalueerd en waarin de
kandidaten finaal, naargelang hun geschiktheid, worden gerangschikt.
Art. 39.
De aanstellende overheid kan beslissen om de normale procedures te volgen. In de beslissing tot
openstelling van de betrekking neemt de aanstellende overheid de redenen op voor toepassing van
de in de artikelen 37 en 38 vermelde afwijkingen van de selectieprocedure. Personeelsleden die
volgens een dergelijke afwijkende procedure zijn aangeworven, komen niet in aanmerking voor
procedures voor bevordering of interne mobiliteit.
Art. 40.
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de
aanwervingsvoorwaarden. Pas nadat zij hiervan het bewijs hebben geleverd door voorlegging van
de nodige stukken kan de indiensttreding plaatsvinden. Indien het bewijs niet geleverd wordt
binnen de door de aanstellende overheid bepaalde termijn, wordt de aanstellingsbeslissing
ingetrokken en wordt overgegaan tot de aanstelling van de volgende kandidaat in de rangorde van
geschikt bevonden kandidaten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards