aanleg wervingsreserve

advertisement
Afdeling Interne Zaken │ Dienst Personeel en Organisatie
INFORMATIEBUNDEL
AANLEG WERVINGSRESERVE
(geldigheidsduur 1 jaar – mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding)

DEELTIJDSE EN VOLTIJDSE BETREKKINGEN –
(ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD EN
VERVANGINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD)
TOEZICHTER-HANDLANGER EN/OF TOEZICHTSTERSCHOONMAAKSTER (E1-E3) (M/V) – SPORTDIENST
Het betreft een afwijkende aanwervingsprocedure overeenkomstig artikel 38 van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Dit betekent dat de personeelsleden die volgens
deze procedure zijn aangeworven niet in aanmerking komen voor procedures voor bevordering of
interne mobiliteit.
Hierbij







vindt u een overzicht van:
de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (algemeen + specifiek);
de functie-inhoud en de functievereisten;
de salarisgegevens;
de sociale voordelen;
de selectieprocedure;
algemene inlichtingen (werktijden, statuut, …);
de bepalingen uit de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel omtrent de
aanwerving in tewerkstellingsprogramma of ter vervanging van voltijds of deeltijds
afwezige personeelsleden (art. 37-40 RPR).
Als bijlage bij deze informatiebundel vindt u:

een inschrijvingsformulier voor de desbetreffende selectieprocedure (bijlage 1);

een model van curriculum vitae (bijlage 2).
U MAG DEZE INFORMATIEBUNDEL BEHOUDEN.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur en om in aanmerking te komen
voor aanwerving als toezichter-handlanger of toezichtster-schoonmaakster (E1-E3) (m/v) –
Sportdienst - moeten de kandidaten :
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van:
 een uittreksel uit het strafregister
Het uittreksel uit het strafregister wordt door het bestuur opgevraagd bij de
indiensttreding. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat
daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
2. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
De medische geschiktheid voor de uit te oefenen functie zal blijken uit:
 een attest van medische geschiktheid
U bekomt vermeld attest na het medisch onderzoek waarvoor u door het bestuur zal
uitgenodigd worden bij de arbeidsgeneeskundige dienst Premed, voor zover u zal
tewerkgesteld worden in een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid,
een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren.
3. voldoen aan de nationaliteitsvereiste:
voor een contractuele functie
geen nationaliteitsvereiste
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het decreet van 18 november 2011
tot regeling van het bewijs van taalkennis en het besluit van de Vlaamse Regering van 3
mei 2013 houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011;
Grimbergen is gelegen in het Nederlandse taalgebied. Conform de taalwetgeving kan
bijgevolg niemand tot een betrekking benoemd worden indien hij / zij de Nederlandse taal
niet kent.
Kandidaten worden enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of
studiegetuigschriften blijkt dat men het onderwijs in het Nederlands heeft genoten.
Bij het ontbreken van een dergelijk diploma of getuigschrift moet men een “bewijs van
taalkennis” voorleggen vóór de benoeming of bevordering.
Voor het aanwervingsniveau van deze vacature is de kennis van het Nederlands op het
onderstaande niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen
vereist:
Aanwervingsniveau
Niveau A
(masterdiploma of gelijkgesteld
Niveau B
(bachelordiploma of gelijkgesteld)
Niveau C
(secundair onderwijs of gelijkgesteld)
Niveau kennis van het Nederlands
(Europees referentiekader)
C1
C1 (lezen en luisteren)
B2 (spreken en schrijven)
B2
(met uitzondering van technische en
verzorgende functies)
Niveau C
(secundair onderwijs of gelijkgesteld)
(technische en verzorgende functies)
Niveau D
(administratieve en verzorgende functies)
Niveaus D en E
(geen diplomavereiste)
B1
B1
A2
Volgende bewijzen van kennis van het Nederlands zijn geldig als bewijs van taalkennis:

Bewijzen uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die
wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader voor Talen;

Bewijzen in het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader
voor Talen, afgeleverd door het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de
Nederlandse Taalunie;

Bewijzen die de Huizen van het Nederlands van Brussel, Antwerpen en Gent uitreiken
op de niveaus A2 en B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor
Talen aan de hand van de niveaubepaling;

Bewijzen die het selectiebureau van de federale overheid Selor uitreikt;
Uitzondering:
Kandidaten voor betrekkingen op de niveaus E en D, waarvoor geen diploma vereist is,
voldoen aan de vereiste kennis als ze het bewijs kunnen leveren dat ze 8 jaar als regelmatige
leerling onderwijs hebben gevolgd in het Nederlandstalige lager en secundair onderwijs. Ze
leveren dat bewijs aan de hand van attesten die de schoolbesturen in kwestie hebben
uitgereikt.
Kandidaten die hun kennis van het Nederlands in het vereiste niveau van het
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen niet kunnen bewijzen, kunnen
de vereiste kennis bewijzen in een test, afgenomen door een instantie die de Vlaamse minister
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden aanduidt.
Ter controle van de vereiste inzake taalkennis bezorgen de kandidaten:
→ de diploma’s, getuigschriften of attesten waaruit blijkt dat men minstens 8
jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalige
lager en secundair onderwijs;
→ de attesten waaruit blijkt dat men over het vereiste niveau van taalkennis
beschikt, uitgereikt door een erkende instelling.
5. slagen voor de selectieprocedure
(zie verder)
Functie-inhoud en functievereisten
Dienst: Sportdienst
Niveau: E
rang: V
schalen: E1-E2-E3
Graad: toezichter-handlanger
---------------------------------------------------------------------------------------------
Doel van de functie
Technisch onderhoud van de sportinfrastructuur en -accommodaties en teneinde deze in ideale
omstandigheden te kunnen aanbieden aan de sporters, verenigingen en leerlingen.

Opdrachten
De opdrachten van de handlangers belast met het technisch onderhoud zijn ten dele
seizoensgebonden.
Het hele jaar door staan zij in voor het uitvoeren van kleine herstellingen aan infrastructuur,
accommodaties en technische installaties.
Naar het lente- en zomerseizoen toe dienen zij ervoor te zorgen dat de door de sportdienst te
onderhouden buiten infrastructuur zoals de tennisvelden en atletiekbanen klaargemaakt worden
voor het gebruik. Tijdens het seizoen waken ze erover dat deze infrastructuur in prima staat van
onderhoud blijft.
Additioneel kan een handlanger belast worden met diverse taken (schoonmaak, logistieke steun bij
activiteiten van de sportdienst...) in het kader van de bredere werking van de sportdienst.

Plaats in de organisatie
De handlangers rapporteren in principe aan de technisch-verantwoordelijke van de dienst die
instaat voor de werkverdeling en -opvolging. Waar nuttig of nodig rapporteren de handlangers
tevens aan het diensthoofd. Zij zullen tijdens hun contacten met hun oversten problemen
signaleren die zich tijdens de uitoefening van hun functie voordoen en waar nuttig adviseren
betreffende mogelijke verbeteringen.
Dienst: Sportdienst
Niveau: E
rang: V
schalen: E1-E2-E3
Graad: toezichtster-schoonmaakster
---------------------------------------------------------------------------------------------
Doel van de functie
Dagelijks onderhoud van de sportinfrastructuur en -accommodaties teneinde deze in ideale
omstandigheden te kunnen aanbieden aan de sporters, verenigingen en leerlingen.

Opdrachten
Richtinggevend en niet uitputtend kunnen de volgende concrete opdrachten vermeld worden:
Schoonmaaktaken:
poetsen en kuisen zowel preventief, dagelijks als periodiek van de infrastructuur,
accommodaties, installaties en materialen
desinfecteren van vloeren en wanden (waar nodig)
Diverse:
toewijzen en toezicht op de lokalen gebruikt door de leerlingen, verenigingen en sporters
opvangen van en/of doorgeven van vragen en klachten van de bezoekers
waar nodig inspringen bij logistieke activiteiten in het kader van de bredere werking van de
sportdienst
in het zwembad: ondersteuning van de toezichters, redders/badmeesters en kassierster bij de
uitoefening van hun taken

Plaats in de organisatie
De schoonmaaksters rapporteren in principe aan het hoofd van de sportdienst. Zij zullen tijdens
hun contacten problemen signaleren die zich tijdens de uitoefening van hun functie voordoen en
waar nuttig adviseren betreffende mogelijke verbeteringen.

-
Profiel
zin voor orde en netheid
flexibiliteit (bereidheid tot avond- en weekendwerk)
zelfstandig werken
fysisch geschikt zijn voor de uitvoering van het werk
Salarisgegevens
Aan vermelde betrekkingen is een functionele loopbaan verbonden met de salarisschalen E1-E2-E3.
Nadat 4 jaar schaalanciënniteit in E1 werd verworven, is doorstroming naar E2 mogelijk op basis
van een gunstige evaluatie. Doorstroming naar E3 is mogelijk na 18 jaar gecumuleerde
schaalanciënniteit in E1 en E2 en een gunstig evaluatieresultaat.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1.811,50 voor een voltijdse betrekking.
Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en
eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een overheid komen in
aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit.
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op
voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie. De
anciënniteit zal berekend worden a rato van de geleverde prestaties (voor diensten gepresteerd
vóór 1-1-2008). De diensten gepresteerd na 31-12-2007 worden voor honderd procent
meegerekend, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werden gepresteerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de bruto jaarwedden. Deze bedragen zijn niet aangepast aan
de index. U dient vermelde bedragen nog te vermenigvuldigen met 1,6406 om het bruto jaarsalaris
te bekomen.
Niveau E
Salarisschalen
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
E1
13.250
15.000
1x1x100
3x2x100
1x2x150
3x2x100
6x2x150
13.250
13.350
13.350
13.450
13.450
13.550
13.550
13.650
13.650
13.800
13.800
13.900
13.900
14.000
14.000
14.100
14.100
14.250
14.250
14.400
14.400
14.550
14.550
14.700
14.700
14.850
14.850
15.000
E2
13.550
15.650
1x1x150
7x2x150
1x2x100
4x2x150
1x2x200
13.550
13.700
13.700
13.850
13.850
14.000
14.000
14.150
14.150
14.300
14.300
14.450
14.450
14.600
14.600
14.750
14.750
14.850
14.850
15.000
15.000
15.150
15.150
15.300
15.300
15.450
15.450
15.650
E3
14.200
16.550
1x1x150
12x2x150
1x2x400
14.200
14.350
14.350
14.500
14.500
14.650
14.650
14.800
14.800
14.950
14.950
15.100
15.100
15.250
15.250
15.400
15.400
15.550
15.550
15.700
15.700
15.850
15.850
16.000
16.000
16.150
16.150
16.550
Sociale voordelen


maaltijdcheques van € 6,5
hospitalisatieverzekering



terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
fietsvergoeding van € 0,23 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer
verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen


(indien een personeelslid tewerkgesteld is met een vervangingsovereenkomst of een contract van bepaalde
duur is er 1 jaar wachttijd)
voor een voltijds personeelslid)
aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen
(premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, PlusPas,
…)
opbouw 2de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit:

praktische proef (op 60 punten  minstens 30/60)
De uitvoering van één of meerdere opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de
te vervullen betrekking

mondeling gedeelte (op 40 punten  minstens 20/40)
Gesprek met de selectiecommissie. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn/haar motivatie en van
zijn/haar interesse voor het werkterrein.
Alle kandidaten die door het college van burgemeester en schepenen aanvaard worden voor
deelname aan de selectieprocedure (cf. voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)
worden via mail en telefonisch uitgenodigd voor deelname aan de selectieproeven.
De selectieproeven vinden plaats op:
Praktische proef:
dinsdag 09/05/2017
Interview:
donderdag 18/05/2017
Om te slagen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van de selectieproef ten minste
de helft van de punten behalen en voor het geheel van het examen ten minste 60 %.
Algemene inlichtingen
Werktijden
De arbeidsduur wordt vastgesteld op 19 u of 38 u per week. De prestaties worden geleverd volgens
een variabel uurrooster dat bepaald wordt in functie van de specifieke opdrachten en dat minimaal
5 werkdagen vooraf aan de werknemer wordt meegedeeld.
In functie van de dienstnoodwendigheden kunnen prestaties op afwijkende momenten gevraagd
worden.
Statuut



arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van max. 2 jaar;
vervangingsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
overeenkomstig artikel 39 van de gemeentelijke rechtspositieregeling komen personeelsleden
die volgens dergelijke afwijkende procedure zijn aangeworven, niet in aanmerking voor
procedures voor bevordering of interne mobiliteit.
Kandidaatstelling
U kan zich inschrijven voor deze selectieprocedure via het desbetreffende inschrijvingsformulier
(zie bijlage 1).
Dit inschrijvingsformulier dient voorzien te zijn van de volgende documenten:

een gemotiveerde sollicitatiebrief;

curriculum vitae (volgens het model als bijlage 2);

een bewijs van taalkennis (zie punt 4 van de aanwervingvoorwaarden op pagina 2 en 3).
Kandidaturen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen,
Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen en bezorgd te worden per post of per mail aan
‘[email protected]’.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is vrijdag 14 april 2017 (poststempel
geldt als bewijs).
Meer info
Dienst Personeel en Organisatie
(02/260.12.39 of [email protected] )
Bepalingen omtrent de aanwerving in tewerkstellingsprogramma’s
of voor de tijdelijke vervanging van voltijds of deeltijds afwezige
personeelsleden en voor de invulling van tijdelijke contractuele
betrekkingen met een maximale duur van twee jaar (art. 37-40 RPR1)
Art. 37.
Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is, wordt
afgeweken van de bepalingen van Hoofdstuk II, afdeling III, en van Hoofdstuk III, afdelingen I en II. In dit geval
wordt de volgende procedure gevolgd:
1° De vacature wordt bekendgemaakt via de VDAB of via andere organisaties voor de begeleiding van
werkzoekenden; het vacaturebericht bevat de algemene en specifieke voorwaarden en het functieprofiel.
2° De VDAB (en de andere organisaties, als van toepassing) maakt een lijst op van beschikbare kandidaten die
aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en aan het functieprofiel beantwoorden, en bezorgt die lijst van
kandidaten aan het gemeentebestuur.
3° Alle voorgedragen kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.
4° De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd door een
selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met een leidinggevende functie van het
organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een ander personeelslid met een hogere graad met de
nodige deskundigheid.
De selectie bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het niveau
van de functie;
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid van de
kandidaten peilt.
5° De selectiecommissie maakt een verslag op waarin de geschiktheid van elke kandidaat wordt geëvalueerd en
waarin de kandidaten finaal, naargelang hun geschiktheid, worden gerangschikt.
Art. 38.
§ 1. Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden en voor de invulling van tijdelijke contractuele
betrekkingen met een maximale duur van twee jaar wordt afgeweken van de bepalingen van Hoofdstuk II,
afdeling III, en van Hoofdstuk III, afdelingen I en II op de wijze zoals hieronder verder wordt bepaald.
§ 2. Indien er een lopende wervingsreserve voor de functie bestaat, worden de kandidaten voor de vervanging
geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar
zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn
de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn
of binnen een overeen te komen korte termijn.
§ 3. Indien er geen lopende wervingsreserve voor de functie bestaat of indien uit deze reserve met toepassing
van § 2 geen geschikte kandidaat kan worden aangesteld, wordt minimaal de volgende procedure gevolgd:
De oproep tot kandidaten wordt bekendgemaakt:
1° hetzij via het bestaande sollicitantenbestand;
2° hetzij via de VDAB;
3° hetzij via andere communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website;
4° hetzij door een combinatie van de bekendmakingswijzen vermeld onder 1°, 2° en 3°
De kandidaten worden telefonisch uitgenodigd voor deelname aan de selectie die bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het niveau
van de functie;
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid van de
kandidaten peilt.
De selectie gebeurt door een selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met een
leidinggevende functie van het organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een ander personeelslid
met een hogere graad met de nodige deskundigheid. De selectiecommissie maakt een verslag op waarin de
geschiktheid van elke kandidaat wordt geëvalueerd en waarin de kandidaten finaal, naargelang hun geschiktheid,
worden gerangschikt.
1
RPR = rechtspostieregeling van het gemeentepersoneel zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
30-8-2012, en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27-6-2013.
Art. 39.
De aanstellende overheid kan beslissen om de normale procedures te volgen. In de beslissing tot openstelling van
de betrekking neemt de aanstellende overheid de redenen op voor toepassing van de in de artikelen 37 en 38
vermelde afwijkingen van de selectieprocedure. Personeelsleden die volgens een dergelijke afwijkende procedure
zijn aangeworven, komen niet in aanmerking voor procedures voor bevordering of interne mobiliteit.
Art. 40.
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden.
Pas nadat zij hiervan het bewijs hebben geleverd door voorlegging van de nodige stukken kan de indiensttreding
plaatsvinden. Indien het bewijs niet geleverd wordt binnen de door de aanstellende overheid bepaalde termijn,
wordt de aanstellingsbeslissing ingetrokken en wordt overgegaan tot de aanstelling van de volgende kandidaat in
de rangorde van geschikt bevonden kandidaten.
Download